Xem mẫu

  1. 35T. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 11/08/2009 35. 1. Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ xin cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tới cơ quan quản lý quy hoạch. - Cơ quan quản lý quy hoạch tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. - Khi hồ sơ đã đầy đủ, Cơ quan quản lý quy hoạch vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. - Trả kết quả tại trụ sở cơ quan hành chính theo đúng thời hạn quy định - Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (nếu có) và phí cung cấp thông tin khi nhận kết quả. 35.2.Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 35.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng - Sơ đồ vị trí khu vực cần cung cấp thông tin b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 35.4. Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 35.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân, tổ chức 35.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp 35.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản về các thông tin quy hoạch 35.8. Lệ phí:
  2. Phí cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng theo thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục…) 35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 35.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 - Nghị đinh số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. ̣ - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
nguon tai.lieu . vn