Xem mẫu

  1. c i m i tư ng b n c Ti n Phong i n t 4.1.V i b n c trong nư c, như trên ã phân tích, i tư ng chính c a báo Tiên phong gi y là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o, thanh niên mi n B c. Chính vì v y, m t c i m chung là h c n nh ng ki n th c b ích thi t th c. Nh ng ki n th c v cu c s ng, ph c p tin h c, ngo i ng là h t s c c n thi t. Dung hoà ư c c hai y u t v a thi t th c v a sang tr ng và có t m văn hoá cao là m t yêu c u khách quan khi Ti n Phong mu n th c hi n ư c c hai nhi m v : C ng c i tư ng truy n th ng và m r ng i tư ng b n c m i. Tác gi niên lu n cũng ã phân tích ph n u, iv i i tư ng c gi nông thôn mi n núi, ây là i tư ng b n c truy n th ng c a Ti n phong. Tuy nhiên, công tác qu ng bá cho t trang báo Ti n Phong i n t còn quá ít nên nhi u ngư i trong s b n nh ng c gi báo gi y chưa t ng n v i báo i n t . 4.2. i tư ng Vi t ki u: Trong khóa lu n này, tác gi chưa có i u ki n kh o sát i tư ng Vi t Ki u nhưng ch c ch n ó là m t i tư ng ông o và là c gi m c tiêu c a h u h t báo i n t . Qua m t s cu c thăm dò ý ki n cá nhân i v i b n bè nư c ngòai và m t vài thư ph n h i c a c gi , tôi xin m nh d n nên lên m t s quan i m c a mình v c gi Vi t ki u: H u h t báo i n t Vi t Nam hi n nay u có i tư ng b n cr tl n là Vi t ki u ang sinh s ng kh p nơi trên th gi i. Vi c qu ng bá hình nh Ti n Phong i v i b n bè qu c t là h t s c c n thi t. Nó không ch có ý nghĩa v m t kinh t mà còn có ý nghĩa l n v chính tr . V i i tư ng này, h c n nh ng thông tin cơ b n v i s ng xã h i Vi t Nam. M ng này nhi u báo ã làm. Tuy nhiên, trong th i bu i h i nh p kinh t
  2. qu c t hi n nay, r t nhi u Vi t ki u ang có ý nh tìm ki m thông tin u tư vào nư c ta. ó chính là m ng thông tin mà cơ quan Báo có th khai thác. Các văn b n lu t, gi i thi u môi trư ng u tư, các gương i n hình Vi t ki u ã làm ăn phát t t i Vi t Nam, các u m i liên h …luôn là nh ng thông tin quý giá mà h u h t ngư i Vi t Nam nư c ngoài u r t mu n bi t. Th hai là i s ng gi i tr ngư i Vi t nư c ngoài. ây g n như là m t tr n i b b tr ng. Th nh tho ng m i có m t vài thông tin v nh ng ngư i Vi t tr , ó là khi có nh ng v án c a SV ngư i Vi t như Vũ Anh Tu n, ho c có m t ngư i Vi t tr thành công…. Chúng ta v n chưa th c s có m i liên k t g n gũi gi a nh ng ngư i Vi t ang s ng, h c t p và làm vi c trên nư c b n. N u xây d ng ư c m t i ngũ c ng tác viên nhi u nơi trên th gi i s làm cho t báo c a chúng ta sinh ng hơn. Tâm lí chung c a nh ng ngư i con xa x bao gi cũng là c n s g n k t c ng ng. Báo Ti n Phong i n t có th tr thành ngư i b n g n gũi c a nh ng SV, H c sinh du h c, c a ngư i vi t nư c ngoài. H c n thông tin v chính lu t pháp nư c ó. Hay nh t là kinh nghi m c a nh ng ngư i i trư c truy n t l i và ư c ăng t i trên báo chí. Thành l p các câu l c b , ban liên l c, trao i h c thu t, chia s kinh nghi m, giúp nhau trong cu c s ng. Ai s là ngư i vi t báo v m ng tài này? Câu tr l i: nh ng ngư i c m bút t t nh t chính là nh ng sinh viên du h c. H c v a có tri th c v a có v n s ng th c t , hơn n a nhi u ngư i trong s h còn tr l i Vi t Nam. Chúng ta có th xây d ng i ngũ này ngay t i nhà, trư c khi h lên ư ng du h c. Danh sách không khó ki m t i các khoa Báo chí, Văn h c…các trư ng H. Trư c khi m i SV lên ư ng du h c, Báo Ti n Phong có th ào t o kĩ năng báo chí ng n h n, nh hư ng cho h . Và như v y, không khó có ư c m t i ngũ phóng viên thư ng trú r t hi u qu mà không c n ph i g i phóng viên i nư c ngoài. N u làm t t công tác này, các văn phòng tư v n du h c, vi c làm c a Ti n phong còn có th m r ng a bàn ho t ng và ngày càng phát tri n.
