Xem mẫu

  1. Ch-¬ng II thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho cña nhµ m¸y ViÖc lùa chän c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®-îc gäi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt sau : 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt 2. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ 3. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn 4. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh 5. An toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ 6. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng tr-ëng cña phô t¶i Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b-íc sau : 1.V¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn 2. Lùa chän vÞ trÝ , sè l-îng , dung l-îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i , tiÕt diÖn ®-êng d©y cho c¸c ph-¬ng ¸n 3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ kü thuËt ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c ph-¬ng ¸n lùa chän Tr-íc khi v¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ cho viÖc cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i lµ : U  4.34 l  0.016 P (kV) Trong ®ã : P - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] l - kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Ta cã U  4.34 10  0.016 * 8130.69  51.37 (kV) Tr¹m biÕn ¸p trung gian cã c¸c møc ®iÖn ¸p lµ 22kV vµ 6 kV. Nh- vËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 22 kV. 2.1 c¸c ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn 2.1.1 Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng Nguyªn t¾c lùa chän c¸c tr¹m biÕn ¸p : 1. VÞ trÝ ®Æt c¸ tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : gÇn t©m phô t¶i, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p, an toµn vµ kinh tÕ
  2. 2. Sè l-îng m¸y biÕn ¸p ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc lùa chän dùa vµo c¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i : ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt ; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp tr¹m biÕn ¸p chØ ®Æt mét m¸y biÕn ¸p sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô lo¹i I vµ II nªn dïng hai m¸y biÕn ¸p cßn hé lo¹i III th× chØ cÇn mét m¸y biÕn ¸p 3. Dung l-îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®-îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn: nk hc S dmB  S tt vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè mét m¸y biÕn ¸p : (n  1)k hc k qt S dmB  S ttsc Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m khc - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng ( ta lÊy khc = 1) kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, lÊy kqt =1.4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm vµ thêi gian qu¸ t¶i 1 ngµy ®ªm kh«ng qu¸ 6h Sttsc - c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA ta cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0.7*Stt §ång thêi còng nªn gi¶m chñng lo¹i c¸c m¸y biÕn ¸p dïng trong nhµ m¸y ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m , l¾p ®Æt , vËn hµnh , söa ch÷a vµ thay thÕ I. ph-¬ng ¸n 1: §Æt 6 TBA ph©n x-ëng - Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 1 - Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ - Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2 - Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en - Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng rÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu - Tr¹m B6: CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. Tr¹m ®-îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n * k hc * S dmB  S tt
  3. ta cã: Stt = 106.39 + 1815.31 = 1921.7 kVA 1921.7  S dmB   960.85 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * (1921.7  106.39)  S dmB   907.65 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1382.61 + 223.35 = 1605.96 kVA 1605.96  S dmB   802.98 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * 1382.61  S dmB   691.31 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1620.25 kVA 1620.25  S dmB   810.13 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :
  4. (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1620.25  S dm   810.13 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA 1911.19  S dmB   955.6 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1911.19  S dm   955.6 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA 3440.12  S dmB   1720 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * (3440.12  95.35)  S dmB   1672.39 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 6. Tr¹m biÕn ¸p B6 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 3113.13 kVA
  5. 3113.13  S dmB   1556.56 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 3113.13  S dm   1556.56 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý
nguon tai.lieu . vn