Xem mẫu

  1. II. ph-¬ng ¸n 2: §Æt 5 TBA ph©n x-ëng - Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2 - Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 vµ Ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu - Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ vµ Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn - Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en - Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®-îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n * k hc * S dmB  S tt ta cã: Stt = 106.39 + 1620.25 = 1726.64 kVA 1726.64  S dmB   863.32 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1620.25  S dmB   810.13 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1vµ Ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1815.31 + 1382.61 = 3197.92 kVA 3197.92  S dmB   1598.9 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dm  S ttsc
  2. 0.7 * 3197.92  S dmB   1598.9 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ vµ ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 223.35 + 3113.13 = 3336.7 kVA 3336.7  S dmB   1668.35 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 3113.13  S dm   1556.56 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA 1911.19  S dmB   955.6 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1911.19  S dm   955.6 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA
  3. 3440.12  S dmB   1720 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * (3440.12  95.35)  S dmB   1672.39 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 2.1.2 X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng §Ó lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c TBA ph©n x-ëng cÇn x¸c ®Þnh t©m phô t¶i cña c¸c ph©n x-ëng hoÆc nhãm ph©n x-ëng ®-îc cÊp ®iÖn tõ c¸c TBA ®ã §Ó x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn ta dïng c«ng thøc : n n n  S i xi  S i yi S z i i x0  i 1 n ; y0  i 1 n ; z0  i 1 n S i 1 i S i 1 i S i 1 i Trong ®ã : x0, y0, z0 - to¹ ®é t©m phô t¶i xi,yi,zi - to¹ ®é phô t¶i thø i Si lµ c«ng suÊt phô t¶i thø i Trong thùc tÕ ng-êi ta Ýt quan t©m ®Õn to¹ ®é z nªn ta cho z =0 Ta cã b¶ng vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p nh- sau: B¶ng 2.1 - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c¸c TBA ph©n x-ëng Tªn tr¹m VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p Ph-¬ng ¸n biÕn ¸p X(mm) Y(mm) B1 2.0 14.0 B2 10.5 15.0 Ph-¬ng ¸n 1 B3 4.5 5.5 B4 10.0 5.5 B5 17.0 5.5 B6 16.5 12.5 B1 2.5 5.5 Ph-¬ng ¸n 2 B2 4.5 14.0 B3 16.5 14.0 B4 10.0 5.5 B5 17.0 5.5
  4. 2.1.3 Ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng 1. ph-¬ng ph¸p dïng s¬ ®å dÉn s©u . §-a ®-êng d©y trung ¸p 22kV vµo s©u trong nhµ m¸y ®Õn tËn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m, gi¶m ®-îc tæn thÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc truyÒn t¶i. Nh-ng nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å nµy lµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao, c¸c thiÕt bÞ sö dông theo s¬ ®å nµy rÊt ®¾t vµ yªu cÇu tr×nh ®é vËn hµnhcao. Nã chØ phï hîp víi c¸c nhµ m¸y cã phô t¶i lín vµ tËp trung nªn ta kh«ng xÐt ®Õn ph-¬ng ¸n nµy 2. Ph-¬ng ph¸p sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian Nguån 22kV tõ hÖ thèng vÒ qua tr¹m biÕn ¸p trung gian ®-îc h¹ ¸p xuèng 6kV ®Ó cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng. Nhê vËy sÏ gi¶m ®-îc vèn ®Çu t- cho m¹ng ®iÖn cao ¸p trong nhµ m¸y vµ trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng, vËn hµnh thuËn lîi h¬n vµ ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn còng ®-îc c¶i thiÖn. Song ph¶i ®Çu t- ®Ó x©y dùng tr¹m biÕn ¸p trung gian, gia t¨ng tæn thÊt trong m¹ng cao ¸p. NÕu sö dông ph-¬ng ¸n nµy, v× nhµ m¸y thuéc hé tiªu thu lo¹i 1 nªn t¹i tr¹m biÕn ¸p trung gian ta ®Æt hai m¸y biÕn ¸p víi dung l-îng ®-îc lùa chän nh- sau : nk hc S dmB  S ttnm  10806.61 kVA 10806.61  S dm   5403.31 kVA 2 Ta chän m¸y tiªu chuÈn Sdm = 6300 kVA KiÓm tra dung l-îng cña m¸y khi xÈy ra qu¸ t¶i sù cè: khi x¶y ra sù cè ë mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn cho tÊt c¶ c¸c phô t¶i lo¹i III trong nhµ m¸y. Do ®ã ta dÔ dµng thÊy ®-îc m¸y biÕn ¸p ®-îc chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn khi x¶y ra sù cè VËy t¹i t¹m biÕn ¸p trung gian sÏ ®Æt 2 MBA Sdm = 6300kV - 22/6 kV 3. Ph-¬ng ¸n sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m §iÖn n¨ng tõ hÖ thèng cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng th«ng qua tr¹m ph©n phèi trung t©m. Nhê vËy viÖc qu¶n lý vËn hµnh m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y thuËn lîi h¬n, vèn ®Çu t- gi¶m, ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn ®-îc gia t¨ng, song vèn ®Çu t- cho m¹ng còng lín 4. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m Ta x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y theo c«ng thøc :
  5. x0  S x i i ; y0  S y i i S i S i Trong ®ã : Si - C«ng suÊt cña ph©n x-ëng thø i xi , yi - to¹ ®é t©m phô t¶i cña ph©n x-ëng thø i Thay sè ta cã: x0 = 11.59 ; y0 = 9.95 §ã lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m 5. Lùa chän ph-¬ng ¸n nèi d©y cho m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y Nhµ m¸y thuéc hé tiªu thô lo¹i I nªn ®-êng d©y tõ tr¹m trung gian Gi¸m vÒ trung t©m cung cÊp cña nhµ m¸y sÏ dïng d©y trªn kh«ng lé kÐp Do tÝnh chÊt quan träng cña c¸c ph©n x-ëng nªn ë m¹ng cao ¸p trong nhµ m¸y ta dïng s¬ ®å h×nh tia, lé kÐp. ¦u ®iÓm cña lo¹i s¬ ®å nµy lµ ®-êng nèi d©y râ rµng, c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®-îc cung cÊp ®iÖn tõ c¸c ®-êng d©y riªng nªn Ýt ¶nh h-ëng lÉn nhau, ®é tin cËy cao, dÔ dµng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, tù ®éng ho¸ vµ dÔ vËn hµnh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh mü quan vµ an toµn cho toµn nhµ m¸y c¸c ®-êng d©y cao ¸p ®Òu ®-îc ®Æt trong hµo c¸p x©y däc theo c¸c tuyÕn giao th«ng néi bé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®-a ra 4 ph-¬ng ¸n ®i d©y cho m¹ng cao ¸p ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh 2-1
  6. H×nh 2.1 - C¸c ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y