Xem mẫu

  1. Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có vị trí đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thực hiện là 07 ngày, trong đó tại xã 2 ngày, huyện 5 ngày) Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng nhận đăng Mức thu 7.500 Quyết định số 1. ký biến động về đất đai đồng/lần tại huyện 63/2008/QĐ-UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ; Chứng nhận biến động lên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban 2. Bước 2 nhân dân xã, thị trấn nơi có vị trí đất (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ 3. Bước 3 sơ từ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện: - Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê
  3. Tên bước Mô tả bước khai đầy đủ theo quy định) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập. - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và ghi nội dung hướng dẫn để cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung theo qui định. Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài 4. Bước 4 nguyên và Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để trả kết quả. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban 5. Bước 5 nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện nơi có vị trí đất (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất;
  4. Thành phần hồ sơ 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. - Mẫu số 14/HĐT (nếu chứng thực hợp đồng Thông tư liên tịch 1. tại các phòng công chứng) - Mẫu số 44/HĐT (nếu 04/2006/TT... chứng thực hợp đồng tại xã, phường, thị trấn) Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Mẫu số 15/HĐT (nếu chứng thực hợp đồng tại các phòng công chứng) - Thông tư liên tịch 2. Mẫu số 45/HĐT (nếu chứng thực hợp đồng tại xã, 04/2006/TT... phường, thị trấn ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Không
nguon tai.lieu . vn