Xem mẫu

CUÖCÅ SÖNË G LANG THANG CUAÃ ANH EM NHAÂ NHÏNÅ 1 I. LONÂ G MEÅ VAÂ CUÖCÅ CHIÏNË KHÖNG CÊN SÛCÁ Sinh ra töi àaä khöng coá böë. Moåi viïåc nuöi daåy, chùm soác, öëm àau àïìu do möåt tay meå töi lo liïåu caã. Khöí thên baâ cuå ! Nhaâ àöng con maâ chùèng àûáa naâo àúä chên àúä tay àûúåc möåt tñ goåi laâ. Àaä vêåy laåi coân chaânh choåe, kiïån caáo nhau suöët ngaây, luác naâo nhaâ cuäng nhû möåt caái chúå vúä. Vïì sûå vùæng mùåt cuãa böë, thuá thûåc luác dêìu töi cuäng khöng mêëy bêån têm, coi nhû möåt sûå dô nhiïn vò chung quanh haâng xoám laáng giïnì g ai ai cuäng àïìu rúi vaâo caãnh ngöå tûúng tûå. Nhûng röìi caâng lúán laåi caâng bùn khoùn. Hoãi thò möîi ngûúâi noái möåt phaách. Ngûúâi baáo böë töi böì bõch lùng nhùng, àaä boã rúi meå con töi àïí ài vúái möåt ngûúâi àaân baâ treã, àeåp. Ngûúâi khaác laåi caã quyïët böë töi öm möång laâm giaâu, àaä rúâi boã quï hûúng àïí àïën möåt miïìn àêët hûáa... Thêåt laâ mú höì, chùèng biïët tin ai. Duy cuöëi cuâng, möåt cuå giaâ töët buång úã cuöëi xoám cuäng chó cho töi roä sûå thêåt. Theo cuå, böë töi ài laâ àïí traánh möåt möëi thuâ truyïìn kiïëp ? Söë laâ trong hoå haâng nhaâ Nhïån chuáng töi khöng biïët tûå bao giúâ àaä lûu truyïìn möåt quan niïåm cöë hûäu, cho rùçng moåi öng böë nhïån àïìu vö tñch sûå, àïìu laâ gaánh nùång cho gia àònh vaâ nhêët laâ àïìu àe doåa àïnë sûå an toaân tñnh maång cuãa con caái. Vò vêåy têët caã caác baâ meå nhïån, sau nhûäng tuêìn trùng mêåt ïm àïìm, sau nhûäng lêìn aái ên ngêy ngêët, chúåt nhû bûâng tónh. Baãn nùng laâm meå tröîi dêåy, hoå trúã nïn dûä túån vö cuâng, sùén saâng lao vaâo xeá xaác ngay ngûúâi vûâa chung chùn göëi vúái mònh. Vaâ thïë laâ caác àûác öng chöìng chó coân caách cao chaåy xa bay, nïëu khöng muöën phúi thêy núi àöìng nöåi. Böë töi àaä ra ài trong böëi caãnh nhû vêåy. Öi ! Thêåt laâ möåt têën thaãm kõch trong leä töìn vong cuãa doâng giöëng chuáng töi ? Moåi gia àònh nhaâ Nhïån vò vêåy khöng bao giúâ coá böë. Töi àöng anh em lùæm. Têët caã àïìu saân saân nhau, àïìu nghõch ngúåm vaâ phaá phaách nhû nhau. Meå coäng chuáng töi trïn lûng suöët ngaây, khi chúi cuäng nhû khi nguã. Thêåt laâ möåt sûå nhêîn naåi àaáng NGUYÏNÎ SÔ MAI 2 kñnh ? ÊËy laâ bêy giúâ nhúá laåi töi múái noái àûúåc nhû vêåy, chûá luác bêëy giúâ thò coá nghô gò àêu, cûá tha höì maâ àung àûa, nhuán nhêíy. Luác naâo àoái laåi vöî vöî vaâo lûng meå àoâi ùn, chùèng cêìn biïët laâ meå àang khoãe maånh hay àang öëm àau. Thêåt laâ vö têm hïët chöî noái, vö têm àïën