Xem mẫu

  1. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước vào khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thành Mức cụ thể theo quy định của Thông tư 97/2006/TT-
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định lập doanh từng UBND tỉnh, thành phố trực BTC ngày... nghiệp thuộc Trung ương Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đồng thời với thành lập chi 1. nhánh cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy 2. chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Hồ sơ dự án đầu tư - Văn bản đăng ký đầu tư - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài 1. liệu tương đương khác của tổ chức; - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. + Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. đầu tư BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp Luật Doanh nghiệp số 1. ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì 13/1999/... phải đáp ứng điều kiện theo quy định.
nguon tai.lieu . vn