Xem mẫu

  1. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:7 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thay đổi Mức cụ thể theo quy định Thông tư 97/2006/TT- 1. nội dung đăng ký của từng UBND tỉnh, thành BTC ngày... kinh doanh. phố trực thuộc Trung ương Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi nội 1. dung đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh nội dung 2. đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư cho
  3. Tên bước Mô tả bước doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư 1. của doanh nghiệp. Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh trong Giấy 2. chứng nhận đầu tư; Họ, tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. - Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có vốn pháp 3. định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
  4. Thành phần hồ sơ -Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) va các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. - Kèm theo thông báo phải có: + Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi nganh, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. + Các tài liệu và giải trình của công ty liên quan đến những nội dung đăng ký thay đổi Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng kí điều chỉnh nội dung đăng ký Quyết định số 1. kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư. 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn