Xem mẫu

  1. Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu; Cơ quan, bộ phận giúp việc liên quan do Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy địnhthầu Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính qua fax
  2. Thời hạn giải quyết:Cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký văn bản xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Nội dung xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu Các bước Tên bước Mô tả bước - Cơ quan, bộ phận giúp việc liên quan do người có thẩm quyền quy định chịu trách nhiệm cung cấp thông 1. tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu
  3. Tên bước Mô tả bước - Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận thông tin 2. - Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định xử lý vi phạm Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn