Xem mẫu

  1. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 2.3. ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph-¬ng ¸n ®-îc chän 2.3.1Chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m §-êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 10 km, sö dông ®-êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé kÐp. * Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín, d©y dÉn ®-îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt , tra b¶ng 5 ( trang 294, TL1 ), d©y AC cã thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500h, ta cã jkt = 1.1 A/mm2 Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn lµ : S ttnm 10806.61 I ttnm    141.8 A 2. 3U dm 2 * 3 * 22 TiÕt diÖn kinh tÕ lµ : I ttnm 141.8 Fkt    130 mm 2 j kt 1.1 Chän d©y nh«m lâi thÕp tiÕt diÖn 120mm2. Tra b¶ng PL 4.12 [TL2] d©y dÉn AC-120 cã Icp = 380 A * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn khi xÈy ra sù cè ®øt mét d©y : Isc = 2*Ittnm =2*141.8 = 283 < Icp = 380 (A) VËy d©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sù cè * KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp : Víi d©y AC-120 cã kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc 2m , tra b¶ng PL4.6 [TL2] ta cã r0 = 0.27 /km vµ x0 = 0.365 /km Pttnm R  Qttnm X 8130.69 * 0.27 * 10  7118.62 * 0.365 * 10 U    1089.45 V Udm 22 U  U cp  5%.U dm  1100 V D©y ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp VËy ta chän d©y AC-120 2.3.2 S¬ ®å tr¹m ph©n phèi trung t©m : Tr¹m ph©n phèi trung t©m lµ n¬i nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cung cÊp cho nhµ m¸y, do ®ã vÊn ®Ò chän s¬ ®å nèi d©y cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò an toµn cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y. S¬ ®å ph¶i tho· m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh- : cung cÊp ®iÖn liªn tôc theo yªu cÇu cña phô t¶i, thuËn tiÖn trong vÊn ®Ò vËn hµnh vµ xö lý sù cè, an toµn lóc vËn hµnh vµ söa ch÷a, hîp lý vÒ kinh tÕ trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt .
  2. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®-îc xÕp vµo lo¹i phô t¶i lo¹i 1, do ®ã tr¹m ph©n phèi trung t©m ®-îc cung cÊp ®iÖn b»ng ®-êng d©y kÐp víi hÖ thèng thanh gãp cã ph©n ®o¹n, liªn l¹c gi÷a hai thanh gãp b»ng m¸y c¾t hîp bé. Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp cã ®Æt mét m¸y biÕn ¸p ®o l-êng hîp bé ba pha n¨m trô cã cuén tam gi¸c hë b¸o ch¹m ®Êt mét pha trªn c¸p 22kV. §Ó chèng sÐt tõ ®-êng d©y truyÒn vµo tr¹m ®Æt chèng sÐt van trªn c¸c ph©n ®o¹n cña thanh gãp . M¸y biÕn dßng ®-îc ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c lé vµo ra cña tr¹m cã t¸c dông biÕn ®èi dßng ®iÖn lín ( phÝa s¬ cÊp ) thµnh dßng 5A cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ ®o l-êng vµ b¶o vÖ . Chän dïng c¸c tñ hîp bé cña Siemens, c¸ch ®iÖn b»ng SF6, kh«ng cÇn b¶o tr×, hÖ thèng chèng sÐt trong tñ cã dßng ®Þnh møc 1250A Lo¹i m¸y c¾t C¸ch ®iÖn Idm (A) Udm (kV) Ic¾t 3s (kA) Ic¾t nmax (kA) 8DC11 SF6 1250 24 25 63 2.3.3 TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 1.TÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña thiÕt bÞ vµ d©y dÉn ®-îc chän khi cã dßng ng¾n m¹ch 3 pha. Khi tÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p, do kh«ng biÕt cÊu tróc cô thÓ cña hÖ thèng ®iÖn quèc gia nªn cho phÐp tÝnh to¸n gÇn ®óng ®iÖn kh¸ng ng¾n m¹ch cña hÖ thèng th«ng qua c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ coi hÖ thèng cã c«ng suÊt v« cïng lín . S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ®-îc thÓ hiÖn trong h×nh 2.8 H×nh 2.8 - S¬ ®å tÝnh to¸n ng¾n m¹ch N N1 MC §DK C¸p BATG PPTT BAPX XH Zd N ZCi N1 HT §Ó lùa chän , kiÓm tra d©y dÉn vµ c¸c khÝ cô ®iÖn ta cÇn tÝnh to¸n 6 ®iÓm ng¾n m¹ch sau : N: ®iÓm ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i tr¹m ph©n phãi trung t©m ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t vµ thanh gãp
  3. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 N1-> N5 : lµ ®iÓm ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Ó kiÓm tra c¸p vµ c¸c thiÕt bÞ trong c¸c tr¹m §iÖn kh¸ng cña hÖ thèng d-îc tÝnh theo c«ng thøc : U2 X HT  () SN Trong ®ã SN lµ c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p trung gian SN = 250MVA ;U lµ ®iÖn ¸p cña ®-êng d©y , U = Utb = 24 kV §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®-êng d©y lµ : R = r0 .l / 2 ; X = x0 . l / 2 Trong ®ã : r0 , x0 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng trªn 1 km ®-êng d©y (/km) l lµ chiÒu dµi cña ®-êng d©y Do ng¾n m¹ch xa nguån nªn dßng ng¾n m¹ch siªu qu¸ dé I” b»ng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh I nªn ta cã thÓ viÕt nh- sau : U I N  I "  I  ZN 3 Trong ®ã : ZN - tæng trë tõ hÖ thèng ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch thø i () U - ®iÖn ¸p cña ®-êng d©y (kV) TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch xung kÝch ®-îc tÝnh theo biÓu thøc : ixk  1,8. 2 I N (kA) B¶ng 2.20 - Th«ng sè ®-êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) X0(Ω/m2) R(Ω) X(Ω) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.142 0.062 0.006 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.142 0.074 0.007 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.142 0.066 0.006 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.142 0.026 0.002 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.142 0.070 0.007 TBATG-TPPTT AC-120 1000 0.270 0.365 1.350 1.825 * TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N t¹i thanh gãp tr¹m ph©n phèi trung t©m : U 2 24 2 X HT    2.304  S N 250 R = Rdd = 1.35 () X=Xdd + XHT =1.825 + 2.304 = 4.129  U 24 IN    3.190 kA 3Z N 3 * 1.35 2  4.719 2 i xk  1.8 * 2 * I N  1.8 * 2 * 3.190  8.120 kA * TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N1 (t¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p B1)
  4. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 U 2 24 2 X HT    2.304 () S N 250 R1 = Rdd + Rc1= 1.350 + 0.062 = 1.412  X=Xdd + XHT + Xc1 = 1.825+ 2.304 + 0.006 = 4.135  U 24 IN    3.171 kA 3Z N 1 3 * 1.412 2  4.135 2 i xk  1.8 * 2  I N 1  1.8 * 2 * 3.171  8.072 kA TÝnh to¸n t-¬ng tù t¹i c¸c ®iÓm N2 ->N5 ta cã b¶ng sau : B¶ng 2.21 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch §iÓm ng¾n m¹ch IN(kA) IXK(kA) N1 3.171 8.072 N2 3.168 8.064 N3 3.170 8.069 N4 3.182 8.100 N5 3.169 8.067 N 3.190 8.120 2. Lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t, thanh dÉn cña TPPTT M¸y c¾t 8DC11 ®-îc chän theo tiªu chuÈn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.MC  Udm.m=22kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc :Idm.MC = 1250A  Ilv.max = 2Ittnm = 283A Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t =25kA  IN = 2.65 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d = 63kA  ixk = 6.742kA Thanh dÉn chän v-ît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU BU ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®mBU Udm.m = 22kV Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS34, kiÓu h×nh trô do h·ng Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh- sau: B¶ng 2.22 - Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS34
  5. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Th«ng sè kü thuËt 4MS34 Udm(kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiªp 1 (kV) 50 U chÞu ®ùng xung 1.2/50 s(kV) 125 U1dm(kV) 22/ 3 U2dm(kV) 110/ 3 T¶i ®Þnh møc(VA) 400 * Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn BI BI ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p dÞnh møc: Udm.B1 Udm.m=22 kV Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh I max k qtbt S dm.BA 1.3 * 1800 møc: I dm.BI     51.17 A 1.2 1.2 * 3 * 22 1.2 * 3 *.22 Chän BI lo¹i 4ME14, kiÓu h×nh trô do Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh- sau: B¶ng 2.23 - Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME14 Th«ng sè kü thuËt 4ME14 Udm(kV) 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiªp 1 (kV) 50 U chÞu ®ùng xung 1.2/50 s(kV) 125 I1dm(kA) 5 - 2000 I2dm(kA) 1 hoÆc 5 I«®nhiÖt 1s (kA) 80 I«®®«ng (kA) 120 * Lùa chän chãng sÐt van Chèng sÐt van ®-îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p Udm.m = 22kV Lo¹i chèng sÐt van do h·ng COOPER chÕ t¹o cã Udm = 24kV , lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B24 3.4.1 2.3.4 S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng TÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu ®Æt hai m¸y do nhµ m¸y chÕ t¹o ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam.V× c¸c tr¹m biÕn ¸p nµy ®-îc ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ cÇn dÆt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a.CÇu
  6. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 ch× dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p . PhÝa h¹ ¸p ®Æt aptomat tæng vµ c¸c aptomat nh¸nh. Thanh c¸i h¹ ¸p ®-îc ph©n ®o¹n b»ng aptomat ph©n ®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph-¬ng thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp ( aptomat ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p th-êng ë tr¹ng th¸i c¾t ). ChØ khi nµo cã mét m¸y biÕn ¸p gÆp sù cè míi sö dông aptomat ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè . H×nh 2.9 - S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Æt hai m¸y biÕn ¸p Tñ A Tñ A Tñ A MBA Tñ A tæng Tñ A tæng MBA Tñ cao ¸p nh¸nh ph©n nh¸nh Tñ cao ¸p 22/0,4 22/0,4 ®o¹n 1. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p Ta sÏ dïng mét lo¹i dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®-îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.MC  Udm.m = 22kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc :Idm.MC  Ilv.max = 2*Ittnm= 283 kA Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d  ixk = 8.120 kA Tra b¶ng PL2.17[TL2] ta chän dao c¸ch ly 3DC víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: B¶ng 2.24 - Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly 3DC
  7. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Udm(kV) Idm (A) INT (kA) IN max (kA) 24 630-2500 16-31.5 40-80 2. Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p Dïng mét lo¹i cÇu ch× cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. CÇu ch× ®-îc chän theo c¸c tiªu chuÈn sau : §iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.CC  Udm.m = 22 kV k qtbt S dm.BA 1.3 * 1800 Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I dm.CC  I lv max    61.41 kA 3U dm.m 3 * 22 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t  IN4 = 3.182 kA ( V× dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i cña tr¹m biÕn ¸p B4 cã gi¸ trÞ max) Tra b¶ng PL2.19 [TL2] ta chän lo¹i cÇu ch× 3GD1 413-4B do Siemens chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè kü thuËt nh- sau: B¶ng 2.25 - Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× lo¹i 3GD1 413-4B U®m (kV) I®m (A) Ic¾t min (A) I c¾t N (kA) 24 63 432 31.5 3. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸pt«m¸t ¸pt«m¸t tæng, ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n vµ c¸c ¸pt«m¸t nh¸nh ®Òu do Merlin Gerin chÕ t¹o ¸pt«m¸t ®-îc lùa chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: §iÖn ¸p dÞnh møc : Udm.A  Udm.m = 0.38 kV Dßng ®iÖn ®Þnh møc: Idm.A  Ilv max k qtbt S dmBA Trong ®ã : I lv max  3U dm.m C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B4 cã Sdm = 1000kVA k qtbt S dmBA 1.3 * 1000 Nªn I lv max    1975.14 A 3U dm.m 0.38 3 Tr¹m biÕn ¸p B2 cã Sdm = 1600kVA k qtbt S dmBA 1.3 * 1600 Nªn I lv max    3160.23 A 3U dm.m 0.38 3 C¸c tr¹m biÕn ¸p B3, B5 cã Sdm = 1800kVA
  8. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 k qtbt S dmBA 1.3 * 1800 Nªn I lv max    3555.26 A 3U dm.m 0.38 3 Tra b¶ng PL3.3 [TL2] ta chän ¸pt«m¸t tæng vµ ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n nh- sau: B¶ng 2.26 - KÕt qu¶ chän MCCB tæng vµ MCCB ph©n ®o¹n Tªn tr¹m Lo¹i Sè Udm (V) Idm Ic¾t N (kA) Sè cùc l-îng (A) B1, B4 CM2000 3 415 3200 70 3 B2 CM3200 3 415 2000 70 3 B3, B5 M40 3 415 4000 70 3 §èi víi ¸pt«m¸t nh¸nh : §iÖn ¸p ®Þnh møc: Udm.A Udm.m = 0.38 (kV) S ttpx Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I dm. A  I tt  n 3U dm.m Trong ®ã : n - sè ¸pt«m¸t nh¸nh ®-a vÒ ph©n x-ëng KÕt qu¶ lùa chän c¸c MCCB nh¸nh ®-îc ghi trong b¶ng 3.27 B¶ng 2.27 - KÕt qu¶ lùa chän MCCB nh¸nh, lo¹i 4 cùc cña Merlin Gerin Tªn ph©n x-ëng STT SL ITT (A) Lo¹i U§M (V) I§M(A) Ic¾tN (kA) (kVA) Ban QL & P. T/kÕ 106.39 2 80.81 NS100H 415 100 25 P/x c¬ khÝ sè 1 1815.31 2 1379.04 CM1600 415 1600 70 P/x c¬ khÝ sè 2 1620.25 2 1230.86 C1251N 415 1250 50 P/x luyÖn kim mµu 1382.61 2 1050.32 C1251N 415 1250 50 P/x luyÖn kim ®en 1911.19 2 1451.88 CM1600 415 1600 70 P/x Söa ch÷a c¬ khÝ 223.35 1 340.13 NS400H 415 400 70 P/x RÌn 1838 2 1396.28 CM1600 415 1600 70 P/x NhiÖt luyÖn 3113.13 2 2364.96 CM2500 415 2500 70 Bé phËn NÐn khÝ 1506.77 2 1144.65 C1251N 415 1250 50 Kho vËt liÖu 95.35 2 74.43 NS100H 415 80 625 4. Lùa chän thanh gãp C¸c thanh gãp ®-îc lùa chän theo tiu chuÈn dßng ®iÖn ph¸t nãng cho phÐp : S tt 3440.12 k hc .I cp  I cb    5226.74 A 3U dm 0.38 3
  9. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 5. KiÓm tra c¸p ®· chän Víi c¸p chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng nh¾n m¹ch lín nhÊt IN4=3.182 kA KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: F  16mm 2  6 * 3.182 * 0.5  13.5mm 2 VËy c¸p ®· chän cho c¸c tuyÕn lµ hîp lý 6. KÕt luËn C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt.