Xem mẫu

Bài1 Nguồn gốc , quá trình hình thành TTHCM 1 Tính tất yếu khách quan để TTHCM đc hình thành TT HCM đc hình thành dưới tác động của những đk lịch sử XH cụ thể của dân tộc và Tgtrong thời đại ng sống và hoạt động a Bối cảnh thế giới: Cuối TK 19 đầu TK XX CNTB chuyeenrchuyeenr từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn CN đế quốc. Các mâu thuẫn của CNĐQ dẫn tới chiến tranh TG lần thứ nhất 1914­ 1918 và C MT10 nga giành thắng lợi 1917 b Bối cảnh trong nc Năm 1858 TDPhaps xâm lược nc ta. Pháp thi hành chính sách cai trị hà khắc về ctrij , ktees VH chia nc ta thành 3 miền Mâu thuẫn Xh ngày càng gay gắt 2 mâu thuẫn cơ bản đó là gc dân tộc và gc. MT dtoocj là VN và pháp, nông dân với địa chủ. Cá PT yêu nc nổi nên mạnh mẽ nhưng tất cả đều thất bại vì ko có đường lối đúng và ko có tổ chức. Trước hoàn cảnh đố đòi hỏi phải có con đường cứu nc mới và TTHCM xuất hiện 2 Nguồn gốc hình thành TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc chủ yếu sau: a. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc, tạo lập cho dân ta một nền văn hoá phong phú, đa dạng và thống nhất bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp, cao quý, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hoá Việt Nam. Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ sở xuất phát, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, là động lực giúp Người vượt qua mọi gian nan thử thách, hiểm nguy. Đây là nguồn gốc, là một cơ sở quan trọng để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Hồ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo, như lòng vị tha, tư tưởng từ bi bác ái, tình yêu thương con người; triết lý hành đạo giúp đời, tu thân dưỡng tính, truyền thống hiếu học… CN tam dân của tôn trung sơn Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ và phong cách dân chủ, nhân quyền của văn hoá phương Tây… . c Chủ nghĩa Mác­Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. CNMLN là một học thuyết toàn diện đc HCM vận dụng nhiều nhất đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh, nhờ đó mà Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên cơ sở của lý luận Mác­Lênin đã giúp Người tiếp thu và chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị và tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng của mình phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. Vì vậy, trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác­Lênin có vai trò to lớn, là cơ sở, nguồn gốc chủ yếu nhất. d. Tài năng và năng lực hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Trước hết, đó là tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng, phát huy tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn qua các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động quốc tế. Đó là tâm hồn, ý chí của một nhà yêu nước, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu con người, sẵn sàng chịu đựng những gian khổ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính những phẩm chất cá nhân hiếm có đó đã quyết định việc Hồ Chí Minh tiếp nhận, chọn lọc chuyển hoá, phát triển những tinh hoa của dân tộc và của thời đại thành tư tưởng đặc sắc của Người. BÀI 2 TTHCM VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIÊN CNXH Mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dtộc gắn liền CNXH a Theo HCM độc lập dân tộc phải là một nền độc lập thật sự cac quyền dtoc cơ bản phải đc đảm bảo. Độc lập dtoc là quyền thiêng liêng của mỗi dtocmaf mỗi thành viên phải có trách nhiệm giữ gìn.