Xem mẫu

  1. Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Hiệp hội các ngành hàng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. * Đánh giá cấp cơ sở được thực hiện chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận (ngày hết hạn nộp hồ sơ sẽ do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định). * Trong vòng 15 ngày, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả đánh giá cấp cơ sở trình Hội đồng đánh giá cấp Bộ và thông báo công khai kết quả đánh giá đến các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký chứng nhận. * Đánh giá cấp Bộ được thực hiện chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo đánh giá cấp cơ sở (ngày hết hạn nộp báo cáo đánh giá cấp cơ sở sẽ do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định). Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định cụ thể hàng năm của Quyết định số 1895/QĐ- 1. Bộ Nông nghiệp và PTNT BNN-CB... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước
  3. Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). + Thời gian: Từ Thứ hai đến Thứ 6 2. Bước 2  Sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;  Chiều : Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30. Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp hồ sơ, gửi hồ sơ về Hội đồng đánh giá cấp cơ sở (thành viên 3. Bước 3 gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội ngành hàng và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực sản phẩm đăng ký chứng nhận). Hội đồng đánh giá cấp cơ sở tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của 4. Bước 4 hồ sơ, tổ chức đánh giá sơ tuyển, gửi báo cáo và các hồ sơ trúng tuyển về Thường trực Hội đồng đánh giá cấp Bộ đặt tại Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối - Bộ Nông
  4. Tên bước Mô tả bước nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, thông báo công khai kết quả đánh giá đến các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký chứng nhận. Thường trực hội đồng đánh giá cấp Bộ tiếp nhận báo cáo đánh giá và các hồ sơ trúng sơ tuyển của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, 5. Bước 5 tổ chức đánh giá cấp Bộ theo quy định và lập báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm nông lâm thủy sản 6. Bước 6 đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và uy tín thương mại. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 05 năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ trao Quyết định, Giấy chứng nhận và Cúp cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm 7. Bước 7 được chứng nhận và tổ chức quảng bá rộng rãi sản phẩm được chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hồ sơ
  5. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm của tổ chức, cá nhân; 2. Bản thuyết minh giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm; 3. Bản thuyết minh giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm; 4. Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất; Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn áp dụng kèm 5. theo hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 6. Báo cáo về hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất; Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong 02 7. năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận; Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm (nếu có) 8. +Văn bằng bảo hộ + Các bằng khen, chứng nhận giải thưởng (trong vòng 2-5 năm trước ngày
  6. Thành phần hồ sơ nộp hồ sơ). + Ảnh chụp sản phẩm, dây chuyền sản xuất, nhà máy + Nhận xét của các tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm + Tài liệu liên quan khác Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm chất lượng Quyết định số 1895/QĐ- 1. cao và uy tín thương mại. BNN-CB... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  7. Nội dung Văn bản qui định - Hàng nông lâm thuỷ sản được sản xuất và tiêu thụ ổn định, có mặt trên thị trường ít nhất 02 năm tính từ khi đăng ký sản phẩm đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận. - Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, Quyết định số 1. không có tranh chấp về bản quyền hoặc khiếu nại 1895/QĐ-BNN-CB... liên quan đến chất lượng và uy tín thương mại của sản phẩm. - Một tổ chức, cá nhân có thể đăng ký chứng nhận nhiều sản phẩm, nhưng một sản phẩm cụ thể chỉ do một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chứng nhận.