mûác taân nhêîn ? Àïí coá caái nheát vaâo miïång chuáng töi, meå àaä phaãi lao àöång suöët ngaây. Trúâi chûa saáng, baâ àaä rúâi hang vaâ moåi con möìi trïn àûúâng di àïìu bõ haå saát möåt caách khöng thûúng tiïëc. Möåt con Giaán xuêët hiïån tûâ xa. Noá chûa tröng thêëy chuáng töi, cùåp rêu dñnh àêìy múä nêng lïn haå xuöëng möåt caách liïn tuåc àïí doâ àûúâng vaâ àïí àaánh húi. Chùæc cu cêåu vûâa chui tûâ möåt chaån thûác ùn naâo ra. Tröng coá veã phúãn phú lùæm. - Ï ! Thùçng ùn tröåm. Meå töi quaát lúán. Quaá bêët ngúâ, con Giaán khûång laåi nhûng vêîn cöë chöëng chïë. - Töi ùn tröåm gò cuãa baâ ? - Mùåc kïå ! Ùn tröåm cuãa ai cuäng àïìu xêëu, àïìu àaáng chïët. Sau lúâi buöåc töåi nghiïåt ngaä, baãn aán àûúåc thûåc hiïån tûác thúâi. Chó möåt cuá nhaãy, meå töi àaä àeâ nghiïën thùçng Giaán vaâ cùæn chñnh xaác vaâo gaáy cuãa gaä. Àöi caánh maâu nêu xoâe ra lêìn cuöëi vêîy vêîy röìi tûâ tûâ buöng xuöi. Noá àaä chïët! Nhûng chuáng töi chûa ùn àûúåc ngay maâ coân phaãi chúâ meå chïë biïën. Noái cho coá veã sang vêåy thöi, thûåc ra thò meå töi chó tiïët vaâo con möìi möåt ñt nûúác boåt laâm cho têët caã ruöåt gan xûúng thõt cuãa ` noá tan rûäa ra biïën thaânh möåt moán xuáp loaäng vaâ chuáng töi chó coân viïåc gheá miïång vaâo àoá maâ huát nûäa thöi. Khöng phaãi chó tuåi treã con chuáng töi múái ùn uöëng kiïíu àoá maâ ngûúâi lúán cuäng vêåy. Têët caá hoå haâng nhaâ Nhïån àïìu ùn theo kiïíu huát. Nguyïn do laâ búãi taåi caái eo lûng. Eo lûng quaá nhoã, chó chêëp nhêån thûác ùn daång loãng ài qua. Àûáa naâo tham lam cöë nuöët chûãng vaâi miïëng thõt laâ hiïåu quaã tûác thò. Buång àau dûä döåi, dêìu vaáng mùæt hoa vaâ lêåp tûác nön thöëc nön thaáo cho àïën kò hïët múái thöi. Vïì chuyïån naây nghe àêu coá liïn quan àïën vêën àïì vùn hoáa. Söë laâ tûå ngaây xûãa ngaây xûa, úã vûúng quöëc Cön truâng ngûúâi ta coá töí chûác möåt cuöåc thi Hoa hêåu. Möåt trong nhûäng tiïu chuêín hoa hêåu laâ voâng eo söë hai phaãi thêåt nhoã. Thöi thò khoãi phaãi noái? Caác naâng Ong, cö Kiïën, chõ Nhïån... àua nhau thñt buång cho thêåt chùåt. Hoå tñch cûåc àïën àöå khùæp thaânh phöë chöî naâo cuäng vûúng vaäi àêìy dêy lûng àûát. Hêåu quaã laâ bêy giúâ luä con chaáu chuáng töi àûáa naâo cuäng coá phêìn giûäa CUÖCÅ SÖNË G LANG THANG CUAÃ ANH EM NHAÂ NHÏNÅ 3 thên maãnh mai nhû súåi chó. Àeåp thò coá àeåp nhûng nhiïìu khi cuäng bêët tiïån, lúä coá viïåc gò vöåi muöën ùn nhanh cuäng chùèng àûúåc, àaânh öm buång àoái maâ ài... Kò àoá nghe noái Bûúám àoaåt Hoa hêåu aáo daâi, Ong ûáng xûã hay nhêët, coân hoå Nhïån nhaâ chuáng töi cuäng vúát vaát àûúåc chuát aá hêåu thïí thao, aãnh coân treo trong Baão taâng lõch sûã àïën têån bêy giúâ. Thêåt laâ veã vang cho noâi giöëng Nhïån ! Chuyïån seä cûá thïë tröi ài, vaâ chuáng töi vêîn maäi maäi laâ nhûäng thùçng ùn haåi nïëu khöng coá möåt biïën cöë xaãy ra. Töi coân nhúá maäi, ngaây höm àoá trúâi àaä ngaã sang chiïìu maâ caã nhaâ chûa ai coá miïëng gò loát buång. Suöët tûâ saáng túái giúâ khöng coá con möìi naâo sa bêîy. Möåt con muöîi mùæt cuäng khöng coá. Meå töi àûáng ngöìi khöng yïn, cûá ài ra ài vaâo, neát mùåt cùng thùèng chúâ àúåi. Lûúái vên phùèng lò, dêy .baáo àöång ïm ru khöng möåt chuát nhuác nhñch. úã chöî naây töi laåi phaãi daâi doâng giaãi thñch möåt chuát cho caác baån roä. Söë laâ sau khi àaä kò cöng dïåt xong möåt maång lûúái àïí àoán loäng caác con möìi, meå àûa chuáng töi vïì êín trong möåt voâm laá kñn àaáo gêìn àoá, vûâa àaãm baão an toaân laåi vûâa laâm cho con möìi mêët caãnh giaác. Tûâ lûúái vïì hang tuy khöng xa nhûng têët caã hoå haâng nhaâ Nhïån chuáng töi àïìu coá chung möåt nhûúåc àiïím laâ mùæt rêët keám. Chuáng töi bõ cêån thõ nùång nïn mùåc duâ àaä cöë cùng mùæt vêîn khöng nhòn thêëy con möìi trïn lûúái. Maâ möåt khi con möìi àaä sa lûúiá , nïëu khöng xûã lñ kõp thúâi thò tai hoåa khoá lûúâng. Loaåi Ruöìi nhaâ, Muöîi mùæt thò chùèng kïí laâm gò, khi àaä vûúáng lûúái khöng cêìn àaánh àêëm gò, chuáng cuäng tûå chïët sau möåt höìi giêîy giuåa. Nhûng nïëu gùåp phaãi anh Xeán toác hoùåc chõ Boå ngûåa thò phaãi coi chûâng. Khöng súám cùnæ lûúái giaãi thoaát cho chuáng laâ tan cûãa naát nhaâ nhû chúi. Vò thïë àïí àïì phoâng moåi bêët trùæc, bao giúâ dïåt xong lûúái, meå töi cuäng giùng tûâ giûäa lûúái vïì hang möåt súåi dêy baáo àöång cùng nhû súåi dêy àaân. Moåi biïën àöång xaãy ra trïn lûúái àïìu laâm rung dêy vaâ qua àoá maâ meå töi phaán àoaán àûúåc têët caã, rung nheå laâ möìi nhoã, maånh hún laâ möìi lúán, dêy giêåt laâ baáo àöång... Trúã laåi chiïìu höm àoá - möåt buöíi chiïìu àõnh mïånh ? Caã nhaâ àang buöìn nhû chêëu cùæn, tûúng sï phaãi nhõn àoái ài nguã thò böîng dêy rung lïn bêìn bêåt, voâm laá chao àaão, chuáng töi bõ lùæc nhû àang ài taâu thuãy gùåp soáng to. Meå töi vöën tûâng traãi. baâ biïët ngay laâ àaä gùåp loaåi con möìi nguy hiïím. Khöng möåt phuát chêìn chûâ, baám theo dêy baáo àöång baâ phoáng ra khoãi hang vaâ chó tñch tùæc sau àaä nùçm goån giûäa lûúái, mùæt hûúáng vïì phña con möìi. - "Trúâi