Xem mẫu

  1. Đăng ký điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Hãng hàng không Việt Nam làm hồ sơ đề nghị Điều lệ 1. đề nghị vận chuyển hàng không gửi tới Cục HKVN. - Cục HKVN xem xét, thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân cần tiếp tục bổ sung các nội dung cần thiết Giải quyết 2. theo luật định (nếu thiếu). thủ tục - Cục HKVN ban hành quyết định về việc đăng ký Điều lệ vận chuyển hàng không của hãng hàng không.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. công văn đề nghị đăng ký Điều lệ VCHK của hãng HK 2. bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không; 3. Bản gốc Điều lệ VCHK của hãng Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn