Xem mẫu

 1. Môn: c trưng ngôn ng báo chí Phóng s : - Hà N i hay…Hà L i. - Tranh th trên gi ng ư ng 1
 2. M u Như chúng ta ã bi t, ch c năng cơ b n, có vai trò quan tr ng hàng uc a báo chí là thông tin. Báo chí ph n ánh hi n th c thông qua vi c c p các s ki n. Không có s ki n thì không th có tin t c báo chí. Do v y, nét c trưng bao trùm lên báo chí là có tính s ki n. Phóng s là m t th lo i mang tính s ki n nóng b ng. T trư c n nay th lo i này ư c r t nhi u phóng viên ưa chu ng ( c bi t là các phóng viên Nga). V y “phóng s ” là gi?. Khái ni m “phóng s ” xu t hi n vào n a u th k XIX và có ngu n g c t ti ng Latinh: “reportare”, có nghĩa là “truy n t”, “thông báo”. Ban u, th lo i phóng s là nh ng bài báo thông tin cho b n c v ti n trình c a các cu c x án, các b n th o c a qu c h i, nh ng cu c h p khác nhau…V sau nh ng phóng s d ng này ư c g i là “bài tư ng trình”. Còn “phóng s ” tr thành tên g i c a nh ng bài báo mang tính ch t hơi khác, mà c th là nh ng bài v n i dung và hình th c gi ng các bài ký. Các nhà báo phóng s xu t s c c a phương Tây như: JonhRid, Egon Erwin Kis, Ernest Hemingway, Julius Fuchik…Theo như cách hi u hi n nay c a chúng ta s là nh ng ngư i vi t ký s hơn là nhà báo phóng s . Và hi n nay, khi m t s phóng viên châu Âu nói i u gì ó v phóng s thì ta có ý ch cái Nga ư c g i là ký s . Như v y ký s c a phương Tây là “h hàng” g n nh t và ti n thân c a phóng s ngày nay c a Nga. Phóng s là m t lo i ký nh m ghi chép m t v n , s ki n nào ó có ý nghĩa th c s so v i tuỳ bút, ss có m c ích t s , tr c ti p, ph m vi và c i m ư c quy nhch y ch , có th t. ó là m t th văn g n v i khoa h c hơn là ngh thu t, giàu y u t thông tin hơn là y u t tr tình (theo Nguy n Xuân Nam). C u trúc c a m t phóng s g m có ba ph n: - Ph n m u - Ph n thân bài - Ph n k t lu n. 2
 3. Th lo i phóng s trong báo chí Vi t Nam hi n nay là m t s bùng n , c bi t t nh ng năm 1920-1950. Phóng s là m t th lo i xung kích hàng u, phóng s xu t hi n nh ng th i i m có v n , có s chuy n bi n m nh m , b c xúc, mâu thu n gay g t. Năng l c ph n ánh hi n th c dư i m t d ng b c tranh sinh ng v a chi ti t, v a khái quát, c th , s ng ng v i vai trò c a ngôn ng c th có tính tr n thu t mang cá tính. Dư i ây là hai bài phóng s , cũng ang là nh ng v n khá là b c xúc, mà chúng ta c n quan tâm và có nh ng gi i pháp kh c ph c nhanh chóng tình tr ng này. Hà N i hay hà ...…Hà L i!!! Bài ph n ánh 3
 4. Mùa mưa năm 2007 ã i qua v i 6 tr n ng p úng n ng, và mùa mưa năm 2008 l i ang n, tính n th i i m này, m c dù chưa n mùa mưa năm nay Hà N i ã ph i ng p nư c trong 3 tr n l t. Trong ó có nh ng tr n mưa ch kéo dài kho ng 2 n 3 ti ng ng h nhưng cũng làm h u h t các tuy n ư ng trong ph i ch u. L i d ng hoàn c nh n i thành b ng p úng. này nhi u thanh niên không có ý th c Th c tr ng còn c tình kéo ga cho xe i th t Hà N i b ng p úng, kh s nhanh nư c trên ư ng b n càng nh t là nh ng ngư i i làm và i h c. m nh “càng p” càng t t, r i sau ó Trong nh ng ngày mưa l t như th cư i khoái chí khi