Xem mẫu

 1. 1. Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.6 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 2 Tªn S®m UC/UH P0 PN UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kVA) (KV) (kW) (kW (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn ) (106) (106) TBAT 6300 22/6.3 7.65 46.5 7.5 0.9 2 476 952 G B1 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B2 1600 6.3/0.4 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380.4 B3 1800 6.3/0.4 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 B4 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B5 1800 6.3/0.4 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2642800 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  . kWh  n  dmB  KÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.7 B¶ng 2.7 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 2 Tªn TBA Sè l-îng Stt(kVA) S®m(kVA) P0(kW) PN(kW) A(kWh) TBATG 2 10806.61 6300 7.65 46.5 336485.115 B1 2 1726.64 1000 2.1 12.6 98772.929 B2 2 3197.92 1600 2.8 18 167701.610 B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 1058247.447 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng
 2. T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 I max TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: S ttpx 1382.61 I max    997.81 A 2 3U dm 2 3 * 0.4 Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ ¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83 KÕt qu¶ chän c¸p ®-îc ghi trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 2 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/km) R(Ω) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn (103§/m) (103§) TBATG-B1 3*50 85 0.494 0.021 120 20400 TBATG-B2 3*120 100 0.196 0.010 288 57600 TBATG-B3 3*150 90 0.160 0.009 288 51840
 3. TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 120 8400 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 228 54720 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 84 10080 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 726 43560 B3->6 3*120+70 33 0.153 0.005 205 7175 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 253775 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  2 R * 10 3 (kW) U dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.9 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 1 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) P(kW) TBATG-B1 3*50 85 0.494 0.021 1726.64 1.739 TBATG-B2 3*120 100 0.196 0.010 3197.92 2.841 TBATG-B3 3*150 90 0.160 0.009 3336.7 2.783 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 1911.19 0.913 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390 B3->6 3*120+70 35 0.153 0.005 223.35 1.559 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 16.033 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  16.033 * 3300  52909 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 2 Vèn ®Çu t- : K2 = KB + KD =2642800. 103 + 253755. 103 = 2896.555 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A2 = AB + AD = 1058247.447 + 52909 = 1111156.447 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
 4. Z2 = (avh +atc).K2+A2.C = (0.1+0.2)*2896.555*106+1000 *1111156.447 = 1980.122947*106 (®) 2.2.3 Ph-¬ng ¸n 3 H×nh 2.4 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 3 Ph-¬ng ¸n 3 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 22kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng 1. Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt
 5. B¶ng 2.10 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 3 Tªn S®m UC/UH P0 PN UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kVA) (KV) (kW) (kW (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn ) (106) (106) B1 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B2 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B3 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B4 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B5 1800 22/0.4 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 B6 1600 22/0.4 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1825400 (103 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  . kWh  n  dmB  KÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.11 B¶ng 2.11 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 3 Tªn TBA Sè l-îng Stt(kVA) S®m(kVA) P0(kW) PN(kW) A(kWh) B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033 B2 2 1605.96 1000 2.1 12.6 90411.645 B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 B6 2 3113.13 1600 2.8 18 161493.452 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 744421.599 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 I max TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  j kt
 6. C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. KÕt qu¶ chän c¸p ®-îc ghi trong b¶ng 2.12 B¶ng 2.12 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 3 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) §¬n gi¸ R(Ω) Thµnh tiÒn (103§/m) (103§) TPPTT-B1 3*16 120 0.470 0.088 58 13920 TPPTT-B2 3*16 50 0.470 0.037 58 5800 TPPTT-B3 3*16 90 0.470 0.066 58 10440 TPPTT-B4 3*16 35 0.470 0.026 58 4060 TPPTT-B5 3*16 95 0.470 0.070 58 11020 TPPTT-B6 3*16 70 0.470 0.051 58 8120 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 84 6720 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 205 6150 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 66230 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  R * 10 3 (kW) U 2 dm 1 R R0 l ( n
 7. n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.13 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 3 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) P(kW) TPPTT-B1 3*16 120 0.470 0.088 1921.7 0.671 TPPTT-B2 3*16 50 0.470 0.037 1605.96 0.197 TPPTT-B3 3*16 90 0.470 0.066 1620.5 0.358 TPPTT-B4 3*16 35 0.470 0.026 1911.19 0.196 TPPTT-B5 3*16 95 0.470 0.070 3440.12 1.712 TPPTT-B6 3*16 70 0.470 0.051 3113.13 1.021 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 223.35 1.436 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 6.139 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  6.139 * 3300  20258.7 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 3 Vèn ®Çu t- : K3 = KB + KD =1825400. 103 + 66230. 103 = 1891.63 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A3 = AB + AD = 744421.599 + 20258.7 = 764680.299 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z2 = (avh +atc).K3+A1.C = (0.1+0.2)*1891.63*106+1000 *764680.299 = 1332.16930*106 (®) 2.2.4 Ph-¬ng ¸n 4 Ph-¬ng ¸n 4 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 22kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng H×nh 2.5 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 4
 8. 1. Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho trong b¶ng 2.14 B¶ng 2.14 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 4 Tªn S®m UC/UH P0 PN UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kVA) (KV) (kW) (kW (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn ) (106) (106) B1 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B2 1600 22/0.4 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405 B3 1800 22/0.4 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 B4 1000 22/0.4 2.1 12.6 6.5 1.5 2 121.8 243.6 B5 1800 22/0.4 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446 3 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1784200 (10 ®) X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc:
 9. 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  . kWh  n  dmB  KÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.7 B¶ng 2.7 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 2 Tªn TBA Sè l-îng Stt(kVA) S®m(kVA) P0(kW) PN(kW) A(kWh) B1 2 1726.64 1000 2.1 12.6 98772.929 B2 2 3197.92 1600 2.8 18 167701.610 B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 721762.332 kWh 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ TPPTT vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng c¸p cao ¸p ®-îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2 I max TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc víi khc = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ TPPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng T-¬ng tù nh- ph-¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®-êng c¸p ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn Ucp. C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín:
 10. S ttpx 1382.61 I max    997.81 A 2 3U dm 2 3 * 0.4 Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ ¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83 KÕt qu¶ chän c¸p ®-îc ghi trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 2 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) §¬n gi¸ R(Ω) Thµnh tiÒn (103§/m) (103§) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.062 58 9860 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.074 58 11600 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.066 58 10440 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.026 58 4060 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.070 58 11020 B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 84 10080 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 726 43560 B3->6 3*120+70 35 0.153 0.005 205 7175 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 107795 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  R * 10 3 (kW) U 2 dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.17- Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 4 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) P(kW) TPPTT-B1 3*16 85 1.470 0.062 1726.64 0.382 TPPTT-B2 3*16 100 1.470 0.074 3197.92 1.564 TPPTT-B3 3*16 90 1.470 0.066 3336.7 1.518 TPPTT-B4 3*16 35 1.470 0.026 1911.19 0.196 TPPTT-B5 3*16 95 1.470 0.070 3440.12 1.712
 11. B1->1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849 B2->4 3*630+630 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390 B3->6 3*120+70 35 0.153 0.005 223.35 1.559 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 10.288 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  10.288 * 3300  33950.4 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 4 Vèn ®Çu t- : K4 = KB + KD =1784200. 103 + 107795. 103 = 1891.955 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A4 = AB + AD = 721762.332 + 33950.4 = 755712.732 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ : Z4 = (avh +atc).K4+A4.C = (0.1+0.2)*1891.955*106+1000 *755712.732 = 1323.299232*106 (®) B¶ng 2.18 - Tæng kÕt chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c ph-¬ng ¸n : Ph-¬ng ¸n Vèn ®Çu t- Tæn thÊt ®iÖn n¨ng Chi phÝ tÝnh to¸n (103 ®) (kWh) (106 ®) Ph-¬ng ¸n 1 2853.430 1152782.536 2008.81153 Ph-¬ng ¸n 2 2896.555 1111156.447 1980.122947 Ph-¬ng ¸n 3 1891.63 764680.299 1332.16930 Ph-¬ng ¸n 4 1891.955 755712.732 1323.299232 NhËn xÐt: Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy ph-¬ng ¸n 3 vµ ph-¬ng ¸n 4 t-¬ng ®-¬ng nhau vÒ mÆt kinh tÕ do cã chi phÝ tÝnh to¸n chªnh nhau kh«ng ®¸ng kÓ (≤5%), vèn ®Çu t- mua m¸y biÕn ¸p vµ c¸p, tæn thÊt ®iÖn n¨ng còng xÊp xØ nhau. Ph-¬ng ¸n 4 cã sè TBA Ýt h¬n nªn sÏ thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c x©y l¾p, qu¶n lÝ vµ vËn hµnh do vËy ta chén ph-¬ng ¸n 4 lµm ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