độc lập dtocj phải gắn liền với tự do , hạnh phúc của ND là cái cần thiết nhất, quí bau nhất củanhaaatsc VN và các DT khác trên TG. Các con đường cứu nc trước HCM ko gắn đc 2 tư tưởng này. HCM khẳng định chỉ có CM CNXH mới giải phóng đc các DT bị áp bức . Đây là sự lựa chọn đúng đắn . Vì đây là SP của thời đại phù hơp với thực tiễn của CMVN và CMTG. HCM là ng đầu tien lựa chọn con đg độc lập DT gắn liền với CNXH ở VN. Thực tiễn đã CM đây là con đg đúng đắn nhất đg ta kiên trì XD thành công con đg này b Giành độc lập dtoc là mtieeu trực tiếp là tiền đề đi lên CNXH . HCM khẳng định độc lập d tộc là mục tiêu của mọi cuộc đấu tranh giải phóng mình thoát khỏi áp bức. ĐL d tộc trong TTHCM mang nội dung rất sâu sắc triệt để . Đây phải là 1 nền độc lập thực sự các quyền cơ bản của d tộc đc thực hiện . ĐL gắn liền với hòa bình , các dtoocj bình đẳng c XD CNXH là tạo những cơ sở vững vàng và PT đ lập d tộc ĐLDT là mtieeu gần là tiền đề của CNXH . CNXH là làm cho CM d tộc , dân chủ triệt để hơn, nhằm tạo những cơ sở đảm bảo cho ĐL d tộc . Quan điểm cùa HCM về CNXH . CNXH là XH tốt đẹp công bằng hợp lý ko có bóc lột Bài 3TTHCM VỀ XD ĐẢNG CÔNG SẢN Nội dung cơ bản của tt HCM về XD đg 1 Đg phải lấy CN MLN làm cốt CN MLN là chủ nghĩa CM khoa học chân chính của các tr chức cộng sản có tác dụng dẫn đường cho các đg cộng sản. CN MLN là hệ TT của gc CN lấy CN MLN làm cốt là sự khẳng định bản chất gc Cn , bản lĩnh chính trị của đg . HCM coi CN MLN là cẩm nang thần kỳ là mặt trời soi sáng 2 Đg CSVN phải đc XD theo những nguyên tắc đg kiểu mới của gc vô sản Một là nguyên tắc tập chung dân chủ Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong XD ĐCS kiểu mới của gc CN. Giữa tập chung và dân chủ có mối quan hệ mất thiết , chắt chễ với nhau . Tập chung trên nền tảng dân chủ, dân chủ dưới sự chỉ đạo tập chung. Đg CS phải tuyệt đối trunh thành với tập chung dân chủ không tuần thủ theo ng tắc này sẽ dẫn đến sự suy yếu vai trò lãnh đạo của đg. Hai là ng tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách chống bệnh chủ quan độc đoán, chống sự dựa dẫm tập thể . Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách luôn đi đôi với nhau. tập thể lãnh đạo là dân chủ. cá nhân phụ trách là tập chung. tức là tập chung dân chủ Ba là ng tắc tự phê bình và phê bình Đây là ng tắc sinh hoat của đg là qui luất PT của đg. Thực hiện phê bình tự phê bình phải thật đúng đắn, thẳng thắn, đúng đắn, nhiêm túc chân thành trên cơ sử tình yêu thương đồng chí Bốn là ng tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác Đây là ng tắc bảo đảm sức mạnh của đg phát huy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ đảng viên. Các đv phải tự giác chấp hành kỷ luật của đg Năm là NG tắc đoàn kết thống nhất trong đg DDg thực hiện đ kết trên cơ sở CN MLN đ kết gắn liền với phát huy dân chủ ĐK để thống nhất trong đg cần phải thực hiện dân chủ rộng rãi ở trong đg, thường xuyên tu dưỡng đạo đức CM chống CN cá nhân , các biểu hiện tiêu cực khác 3 Đg vừa là ng lãnh đạo vừa là ng đầy tớ trung thành của nhân dân, phải TX chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa đg với dân trong XD đg Đg lãnh đạo nhưng đồng thời là đầy tớ trung thành của