ai ó b ư t sũng. này, ngư i dân Hà N i i làm và i Nhưng n u ư ng ng p mà các h c mu n là vi c thư ng xuyên di n phương ti n giao thông còn i l i ra. Nhưng n ư c nơi làm vi c ư c thì t c là tình hình chưa n trong nh ng ngày mưa như th cũng m c t h i. Hi n tư ng nhi u xe b là i u may m n l m r i, dù là mu n. ch t máy, không th ti p t c i ư c ã có không ít ngư i dân n nơi làm là i u t t y u khi b ng p nư c quá vi c r i nhưng l i ph i “l ch th ch” sâu. Xe trư c không i ư c thì xe sau tr v nhà v i b d ng “ư t như chu t cũng ph i ch u chung s ph n. Th là l t” không ph i vì nư c t trên tr i rơi Hà N i v n n i ti ng v i n n t c xu ng mà vì nư c t m t ư ng b n ư ng, trong nh ng ngày mùa mưa lên. ư ng i ng p trong nư c, xe i này l i càng kh s hơn. n âu, nư c b n tung toé t i ó. B t ch p lu t giao thông H u qu thì nh ng ngư i i hai bên C n mùa mưa là trong thành ư ng ph Hà N i l i có nhi u tuy n ư ng 4
 5. b ách t c giao thông như v y. Nh ng dàh cho xe máy và ôtô, xe p thì ngư i tham gia giao thông ph i ch t “trèo” lên c v a hè i…Hình như v t tìm ư ng tránh nư c nhưng vào nh ng ngày mưa như th , c nh sát h u như không th tìm th y l i thoát. giao thông cũng có ph n “thông c m” Nhi u tuy n ư ng ng p t ic n a hơn v i ngư i i ư ng. Mi n làm sao mét. Th m chí n c nh ng tuy n ư ng thông càng nhanh càng t t. ư ng ư c coi là cao là tr c xương H u qu kéo theo s ng như ph Hu thì trong nh ng Tình tr ng ng p úng Hà N i ngày mưa to và kéo dài cũng ph i ch u không ch làm nh hư ng n tr t t c nh “n m sâu trong lòng…nư c”. giao thông c a thành ph mà nó còn Trong nh ng ngày này n u ra kéo theo hàng lo t nh ng v n khác ư ng thì ch c ch n s b t g p tình như: v sinh môi trư ng, c nh quan tr ng l n x n trên các tuy n ư ng. thành ph ,công vi c cu ngư i dân,…Nư c không nh ng ng p trên ư ng mà còn tràn c vào nhà. Tôi ã có d p n thăm m t s xóm tr sinh viên vào nh ng ngày mùa mưa. Và i n ư c nh ng nơi ó, tôi ã ph i “bì bõm” l i g n 1km vì trong ngõ sâu xe không th i vào ư c. n nơi, tôi th y m t s phòng tr b ng p úng r t Do úng ng p nhi u ngư i tham n ng, gi a n n nhà và m t nư c ch gia giao thông ã ph i b t ch p lu t cách nhau vài cm. M i khi co ngư i i giao thông i ngư c chi u ho c là qua i l i là nư c l i tràn c vào trong i không úng ph n ư ng c a mình nhà. tránh nư c: ngư i i xe máy thì i Nói như v y có nghĩa là tình ph n ư ng giành riêng cho xe Buýt, tr ng ng p úng là m t v n r t quan xe Buýt vì th mà ph i l n sang ư ng tr ng, ch không ơn gi n là vi c 5
 6. “sau cơn mưa tr i l i t nh”, ư ng l i mương thoát nư c chưa ư c h t ng p. c i t o nên nư c thoát không nhanh, Gi i pháp d n n úng ng p. Ngư i dân Hà N i Th c ra, t nhi u năm nay Hà v n hy v ng v i d án thoát nư c giai N i ã có nhi u bi n pháp kh c o n 2, Hà N i s “l t” hơn. ph c và h n ch tình tr ng này. Thành Trong khi ch i và hy v ng, ph ã cho tri n khai d án thoát nư c ngư i dân Hà N i v n c nói “ ùa” (2005-2010). D án này bao g m hai r ng: c n mùa mưa là thành ph giai o n v i t ng s ti n u tư lên