Xem mẫu

  1. Đăng ký công nhận nguồn giống đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống Cây trồng - Vật nuôi. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống Cây trồng - Vật nuôi. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí cấp giấy chứng nhận cây đầu 2.000.000 Quyết định số 1. dòng cây công nghiệp và cây ăn đồng/cây. 11/2008/QĐ-BTC... quả lâu năm Phí cấp giấy chứng nhận cây đầu 100.000 Quyết định số 2. dòng, vườn cây đầu dòng đồng/lần 11/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp lệnh giống cây 1. Bước 1 trồng.
  3. Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM (176 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh). - Giờ: + Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ 00. - Ngày: từ thứ hai đến thứ sáu. 2. Bước 2 Khi nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM (176 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM). 3. Bước 3 - Giờ: + Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ 00. - Ngày: từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ký cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây công nghiệp và 1. cây ăn quả lâu năm. Các tài liệu liên quan: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh 2. bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có). Ảnh nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm yêu cầu được công 3. nhận (cỡ 9x12). Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công Quyết định số 1. nghiệp và cây ăn quả lâu năm (phụ lục 01). 64/2008/QĐ-BNN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng phải được Quyết định số 1. Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng của Sở Nông 64/2008/QĐ-BNN... nghiệp và PTNT thẩm định.