dân lãnh đạo chính là đầy tớ . cán bộ ĐV phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của đg. Phải quan tâm chăn lo XD chi bộ vững mạnh vì đây là nền tảng là hạt nhân của đg ở cơ sở 4 Đg phải TX tự chỉnh đốn, tự đổi mói Đg ta là đg lãnh đạo đg chân chính nên đg phải TX tự chỉnh đốn tự đổi mới để tránh xa vào các vấn đề lạm dụng quyền lực . Chỉnh đốn và đổi mới đg là làm cho đg thực sự trong sạch, vững mạnh cả về 3 mặt chính trị , TT tổ chức làm cho độin ngũ Đv ko ngừng nân cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu nhiệm vụ CM BÀI TT HCM VỀ VĂN HÓA Nội dung TT hcm về văn hóa 1 Văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu của CM a VH là động lực của CM Theo HCM dể đáp ứng sự sinh tồn con ng phải tạo ra VH. Trong công cuộc kiến thiết nc nhà thì VH ngang hàng với các lĩnh vực chính trị, k tế, XH và tác động trở lại các lĩnh vực đó. VH là động lực của sự PT thể hiện qua các chức năng VH.Một là bồi dưỡng TT dúng đắn và tc cao đẹp. TT và tc là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần. Hai là nâng cao dân trí. Dân trí là sự hiểu biaa ết của ng dân về các mặt chính trị , k tế, Vh chuyên môn khoa học kỹ thuật, thực tiễn…con đường đi tới nâng cao dân trí là phải biết chữ. muốn đạt tới con đg VH trước hết là VH Gduc Ba là bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp , lành mạnh để không ngừng hoanfthieenj bản thân. Vh sẽ góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức để sửa đổi tham nhũng lười biếng, phù hoa, sa xỉ chống giặc nội xâm hướng con ng vươn tới chân thiện mỹ b VH là mục tiêu của CM.Theo HCM triết lý PT XH VN là độc lập d tộc, dân chủ, CNXH. CNXH trong quan niệm của HCM vừa là mục tiêu PT vừa là phương thức thực hiện sự PT đó bao gồm k tế chính trị , XH VH. Sự PT của Kte xh phải nhằm hướng tới các mục tiêu VH.Nhân tố con ng trong TTHCM phản ánh tập trung nhất vai trò động lực mục tiêu của VH 2 Giữ gìn cốt cách VH d tộc tiếp thu tinh hoa VH nhân loại a Giứ gìn cốt cách VH d tộc cốt cách ( bản sắc) là bản chất , tính chất đặc biệt vốn có. Cốt cách VH d tộc là bane sắc của d tộc bao gồm những giá trị Vh bền vững của cộng đồng các d tộc Vn. . Côt cach vh D tộc đóng vai trò to lờn trong sự nghiệp dựng nc và giữ nc xd cnxh.. Trước hết phải biết chân trọng giữ gìn khai thác, phát huy, PT những vốn quí báu của cha ông. đồng thời cũng phải giới thiệu VHVN với bạn bè thế giới. Cần nhận thức rằng bản sắc VH ko phải “ nhất thành bất biến mà nó có sự bổ sung, PT.Giữ gìn ko phải là khư khư đóng cửa mà khai thác phát huy PT cũng là một cách giữ gìn. Tiếp thu tinh hoa VH nhân loại cũng là một cách giữ gìn bản sắc VH d tộc b tiếp thu tinh hoa VH nhân loại. VH VN ảnh hưởng lẫn nhau của Vh phương đông và phương tây phương chung đúc lại. ND tiếp thu tinh hoa VH nhân loại là hết sức toàn diện. Tiếp thu Vh phương đông, tây, phật giáo, thiên chúa, khổng giáo…đặc biệt là TT Mác lê nin. Ngoai ra còn thiếp thu KH, VHNT, kiến trúc hội họa. Mục đích tiếp thu tinh hoa VH nhân loại là trau dồi cho Vh VN giàu đẹp với tinh thần dân chủ. Tiếp thu cái hay cái tốt. Giữ VH d tộc VH nhân loại có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhưng phải lấy VH d tộc làm gốc 3 Về mặt trận VH và chiến sĩ VH a mặt trận VH Vh là một mặt trận đc hiểu nó là một bộ phận CM ngang hàng các mặt trận khác. Mặt trận Vh là cuộc đấu tranh CM trên lĩnh