Xem mẫu

  1. Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng 1. ký kinh doanh cho hợp tác xã Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và 2. hẹn ngày đến lấy kết quả 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị 1. quyết của Đại hội xã viên Số bộ hồ sơ: 1
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo về đăng ký kinh doanh Thông tư 05/2005/TT-BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu HTXTB - 2 TÊN HỢP TÁC XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...... THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Kính gửi: - Cơ quan đăng ký kinh doanh .............................. - ............................................................................. 1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................ Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../.... Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................... Điện thoại:.................................................... Fax:............................................ Email:.................................................................. Website:.............................. Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................. 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................................................................Nam/Nữ.......................
  5. Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ...................................................... Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:...................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................... Thông báo: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Kèm theo thông ......, ngày..... tháng....... năm...... báo: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ .......................... (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn