Xem mẫu

  1. Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu; Đơn vị làm Chủ đầu tư, ban quản lý dự án Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính qua fax Thời hạn giải quyết: + Kế hoạch đấu thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký quyết định phê duyệt phải cung cấp thông tin; + Thông báo mời thầu, Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, mời chào hàng cạnh tranh: tối thiểu là 5 ngày trước ngày dự định đăng tải phải cung cấp thông tin; + Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị làm chủ đầu tư phê duyệt. Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu Các bước Tên bước Mô tả bước - Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu, bao gồm: + Kế hoạch đấu thầu + Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thông báo mời sơ 1. tuyển; + Danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn hoặc danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá hoặc tổng thầu; + Thông báo mời thầu hoặc mời chào hàng cạnh tranh; + Kết quả lựa chọn nhà thầu 2. - Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận thông tin
  3. Tên bước Mô tả bước - Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển hoặc 1. Phiếu đăng ký thông báo mời thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo danh sách nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh. 2. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn Công văn số 4073/BKH-QLĐT 1. nhà thầu ngà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn