Xem mẫu

  1. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản ghi nhận điều chỉnh dự án. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các 1. Bước 1 khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn và chuẩn bị thủ tục hồ sơ theo quy định. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh: - Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 2. Bước 2 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. - Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. - Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:
  3. Tên bước Mô tả bước + Nếu hồ sơ hợp lệ (kê khai đầy đủ theo qui định) lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư theo qui định. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu); Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư (đối với dự án đầu 2. tư sử dụng vốn nhà nước). Số bộ hồ sơ: 02 bộ (1 bộ gốc, 1 bộ copy) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký điều chỉnh dự án nhận đầu tư Quyết định số 1. (Phụ lục I-12). 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Địa điểm thực hiện dự án và mục tiêu thực hiện dự án (bổ sung) phù hợp với các quyết định phê duyệt Quy 1. hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Điều chỉnh dự án đầu tư 1. Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, Nghị định số quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực 2. 108/2006/NĐ-CP hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục tại cơ n... quan tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 2. Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo một
  5. Nội dung Văn bản qui định trong các quy trình sau: a) Không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư; b) Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư; c) Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư. 3. Các dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn; hoặc sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án thuộc các trường hợp sau: a) Các dự án đầu tư trong nước sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; b) Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.