Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên đối với người (kể cả người Việt Nam, kế cả người nước ngoài) đã có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài - Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nộp hồ sơ: Cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ gửi Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) uỷ quyền nhận hồ sơ. + Bước 2: Nộp lệ phí: Nộp lệ phí thi cho Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (hội đồng thi uỷ quyền thu hộ lệ phí thi). + Bước 3: Dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên Nhận thông báo lịch thi, địa điểm thi, phiếu dự thi do hội đồng thi phát hành. Làm 01 bài thi trong thời gian 180 phút. Nhận giấy chứng nhận điểm thi. Nhận chứng chỉ nếu đạt yêu cầu. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Bộ Tài chính hoặc Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính uỷ quyền nhận hồ sơ). - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Phiếu đăng ký dự thi; + Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có công chứng: Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài; + Giấy xác nhận của Hội nghề nghiệp của nước sở tại là đang được phép hành nghề ở nước sở tại. + 03 ảnh màu cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng, hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận; + Bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của đơn vị quản lý lao động. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: + Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi hoặc đơn vị được Hội đồng thi uỷ
  2. quyền chậm nhất 30 ngày trước ngày thi. + Trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính (Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước). - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ - Lệ phí: Có + Lệ phí thi tính từng kỳ thi do Hội đồng thi thông báo cho từng kỳ thi, sau khi được Bộ Tài chính duyệt (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán). - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất – không quy định biểu mẫu cụ thể trong Quy chế, nhưng thực tế thực hiện theo Phiếu Đăng ký dự thi (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: * Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây: + Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận; + Là người đang được phép hành nghề của nước sở tại. + Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận phải có các điều kiện: (1) Là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC); (2) Có nội dung học và thi tương đương hoặc cao hơn nội dung học và thi lấy chứng chỉ KTV Việt Nam. * Người dự thi đạt từ 70/100 điểm trở lên được Chủ tịch Hội đồng thi xác nhận đạt yêu cầu thi; - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. + Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.
nguon tai.lieu . vn