úi ! Ong Boâ veä...". Tiïëng ai àoá thöët lïn. NGUYÏNÎ SÔ MAI 4 Con vêåt khoang vaâng àen vûúáng vaâo meáp ngoaâi cuãa lûúái úã phña dûúái meå töi. Noá àang giêån dûä xeá raách tûâng maãng lûúái, nhûng gúä àûúåc chöî naây laåi vûúáng vaâo chöî khaác, tuy vêåy lûúái cuäng bõ raách nhiïìu chöî lùæm röìi. Ong Boâ veä laâ möåt hung thêìn kheát tiïëng. Noá hêìu nhû khöng coá àöië thuã, moåi con vêåt àïìu kiïng nïí. Muäi giaáo têím thuöëc àöåc cuãa noá laâ möåt vuä khñ cûåc kò lúåi haåi, coá thïí haå guåc nhûäng keã thuâ maånh hún noá, to hún noá gêëp haâng nghòn lêìn. Chùèng ai daåi gò maâ dêy vaâo noá. Phaãi chi ngaây thûúâng thò meå töi àaä thaáo lûúái tûâ lêu Thaáo lûúái nghôa laâ cùæn àûát möåt vaâi chöî xung yïëu, maãnh lûúái mang con vêåt seä rúâi khoãi lûúái chñnh, àïí röìi sau àoá noá tûå gúä maâ thoaát ra, coân meå töi seä tûâ tûâ vaá laåi chöî lûúái raách. Nhûng hònh nhû meå töi khöng coá yá àõnh àoá, baâ boâ... boâ rêët tûâ tûâ túái gêìn con vêåt. Trúiâ úi! Meå töi àõnh laâm gò thïë kia? Chùèng leä meå khöng biïët àêëy laâ con Ong Boâ veä hay sao ? - Ï ? Muå giaâ ? Coân àúåi gò maâ khöng thaáo lûúái ngay cho ta . Con Ong gùçn gioång veã àe doåa. - Khöng thïí dûúåc ! Meå töi traã lúâi raânh roåt dûát khoaát. - Maây muöën gò ? - Tao muöën giïët maây vò con tao àang àoái. Dûát lúâi meå töi cuái xuöëng lêëy àaâ... - Àûâng ! Meå eå eå... Chuáng töi àöìng thanh la lïn. Nhûng khöng kõp nûäa röìi. Bùçng möåt àöång taác liïìu lônh, meå töi co chên sau lêëy àaâ vaâ phoáng thùèng lïn ngûúâi con vêåt. Noái thò lêu nhûng thûåc ra moåi chuyïån chó diïîn ra trong chúáp mùæt. Toaân böå thên hònh meå töi àaä nùçm trïn lûng con ong nhûng hai chên sau coân baám vaâo caånh sûúân noá. Cuá nhaãy nhû vêåy laâ chûa thêåt goån, coá leä vò trûúác con möìi nguy hiïím meå töi khöng daám tiïën àïën cûå li thñch húåp nïn húi bõ huåt, leä ra têët caã caác chên àïìu phaãi baám goån trïn lûng con möìi. Hoå haâng nhaâ Nhïån chuáng töi bao giúâ cuäng têën cöng àöëi thuã úã phña lûng vò úã àoá con vêåt khöng coá chên chöëng àúä, khöng coá rùng àïí cùæn vaâ nhêët laâ ngoån giaáo têím thuöëc àöåc úã phña àuöi khöng caách gò phoáng túái àûúåc. Àoá laâ möåt võ trñ têën cöng lñ tûúãng. Coá leä coân trïn mûác lñ tûúãng úã chöî noá laåi kïë cêån vúái huyïåt tûã àõa cuãa con vêåt. Moåi con möìi, kïí caã nhû Caánh cam, Boå Vûâng... duâ àûúåc trang bõ nhûäng `böå aáo giaáp cûåc kò chùæc chùæn thò giûäa àêìu vaâ ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn