Xem mẫu

 1. 2.1.3 Ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng 1. ph-¬ng ph¸p dïng s¬ ®å dÉn s©u . §-a ®-êng d©y trung ¸p 22kV vµo s©u trong nhµ m¸y ®Õn tËn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m, gi¶m ®-îc tæn thÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc truyÒn t¶i. Nh-ng nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å nµy lµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao, c¸c thiÕt bÞ sö dông theo s¬ ®å nµy rÊt ®¾t vµ yªu cÇu tr×nh ®é vËn hµnhcao. Nã chØ phï hîp víi c¸c nhµ m¸y cã phô t¶i lín vµ tËp trung nªn ta kh«ng xÐt ®Õn ph-¬ng ¸n nµy 2. Ph-¬ng ph¸p sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian Nguån 22kV tõ hÖ thèng vÒ qua tr¹m biÕn ¸p trung gian ®-îc h¹ ¸p xuèng 6kV ®Ó cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Nhê vËy sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- cho m¹ng ®iÖn cao ¸p trong nhµ m¸y vµ trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, vËn hµnh thuËn lîi h¬n vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn còng ®-îc c¶i thiÖn. Song ph¶i ®Çu t- ®Ó x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian, gia t¨ng tæn thÊt trong m¹ng cao ¸p. NÕu sö dông ph-¬ng ¸n nµy, v× nhµ m¸y thuéc hé tiªu thu lo¹i 1 nªn t¹i tr¹m biÕn ¸p trung gian ta ®Æt hai m¸y biÕn ¸p víi dung l-îng ®-îc lùa chän nh- sau : nk hc S dmB  S ttnm  10806.61 kVA 10806.61  S dm   5403.31 kVA 2 Ta chän m¸y tiªu chuÈn Sdm = 6300 kVA KiÓm tra dung l-îng cña m¸y khi xÈy ra qu¸ t¶i sù cè: khi x¶y ra sù cè ë mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn cho tÊt c¶ c¸c phô t¶i lo¹i III trong nhµ m¸y. Do ®ã ta dÔ dµng thÊy ®-îc m¸y biÕn ¸p ®-îc chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn khi x¶y ra sù cè VËy t¹i t¹m biÕn ¸p trung gian sÏ ®Æt 2 MBA Sdm = 6300kV - 22/6 kV 3. Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m §iÖn n¨ng tõ hÖ thèng cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng th«ng qua tr¹m ph©n phèi trung t©m. Nhê vËy viÖc qu¶n lý vËn hµnh m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y thuËn lîi h¬n, vèn ®Çu t- gi¶m, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn ®-îc gia t¨ng, song vèn ®Çu t- cho m¹ng còng lín 4. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m Ta x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y theo c«ng thøc :
 2. x0  S x i i ; y0  S y i i S i S i Trong ®ã : Si - C«ng suÊt cña ph©n x-ëng thø i xi , yi - to¹ ®é t©m phô t¶i cña ph©n x-ëng thø i Thay sè ta cã: x0 = 11.59 ; y0 = 9.95 §ã lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m 5. Lùa chän ph-¬ng ¸n nèi d©y cho m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y Nhµ m¸y thuéc hé tiªu thô lo¹i I nªn ®-êng d©y tõ tr¹m trung gian Gi¸m vÒ trung t©m cung cÊp cña nhµ m¸y sÏ dïng d©y trªn kh«ng lé kÐp Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x-ëng nªn ë m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta dïng s¬ ®å h×nh tia, lé kÐp. ¦u ®iÓm cña lo¹i s¬ ®å nµy lµ ®-êng nèi d©y râ rµng, c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc cung cÊp ®iÖn tõ c¸c ®-êng d©y riªng nªn Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cao, dÔ dµng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, tù ®éng ho¸ vµ dÔ vËn hµnh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh mü quan vµ an toµn cho toµn nhµ m¸y c¸c ®-êng d©y cao ¸p ®Òu ®-îc ®Æt trong hµo c¸p x©y däc theo c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®-a ra 4 ph-¬ng ¸n ®i d©y cho m¹ng cao ¸p ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh 2-1
 3. H×nh 2.1 - C¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y 2.2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý §Ó so s¸nh vµ lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý ta sö dông hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z Z = (avh +atc)K + 3I2maxRC -> min. Trong ®ã : avh - hÖ sè vËn hµnh , ta lÊy avh= 0.1 atc - hÖ sè tiªu chuÈn, ta lÊy atc = 0.2 K - vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y Imax - dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt bÞ . R - ®iÖn trë cña thiÕt bÞ  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt . C - gi¸ tiÒn 1kWh, ta lÊy C = 1000 ®/kWh 2.2.1 Ph-¬ng ¸n 1 H×nh 2.2 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 1
 4. Ph-¬ng ¸n nµy dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng 1. Chän MBA ph©n x-ëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c TBA Trªn c¬ së ®· chän ®-îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n x-ëng do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt B¶ng 2.2 - KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 1 Tªn S®m UC/UH P0 PN UN I0 Sè §¬n Thµnh TBA (kVA) (KV) (kW) (kW (%) (%) m¸y gi¸ tiÒn ) (106) (106) TBAT 6300 22/6.3 7.65 46.5 7.5 0.9 2 476 952 G B1 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B2 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B3 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B4 1000 6.3/0.4 2.1 12.6 5.5 1.4 2 117.6 235.2 B5 1800 6.3/0.4 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420 B6 1600 6.3/0.4 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380 Tæng vèn ®Çu t- cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2693200 (103 ®)
 5. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p Tæn thÊt ®iÖn n¨ng A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 1  S  A  n.P0 .t  .Pn . tt S  . kWh  n  dmB  Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song ; P0 , PN - tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MBA Stt - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m biÕn ¸p S®mB - c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p t - thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi m¸y biÕn ¸p vËn hµnh suèt mét n¨m t = 8760h  - thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. Tra b¶ng 4-1[TL2] víi Tmax = 4500h vµ cos nm = 0.75, ta t×m ®-îc  = 3300 TÝnh cho Tr¹m biÕn ¸p trung gian 2 1  S  Ta cã : A  n.P0 .t  .Pn . tt S  .  n  dmB  2 1  10806.61  A  2 * 7.65 * 8760  * 46.5 *   * 4600  359781.637 2  6300  (kWh) C¸c tr¹m biÕn ¸p kh¸c còng d-îc tÝnh to¸n t-¬ng tù , kÕt qu¶ cho d-íi b¶ng 2.3 B¶ng 2.3 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA cña ph-¬ng ¸n 1 Tªn TBA Sè l-îng Stt(kVA) S®m(kVA) P0(kW) PN(kW) A(kWh) TBATG 2 10806.61 6300 7.65 46.5 359781.637 B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033 B2 2 1605.96 1000 2.1 12.6 90411.645 B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117 B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536 B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816 B6 2 3113.13 1600 2.8 18 161493.452 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: AB = 1104203.236 kWh
 6. 2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng C¸p cao ¸p ®-îc chän theo chØ tiªu mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt. §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo lµm viÖc 2 ca , thêi gian sö dông c«ng suÊtlín nhÊt lµ : Tmax = 4500h, ta dïng c¸p lâi ®ång , tra b¶ng 5[Trang 294-TL1] ta t×m ®-îc jkt = 3.1 A/mm2 I max TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt  j kt C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: S ttpx I max  2 3U dm Dùa vµo trÞ sè Fkt ®· tÝnh, tra b¶ng ®Ó lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn gÇn nhÊt . KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : k hc I cp  I sc Trong ®ã : Isc lµ dßng ®iÖn xÈy ra khi sù cè ®øt mét d©y c¸p,Isc = 2.Imax khc = k1.k2 k1 lµ hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é , ta lÊy k1 = 1; k2 lµ hÖ sè hiÖu chØnh sè d©y c¸p cïng ®Æt trong mét hµo c¸p, trong m¹ng h¹ ¸p, c¸c hµo ®Òu ®-îc ®Æt hai c¸p vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y lµ 300 mm. Theo PL 4.22[TL2] ta t×m ®-îc k2 = 0.93 V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B1: S ttpx 1921.7 I max    92.46 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 92.46 Fkt    29.83 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A
 7. KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 < 2*Imax = 2*92.46 = 184.92 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50mm2víi Icp = 200 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 >Isc = 184.92 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 50mm2-> 2XPLE (3*50) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B2: S ttpx 1605.96 I max    77.27 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 77.27 Fkt    24.92 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 < 2*Imax = 154.54 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35mm2víi Icp = 170 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 >Isc = 154.54 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 35mm2-> 2XPLE (3*35) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B3: S ttpx 1620.25 I max    77.95 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
 8. I max 77.95 Fkt    25.15 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =140 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 A < 2*Imax = 155.9 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 35mm2víi Icp = 170 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A >Isc = 155.9 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 35mm2-> 2XPLE (3*35) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B4: S ttpx 1911.19 I max    91.95 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 91.95 Fkt    29.66 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 35mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =170A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A < 2*Imax = 183.9 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 50mm2víi Icp = 200 A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A >Isc = 183.9 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 50mm2-> 2XPLE (3*50) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B5:
 9. S ttpx 3440.12 I max    165.51 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 165.51 Fkt    53.39 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =200 A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A < 2*Imax = 331.02 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 150mm2víi Icp = 365A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*365 = 339.45 A > Isc = 331.02 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 150mm2-> 2XPLE (3*150) + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B6: S ttpx 3113.13 I max    149.78 A 2 3U dm 2 3 *6 TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ : I max 149.78 Fkt    48.32 mm 2 j kt 3.1 Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu chuÈn c¸p gÇn nhÊt F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp =200A KiÓm tra thÐp ®· chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A < 2*Imax = 299.56 A C¸p ®· chän kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng nªn ta ph¶i t¨ng tiÕt diÖn cña c¸p, chän c¸p cã tiÕt diÖn F = 120mm2víi Icp = 330A KiÓm tra l¹i theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng : 0.93*Icp = 0.93*330 = 306.9 A > Isc = 299.56 A VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 120mm2-> 2XPLE (3*120)
 10. b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Õn c¸c ph©n x-ëng V× ta ®ang so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n nªn chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p h¹ ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n. Víi ph-¬ng ¸n 1, ta chØ tÝnh ®Õn ®o¹n c¸p tõ B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ vµ tõ B2 ®Õn Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ C¸p h¹ ¸p ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp , ®é dµi c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn coi tæn thÊt trªn c¸p b»ng 0, ta kh«ng cÇn xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ V× Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ thuéc hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn S ttpx 106.39 I max    161.64 A 3U dm 3 * 0.38 ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn chän c¸p lµ : I cp  I max Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3*50+35) víi Icp = 192 A + Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x-ëng Söa ch÷a s¬ khÝ V× ph©n x-ëng Söa ch÷a s¬ khÝ thuéc hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn S ttpx 223.35 I max    339.35 A 3U dm 3 * 0.38 ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn chän c¸p lµ : I cp  I max Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn (3*120+70) víi Icp = 346 A KÕt qu¶ chän c¸p trong ph-¬ng ¸n 1 ®-îc tæng kÕt trong b¶ng sau: B¶ng 2.4 - KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph-¬ng ¸n 1 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn (103§/m) (103§) TBATG-B1 3*50 120 0.494 0.030 120 28800 TBATG-B2 3*35 50 0.668 0.017 84 8400 TBATG-B3 3*35 90 0.668 0.030 84 15120 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 120 8400 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 228 54720 TBATG-B6 3*120 70 0.196 0.009 228 31920 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 84 6720 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 205 6150
 11. Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: KD = 160230 (103§) c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®-êng d©y S 2 ttpx C«ng thøc tÝnh : P  2 R * 10 3 (kW) U dm 1 R R0 l ( n n - sè ®-êng d©y ®i song song KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®-îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 2.5 - Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®-êng d©y cña ph-¬ng ¸n 1 §-êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2) R(Ω) STT(kW) P(kW) TBATG-B1 3*50 120 0.494 0.030 1921.7 3.037 TBATG-B2 3*35 50 0.668 0.017 1605.96 1.218 TBATG-B3 3*35 90 0.668 0.030 1620.25 2.187 TBATG-B4 3*50 35 0.494 0.009 191119 0.913 TBATG-B5 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959 TBATG-B6 3*120 70 0.196 0.009 3113.13 2.423 B1->1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548 B2->6 3*120+70 30 0.153 0.005 223.35 1.436 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑PD = 14.721 kW d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®-êng d©y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : AD   PD [kWh] AD  14.721 * 3300  48579.3 [kWh] 3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph-¬ng ¸n 1 Khi tÝnh to¸n vèn ®Çu t- x©y dùng m¹ng ®iÖn, ë ®©y chØ tÝnh ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i c¸p vµ m¸y biÕn ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n (K=KB +KD) , nh÷ng phÇn gièng nhau kh¸c ®· ®-îc bá qua kh«ng xÐt tíi . Chi phÝ tÝnh to¸n Z1 cña ph-¬ng ¸n 1 lµ : Vèn ®Çu t- : K1 = KB + KD =2693200. 103 + 160230. 103 = 2853.430 (x106®) Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ ®-êng d©y: A1 = AB + AD = 1104203.236 + 48579.3 = 1152782.536 kWh Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
 12. Z1 = (avh +atc).K1+A1.C = (0.1+0.2)*2853.430*106+1152782.536 *103 = 2008.81154*106 (®) 2.2.2 Ph-¬ng ¸n 2 H×nh 2.3 - S¬ ®å ph-¬ng ¸n 2 Ph-¬ng ¸n 2 dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x-ëng