Xem mẫu

  1. Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà đất. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký - Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn; Ủy ban nhân dân quận - huyện, nơi có đất, Chi cục thuế quận- huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí địa chính: 20.000 Quyết định số 63/2008/QĐ- 1. Đăng ký biến động về đồng/lần; UBND... đất đai: Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ theo quy định
  3. Tên bước Mô tả bước Đại diện tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất, số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. - Đối với người nộp hồ sơ: phải có Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức sử dụng đất; - Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ). - Cách thức nộp hồ sơ: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại 2. Bước 2 Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký Nhà Đất. - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ: Kiểm tra thành phần hồ sơ: + Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định) thì chuyên viên sẽ nhận và cấp biên nhận hồ sơ. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ hướng dẫn người nộp thực hiện lại theo đúng thủ tục quy định Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký Nhà Đất thẩm tra hồ sơ và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng 3. Bước 3 đất nếu hồ sơ đủ điều kiện hoặc có văn bản thông báo hoàn trả hồ sơ và nêu rõ lý do.
  4. Tên bước Mô tả bước : Căn cứ theo ngày hẹn trên biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký Nhà Đất và yêu cầu khi đến nhận kết quả phải xuất trình: 4. Bước 4 + Bản chính chứng minh nhân dân; + Bản chính Biên nhận hồ sơ; + Giấy Ủy quyền nhận hồ sơ (nếu nhờ người đi thay) hoặc giấy giới thiệu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao); - Bản chính + bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong 2. các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (nếu có);
  5. Thành phần hồ sơ - Gíây chứng nhận Đăng ký kinh doanh của bên thuê lại quyền sử dụng đất 3. (bản sao y). - Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử 4. dụng đất (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đủ điều kiện nhận quyền sử dụng đất khi: Sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích 1. sử dụng đất (phù hợp quy hoạch) , đất còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị kê biên, giải tỏa. Người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời
  6. Nội dung Văn bản qui định hạn sử dụng đất theo quy định. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP n...
nguon tai.lieu . vn