  3. Vi c thông tin i s ng ngư i Vi t nư c ngoài còn góp ph n tích c c trong vi c l a ch n du h c, nh ng ki n th c c n thi t trư c khi ra nư c ngoài. Nâng cao ý chí ph n u cho nh ng ngư i tr trong nư c. ó là i u mà báo Ti n Phong nên chú ý khi ra m t b n c toàn c u. Hi n trên báo Ti n Phong i n t cũng có chuyên m c H n Vi t do phóng viên Lan Anh ph trách nhưng chưa th t s sôi ng. i u này th hi n ngay trên s lư ng ngư i truy c p. Tháng 2/2005, có 5110 trên t ng s 298.498 ngư i truy c p m c này (b ng 1,7%), tháng 3 có 8799 ngư i trên t ng s 725.299 ngư i truy c p (1,2%), tháng 4 năm 2005, có 13.254 trên t ng s 1.588.870 ngư i truy c p (Chi m 0,8 % t ng s ngư i). Như v y có th th y r ng cùng v i s tăng trư ng nhanh chóng c a s lư ng c gi nhưng s ngư i c trong trang này v n chưa tăng tương ng. Tính trên t ng s lư ng c gi thì còn gi m i. ây là i u r t áng ti c. Nguyên nhân c a hi n tư ng này theo tôi là vì trang H n Vi t v n chưa ư c c p nh t thư ng xuyên, có khi 2 ngày v n chưa có bài m i. V n bi t vi c quan h v i Vi t Ki u là m t m ng khó nhưng như v y không có nghĩa là không có thông tin trong i s ng kinh t sôi ng như hi n nay. c bi t nh ng thông tin gi i thi u v cơ h i u tư, v th t c hành chính, pháp lu t v n chưa xu t hi n nhi u trên chuyên m c này. 4.3. Khác v i Tu i Tr hay Thanh niên, hai t báo luôn hư ng vào các v n gai góc c a xã h i. Hai t báo này có xu hư ng i quá xa vào chính tr , kinh t , nhi u khi không còn là t báo c a nh ng ngư i tr . i u này th hi n rõ nét hơn Thanh Niên, c trong cách trình bày l n n i dung báo. Ti n Phong nên t o cho mình phong cách riêng. i tư ng chính c a Ti n Phong là thanh niên, h c sinh, sinh viên. Vì v y n i dung và hình th c c a t báo ph i th hi n ư c i u ó thông qua cách trình bày, các chuy n m c. Thanh niên luôn là nh ng ngư i r t năng ng và h c n nh ng ki n th c thi t th c.
  4. Chân dung nh ng ngư i tr thành t, bí quy t kinh doanh, kinh nghi m là giàu t chính m nh t quê nhà, kinh nghi m, ch d n h c ngo i ng , tin h c…là nh ng i u có th giúp ích tr c ti p hàng ngàn thanh niên khi h c m t báo, khi h c truy c p vào www.tienphong.com.vn. Chính tr hay kinh t , nh ng chi n lư c phát tri n, phân tích v n t m vĩ mô là i u quan tr ng. Tuy nhiên, v i i tư ng c gi như Ti n Phong, thi t nghĩ nên hư ng vào nh ng v n thi t th c nh t v i i s ng thanh niên. 4.4. Sinh viên chi m t l quá nh trong i tư ng ư c ph n nh: M t b ph n thanh niên ưu tú n m trong các trư ng H. Tuy nhiên, hi n nay báo Ti n Phong chưa chú ý nhi u n i tư ng này. Trên báo tr c tuy n, c n phát huy m nh m tính năng tương tác. Nh ng di n àn c n ư c m ra SV có ý ki n, trao i. T chính nh ng ý ki n ó, hoàn toàn có th tr thành nh ng tài nóng b ng khi chuy n t i và “nâng t m” trên báo in. 4.5. Theo tác gi niên lu n, Ti n Phong nên c bi t chú tr ng phát huy th m nh m t s chuyên m c sau: H p thư k t b n Chuyên m c k t b n ã ư c r t nhi u trang Web chú ý, tuy nhiên, v i Báo Ti n Phong, chuyên m c k t b n ã là m t nh p c u ư c tin c y b i cách làm nghiêm túc và chu áo, t o hi u qu cao. V i “thương hi u” y, báo hoàn toàn có th phát tri n m nh hơn n a nh ng nhu c u b n c b ng cách k t b n trên m ng. Ngày nay, tính tương tác ư c t t c các lo i hình báo chí h t s c coi tr ng. Báo i n t là lo i hình báo chí c bi t thích h p và ph i n m ư c l i th này thu hút c gi . Thông qua nh ng b n ăng kí g i v t thư tay ho c thư i n t , báo Ti n phong s tr thành nh p c u n i nh ng ngư i b n cùng s thích. Không ch là tình b n nam n ơn thu n, chúng ta nên m r ng câu l c b k t b n tr thành i m h n c a nh ng ngư i cùng s thích, k t n i cơ h i kinh doanh, h p tác s n xu t, phát minh sáng ch . V m t n i dung: c n có m t qu n tr viên t t làm nhi m v này. Tích c c làm PR cho chuyên m c c a mình b ng nh ng bài vi t
  5. trên báo gi y, trên Ti n Phong i n t v các n i dung: Thư c m ơn, l i m i d l cư i, chúc m ng nh ng nhóm b n ã thành công nh quen bi t và h p tác v i nhau qua H p thư k t b n c a Báo Ti n Phong. i u này t trư c n nay chưa ư c chú tr ng và thi t nghĩ cũng chưa ư c nhi u báo ánh giá úng vai trò c a nó. Tr l i thư b n c: Tr l i v t t c nh ng th c m c c a b n c v tu i tr , tình yêu, hôn nhân, gi i tính…T o nh p c u thân thiên. B n c có th g i câu h i v toà so n tr l i. Th trư ng trên m ng: Chuyên m c mua bán qua m ng cũng nên ư c phát tri n m nh. Rao bán, rao mua mi n phí t o thành m t ch o cho gi i tr . Tuy nhiên cũng c n hình th c ki m soát hàng hóa, ví d khi ăng kí ngh ngư i ăng kí ph i xu t trình ch ng minh thư, t th i gian hi n thông tin phù h p khi hàng hóa ã giao d ch xong không còn hi n di n trên trang Web. Ban u có th vi c thanh tóa b ng th tín d ng, thanh toán phi ti n m t chưa ph bi n, nhưng t báo có th tr thành u m i cung c p thông tin cho các i tư ng liên l c th c hi n mua bán. ó ã là m t thành công r t áng ghi nh n. C n thư ng xuyên cung c p thông tin c n thi t v giá c , bi n ng th trư ng, các lo i m t hàng. Kinh nghi m mua , l i khuyên s d ng… ây có th ư c coi là m t cánh c a r t l n c gi vào thăm quan ngôi nhà Ti n Phong. Chính i u ó cho h s tin tư ng, g n gũi và ý nghĩa thi t th c trư c khi n m b t thông tin a d ng v các v n khác. i s ng gi i tr : V văn hoá ng x c a nh ng ngư i tr . Ch ra th t c th nh ng a ch mua hàng r , t t. Nh ng i m du l ch, quán cà phê…thú v . Cung c p nh ng ý tư ng chung m i ngư i cùng sôi n i bàn v các v n trong cu c s ng. Ti n Phong lâu nay không thu hút ư c i tư ng c gi l n ó là t ng l p sinh viên. ây là i u r t c n chú tr ng và hoàn toàn có th b xung trong khi
  6. hoàn thi n Ti n Phong tr c tuy n b ng các thông tin thi t th c, thư vi n sách, trao i h c thu t, di n àn… Th c t kh o sát ã ch ng minh, lư ng ngư i c báo Ti n Phong i n t h u h t là gi i tr và h th c s quan tâm n m ng thông tin v th h mình. i u này th hi n b ng s lư ng ngư i truy c p vào chuyên m c này không ng ng tăng lên và luôn n m trong 3 chuyên m c h p d n nh t c a t báo. M c ít ư c c nh t trên báo chính là H n Vi t, Phóng S và giáo d c, du h c. V i m c H n Viêt, i u này có th d hi u vì i tư ng này th c ch t không nhi u so v i t ng lư ng c gi . Tuy nhiên m c thu hút c gi c a m c này chưa cao khi ch tăng kho ng 40% lư ng c gi sau 1 tháng, trong khi các chuyên m c khác tăng t i 100 th m chí 150%. Tháng 2/2005 m c này có 5886 ngư i c, tháng 3 có 8799 (tăng 49%) ngư i, tháng 4 có 13.254 ( tăng 50,6%). Phóng s là th lo i t ng có thương hi u trên báo Tìên Phong nhưng th c s trên báo i n t ây l i là chuyên m c có s ngư i c ít th hai sai H n Vi t. i u này thêm m t l n kh ng nh c gi báo i n t “s ” bài dài. M c ích h vào web tìm tin mà không ph i thư ng văn. 5. Công tác b n c c a Ti n Phong và báo Ti n Phong i n t . Công tác b n c c a báo ti n phong gi y ư c giao cho Ban b n c. Báo Ti n Phong chưa có nhi u ho t ng i u tra i tư ng c gi , t ch c các ho t ng giao lưu v i b n c và cơ quan báo. V ib n c c a báo Ti n Phong i n t , tình hình khá hơn, m i ngày có t i 200 lá thư i n t và ph n h i c a b n c g i v toà so n và ph n l n nh ng thư, ph n h i có giá tr u ư c quan tâm i u tra, tr l i ngay trong ngày. V i các cu c giao lưu tr c tuy n u thu hút ư c s quan tâm l n c a b n c. Tuy nhiên, v i l i th v vi c nghiên c u i tư ng c gi b ng hình th c
  7. i u tra, b phi u (vote), báo Ti n Phong i n t v n chưa t n d ng tri t l i th này. Tóm l i, khác v i Tu i tr , i tư ng c gi c a TPP và TPO không trùng nhau, ngư i c báo gi y nhi u khu v c nông thôn, mi n núi, còn ngư i c báo m ng l i là nhân viên văn phòng, thanh niên thành th . Chính vì v y mà s lư ng ngư i c bi t n TPO còn chưa nhi u. V i m t s k t qu i u tra, th ng kê như trên cho th y i tư ng b n c ang tăng lên m t cách rõ r t. ó là quy lu t c a h u h t các t báo i n t m i ra i. Trong th i gian u lư ng c gi s tăng r t nhanh, nhưng sau ó, khi lên n ngư ng, có gi ư cm c ó hay không l i là chuy n không d .
nguon tai.lieu . vn