Current situation about performance of good pharmacy practice regulations...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To describe the status of compliance with a number of good pharmacy practice regulations of pharmacies in the central cities and the Northern mountainous area (2017 - 2018).

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.12 M, số trang : 7

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