này l i ng p trong nư c nên m i có t i 5000 t ng. Giai o n 1 c a d tên là Hà…l i! Cách gi thích như án ã k t thúc, nhưng tình hình ng p này ã b sung thêm cho s lí gi i l t thì “ âu v n vào y”. Hà N i v n trư c kia v cái tên Hà N i ng p l t thê th m vào nh ng ngày mưa. M t cơn mưa l n trong th i gian ng n cũng làm cho giao thông trong thành ph trì tr , nhi u tuy n ư ng, tuy n ph chìm trong nư c su t nhi u gi . Lý gi i cho tình tr ng này, các cơ quan ch c năng cho bi t: nguyên nhân chínhn là do h th ng thoát nư c chưa ư c ng b v i nhi u h , 6
 7. TRANH TH TRÊN.... Bao gi th y i m danh g i tao GI NG Ư NG. d y nhé! Hôm qua, chơi game nt n 3h m i ng , bây gi bu n ng ch t ư c, tao ph i ng gi c ây. Nói xong, Nam (m t sinh viên l p k48- khoa qu n lí ô th , trư ng i H c Ki n Trúc Hà N i) n m g c xu ng bàn. M t c nh tư ng th t áng bu n n u ai ó t n m t nhìn th y không khí h c t p c a l p k46-khoa qu n lí ô th , trư ng H Ki n Trúc Hà N i, vào ti t 4 (10h30’) thì cũng s có tâm tr ng th t v ng như tôi. Th y c gi ng bài trên, còn sinh viên thì c vi c ng ngon lành dư i. Tôi ã có cơ h i ư c t n m t ch ng ki n c nh tư ng này, khi n ng i trà tr n vào l p h c. L p r t ông con trai, ch có lác ác vài b n n . Tôi óng vai m t 7
 8. ngư i b n trong l p ng i v a l ng trư ng i h c. ây là tình tr ng nghe th y gi ng bài v a quan sát l p chung c a t t c các trư ng, nó nh h c. hư ng r t l n n ch t lư ng d y và Ngã âu là giư ng: h c, chính vì v y mà các trư ng c n u gi h c c l p ng i khá pha nhanh chóng có nh ng bi n pháp ngay ng n, tr t t , nghe th y gi ng bài kh c ph c. c bi t các giáo viên ph i có v r t vào. Sau ó, n g n h t gi th t nghiêm kh c i v i nh ng hi n bàn1, bàn2, bàn3, bàn4 v n ng i h c tư ng này. Góp ph n thúc y s t t , t bàn5 tr xu ng m t s sinh nghi p giáo d c. viên ngáp ng n th dài n m bò trên bàn ng . M i ngư i m t tư th , nhìn th t áng bu n, nhưng i u áng bu n hơn là cu i l p h u h t ã g c xu ng bàn và ng t bao gi không bi t, ang trong tình tr ng “say n ng” r i. ã v y, m t c u sinh viên ng i ngay bàn u tư ng là chăm ch h c hành, m t tay v n c m bút “t c ký” như th t.Ai ng , c u ta cũng ang say Li u có ph i i H c là “t sưa v i cu n ti u thuy t (Th ng gù h c” như các b n sinh viên v n hay nhà th c bà Pari - Vichtohuygo) nói, hay vì m t s sinh viên b n b u dư i ngăn bàn th nh tho ng l t sang h c nhi u trư ng cùng m t lúc, hay trang u n. nhi u lý do khác n a…mà các b n l i Nh ng “vi c riêng” sinh viên có hi n tư ng ng ngay trên gi ng làm trong gi h c là i u không th ư ng như v y. Tuy nhiên, dù sao i ch p nh n ư c. Không ch trư ng chăng n a ây cũng ánh giá m t Ki n Trúc mà h u h t t t c các ph n chưa có ý th c c a sinh viên 8
 9. hi n nay. Không tôn tr ng giáo viên, chưa ý th c cao trong h c t p, t ó d n n nh ng h u qu là: thi l i , h c l i tràn lan. Ch t lư ng ào t o không cao. ó cũng là m t trong nh ng nguyên nhân sinh viên hi n nay ra trư ng th t nghi p nhi u 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
nguon tai.lieu . vn