Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần đầu) - Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ gửi Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt N nếu được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) uỷ quyền nhận hồ sơ. + Nộp lệ phí thi cho Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài c (hội đồng thi uỷ quyền thu hộ lệ phí thi). + Nhận thông báo lịch thi, địa điểm thi, phiếu dự thi do hội đồng thi phát hành. + Dự thi 5 chuyên đề. + Nhận giấy chứng nhận điểm thi. + Nhận chứng chỉ nếu đạt yêu cầu. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Bộ Tài chính hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - được Bộ Tài chính uỷ quyền nhận hồ sơ). - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Phiếu đăng ký dự thi; + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý lao động đối với người đang làm việc tại các đơn vị và đối với ngư nước ngoài, hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú; Đối với người nước ngoài còn phải có bản sao Hộ chiếu do n sở tại cấp có xác nhận của đơn vị quản lý lao động. + Các bản sao văn bằng chứng chỉ theo quy định gồm Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán và Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. + 3 ảnh màu cỡ 4 x 6 mới chụp trong vòng 6 tháng, hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nh * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: + Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi hoặc đơn vị được Hội đồng thi uỷ quyền chậm nhất 30 ng trước ngày thi. + Trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
  2. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính (Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề Nhà nước) - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ - Lệ phí: Có + Lệ phí thi tính cho từng chuyên đề thi và từng kỳ thi do Hội đồng thi thông báo cho từng kỳ thi, sau khi được Bộ T chính duyệt (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên chứng chỉ hành nghề kế toán). - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp ch chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán). Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất – không quy định biểu mẫu cụ thể trong Quy nhưng thực tế thực hiện gồm: + Phiếu Đăng ký dự thi kế toán viên hành nghề năm …. + Sơ yếu lý lịch - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban h Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán). 1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện sau đây: + Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc các đối tượng không đ hành nghề kế toán, hành nghề kiểm toán theo qui định của pháp luật; + Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; + Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên kể từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học; + Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên; 2. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán đạt yêu cầu cả 4 chuyên đề thi (1) Pháp luật về kinh tế và Doanh nghiệp; (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao; (4) Kế toán tài chính, kế quản trị nâng cao; và đạt tổng số điểm từ 25 điểm trở lên và đạt yêu cầu chuyên đề (5) Tin học thực hành (trình độ B)thì đ Chủ tịch Hội đồng thi xác nhận đạt yêu cầu thi; - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/6/200. + Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. + Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viê chứng chỉ hành nghề kế toán. PHỤ LỤC SỐ 02
  3. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN ------------------------------------ VIÊNHÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC Hà Nội, ngày tháng năm Số: /TC/HTK GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI KIỂM TOÁN VIÊN NĂM ……...(*) HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC CHỨNG NHẬN: Ông/Bà: …………………………………………………………........ Năm sinh: ………………………. Số báo danh: ……………………. Nơi làm việc: ……………………………………………………........ Điểm thi các chuyên đề thi như sau: Điểm thi Bằng số Bằng chữ Chuyên đề thi 1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp Giấy ch 2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao nhận điểm thi là cứ để xét các thí 3. Thuế và quản lý thuế nâng cao đạt yêu cầu thi v 4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao căn cứ để lập h đăng ký thi tiếp 5. Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao chuyên đề chưa 6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao thi lại các chuyê chưa đạt yêu Cộng: hoặc thi để đạt 7. Tin học thực hành số điểm tối thiểu 8. Ngoại ngữ với những thí chưa đạt yêu cầu thi. (*) Hoặc: Kết quả thi kế toán viên hành nghề. TM. HỘI ĐỒNG THI CHỦ TỊCH PHỤ LỤC SỐ 03
  4. BỘ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHÍNH MINISTRY ----------------------------------- OF FINANCE -------- CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN AUDITORS CERTIFICATE Bộ trưởng Bộ tài chính/ Minister of finance Cấp cho ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs: …………………………………………………………………………. Năm sinh/Date of birth:………………………………………………… Quê quán (Quốc tịch)/Nationality……………………………………… Đạt kết quả loại:…………… kỳ thi Kiểm toán viên do Bộ Tài chín tổ chức tháng … năm … Has passed the Auditors Certificate (AC) examination organised by the Ministry of Finance on ……… with grade …… Hà Nội, ngày … tháng… năm … Số chứng chỉ KTV/AC No:…………… KT. BỘ TRƯỞNG Chữ ký KTV/Auditors signature Thứ trưởng/vice minister (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn