Cultural heritage in tourism development in Hanoi the capital

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

The paper will focus on analyzing the impact of cultural heritage on tourism in Hanoi and thereby providing solutions to develop tourism based on cultural heritage in the coming time.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.37 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