Xem mẫu

Science & Technology Development, Vol 15, No.M1 2012
Đ C ĐIJM ĐCA CH T, CH T LƯ7NG VÀ TRIJN VPNG KAOLIN
VÙNG SUDI NGÔ – TÂN HÒA, TÂY NINH
Trương Chí Cư0ng(1), Nguy,n Kim Hoàng(1), Võ Th Phương Dung(2),Nguy,n Văn Mài(3)
(1) Trư ng Đ i h c Khoa h c T nhiên, ĐHQG-HCM
(2) S Tài nguyên và Môi trư ng Tây Ninh; (3) Liên ñoàn B n ñ Đ a ch t mi n Nam

TÓM T T: Trong vùng Su i Ngô – Tân Hòa, có s phát tri n r ng rãi và liên t c các thành t o
tr%m tích sông h t%ng Bà Miêu và h t%ng Đ t Cu c. Trong ñó, h t%ng Bà Miêu là thành t o chính
ch a kaolin có di n phân b r ng và b# ph! d%n v phía Tây Nam ch! y u b i h t%ng Đ t Cu c. Thân
khoáng kaolin thư ng có d ng v a, kéo dài phương Tây B c – Đông Nam, dày trung bình 5,94m.
Trong thân khoáng, thành ph%n khoáng v$t ch! y u là kaolinit (44,25%), th

y u là illit:

(11,75%), monmorillonit (2,20%); còn l n nhi u khoáng v$t khác: th ch anh (27,75%), feldspat
(5,25%), clorit (3,0%). Thành ph%n hóa h"c kaolin qua rây 0,1mm: Al2O3 17,96% (Tân Hòa) - 22,49%
(Su i Ngô); Fe2O3 1,08% (Tân Hòa) - 1,13% (Su i Ngô). Thành ph%n ñ h t 800). V i phương nghiêng v

trên b i thành t o tr m tích h t ng Đ t Cu c

phía Đông Nam bao g m các ñ t gãy: Chàng

(aQ11ñc). Đôi ch( thân khoáng kaolin l

Ri t – Lò Gò, Su i Ngô – Tân Trang, B n C i

trong các vùng trũng th p là các thung lũng

– L i Thu n, Sroc Tâm, Su i Ben và Chà Và.

sông su i.

ra

H t ng Bà Miêu có thành ph n tr m tích bao
g m: b t sét, cát b t xen cát s n s i th ch anh

Trang 66

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 15, SOÁ M1 2012
ch a kaolin v i hàm lư ng 50÷60%. H t ng

- L p 1 (l p ph ): cát b t, b t sét, k t vón

Đ t Cu c cũng là thành t o có ch a sét kaolin

laterit màu xám vàng nh t loang l% xám tr"ng,

v i thành ph n tr m tích ch y u là: cu i, s i,

nâu vàng, chi u dày l p này thay ñ%i t 2,3m

cát, sét kaolin. D dàng nh n th y, thành ph n

ñ n 10,4m.

ñ h t c a v t li u tr m tích h t ng Bà Miêu

- L p 2 (thân khoáng kaolin): sét kaolin,

tương ñ i m n h t hơn so v i v t li u tr m tích

sét b t kaolin, sét b t ch a kaolin màu tr"ng, ít

h t ng Đ t Cu c. Đi u này cũng nh hư ng r t

xám tr"ng. B dày trung bình 5,94m.

nhi u ñ n kh năng ch a sét kaolin; b i l0, v t
li u thô h t làm cho kh

- L p 3: b t sét, b t cát, màu xám vàng nh t

năng ch a kaolin

loang l%; ñáy có ít cu i s n th ch anh.

không ñáng k&.

Nhìn chung, trong di n tích nghiên c u, thân

Thân khoáng kaolin g m nhi u l p, thư ng

khoáng sét kaolin thư ng có d ng th u kính

có d ng th u kính n'm ngang, kéo dài theo

n'm ngang, hơi nghiêng tho i c"m v Tây Nam

phương Tây B"c – Đông Nam; b m t nghiêng

và phân b ch y u trong l p 2 c a h t ng Bà

tho i t

Miêu, chi u dày thân khoáng không %n ñ nh.

Đông B"c xu ng Tây Nam. Thân

khoáng kéo dài kho ng > 7km, r ng 1,2 ÷

Trên cơ s

các tài li u l( khoan thu th p

3,5km, dày thay ñ%i 1,4 ÷ 15,4m (trung bình

ñư c, chi u dày trung bình c a l p kaolin

5,94m). B m t thân khoáng thư ng b ph b i

th ng kê ñư c như sau (B ng 1).

các tr m tích tr: hơn, ch y u là h t ng Đ t
Cu c. M t c"t c a h t ng Bà Miêu có kaolin
t trên xu ng như sau:
B ng 1. Chi u dày l p kaolin trong các l( khoan
STT

S hi u m u

Đ sâu l( khoan (m)

Chi u dày l p kaolin (m)

1

N12

17

6,5

2

N13

13

2,6

3

N14

20

3,8

4

N15

20

10,3

5

N16

15

3,1

6

N17

15

11,6

7

N18

15

8,6

8

N19

12,5

5,4

9

N20

20

15,4

10

KT9

5

1,4

11

GN6

6,5

3,2

12

GN7

5,5

3,8

13

GN8

7,5

3,9

14

SN1

10

4,7

Trang 67

Science & Technology Development, Vol 15, No.M1 2012
15

SN2

7

2,5

16

SN3

10

2,4

17

SN4

15

6

18

SN5

14

11,8

Trung bình

5,94

*Ngu n tài li u: 1 – 13: Đoàn Đ#a Ch t I (2009); 14 – 18: Công ty Bourbon An Hòa, Tây Ninh (2009)

- Thành ph n ñ h t >0,25mm: Khu v c

Đ C ĐIJM CH T LƯ7NG

Su i Ngô h u như không hi n di n; trong khi

Thành ph;n ñ/ h3t

ñó,

- Thành ph n ñ h t 0,1mm

LK

m u

0,25 mm

0,25-0,1mm 0,1-0,05mm

0,05-0,01mm

0,01-0,005mm

0,0050,001mm

1

LK N10/3

8,5

0

31,75

68,25

2

LK N10/4

10,6

0

52,43

47,57

3

LK N10/7

11

0

28,57

71,43

4

LK N10/8

12

0

5

SN 2/1

8–9

0

13

27

27

11

22

6

SN 2/2

5 – 5,7

0

11

19

24

6

40

7

SN 2/3

2 – 2,7

0

4

8

33

9

46

8

SN 2/4

4–5

0

6

17

32

5

40

Trung bình

22,86

0

77,14

30,08

69,92

*Ngu n tài li u: 1 – 4: Đoàn Đ#a Ch t I (2009); 5 – 8: Công ty Bourbon An Hòa, Tây Ninh (2009)

B ng 3. Thành ph n ñ h t c a kaolin nguyên khai khu v c Tân Hòa
Đ sâu
STT

S hi u

m u

m u

(m)

Thành ph n ñ h t (%)
2-1mm

1-

0,5-

0,25-

0,1-

0,05-

0,01-

nguon tai.lieu . vn