vực Vh , là cuộc CM TT VH. Nội dung đấu tranh của CMVH rất phong phú đa dạng, mà cốt lõi là khẳng định và nhấn mạnh hệ tt của nền VH mới, bao gồm tt về chính trị triết học dạo đức , nghệ thuật. b chiến sĩ VH. mặt trận và chiến sĩ VH luôn đi liền với nhau. Chiến sĩ VH phải có tt lập trường vững vàng, đứng vững trên lập trường cuargc CN , nắm chắc tt mác lê nin. Chiến sĩ VH phải có trí tuệ, bản lĩnh đọa đức CM, CMNV sâu để tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh CM chống mọi kẻ thù . Ng chiến sĩ VH phải niết quý trọng, giữ gìn, khai thác, PT những truyền thống tốt đẹp của cha ông tiếp thu tinh hoa VH nhân loại tham gia vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới 4 VH do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng TT HCM vì cvon ng, vì nhân dân. Ng khẳng định lấy hphuc của d tộc làm cơ sở, lấy lợi ích của nhân dân làm khuôn phép. VH phục vụ nhân dân phải đc nhìn nhận một cách toàn diện. 5 XD nền VH mới VN. Trước CM T8 HCM chủ trương XD nền VH d tộc với 5 điểm lớn XD tâm lý ; tinh thần dộc lập tự cường XD luân lý Biết hi sinh mình, làm lợi cho quần chúng XDXH mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của ND trong XH XD chính trị dân quyền XDK tế Trong kháng chiến chống thực dân pháp HCM chủ chương XD nền VH có tính chất d tộc, KH đại chúng Trong CMXHCN ng chủ trương XD nền VH mới hết sức toàn diện có kế thừa và PT những giá trị của VH d tộc vừa tạo ra những nội dung mới tiến bộ LIÊN HỆ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA VIỆC HỌC TẬP TTHCM HIỆN NAY Học tập TTHCM giúp mỗi ng nâng cao năng lực tư duy lý luận và Phương pháp công tác trong thời đại ngày nay. TTHCM vờ có tình khái quát cao vừa có tính thực tiễn áp dụng rất cao vận dụng vào công việc của mỗi người. Thấm nhuần đc các TT của ng chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc về mục đích về m tdíchđúng đắn để XD đất nc đi lên CNXH. Từ đó tìm ra định hướng cụ thể cho PT năng lực bản thân Nắm chắc đc TTHCM giúp cho mọi ng nâng cao khả năng tư duy lý luận sắc bén để cải tiến PP LĐ có hiệu quả hơn. Học tập TTHCM giúp mỗi ng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM . Học tập TTHCM góp phần về ý thức tư dưỡng rèn luyện về đạo đức. Học tập TTHCM giúp nâng cao lòng tự hào d tộc sống hợp đạo lý yêu cái tốt cái thiện ghét các ác cái xấu Liên hệ việc học tập TTHCM ở địa phương và bản thân Þa phư¬ng n¬I tôi sèng và công tác là một xã có sô dân đông của huyện cẩm khê toàn x· hiện nay có 5879 khẩu vói 1476 hộ với 11 khu dân cư.Hé nghÌo 262 =17,8% c©n nghÌo 195= 13.2% Lực lương LĐ trẻ chiểm tỉ lệ cao tỉ lệ trong độ tuổi Lđ 4056= 69%. Xã có S vườn đồi chiếm hơn 1000ha trên tổng diện tích tự nhiênlà 1637,88 ha đ©y là một lơi thế Pt các dịch vụ khai thác chế biến nông lâm sản .X· có đường giao thông tỉnh lộ chạy qua tạo sự giao lưu hàng hoá giữa 2 huyện CK và Yl do vậy các nghành nghề dvụ Pt tạo sự chuyển dịch cơ cấu NN và nông thôn. Thực hiện KHPT ktế Xh 2014 kết quả kt xã duy trì tốc độ PT khá tình hình chính trị TTÃTXH ổn định. UBND xã tập trung lãnh chỉ đạo các ban nghành khu dân cư, toàn dân đồng thuận tập chung phấn đấu trong SXXD nông thôn mới .Đảng bộ xã có 240 đảng viên , có 14 cho bộ. §g ñy xã, H§ND, UBND ®É qu¸n triÖt thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ®g PL nhµ nc đến từng ng dân ... - --nqh--
nguon tai.lieu . vn