Xem mẫu

  1. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng với dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thành Mức cụ thể theo quy định của Thông tư 97/2006/TT- 1. lập doanh từng UBND tỉnh, thành phố BTC ngày... nghiệp trực thuộc Trung ương Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận 1. hồ sơ dự án đầu tư.
  3. Tên bước Mô tả bước Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp 2. Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Hồ sơ dự án đầu tư: - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; 1. - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy
  4. Thành phần hồ sơ CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. + Hồ sơ thành lập chi nhánh. - Thông báo thành lập chi nhánh. - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp - Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh - Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người
  5. Thành phần hồ sơ đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng Quyết định số 1. nhận đầu tư 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp Luật Doanh nghiệp số 1. với ngành nghề của doanh nghiệp 13/1999/...
nguon tai.lieu . vn