Xem mẫu

  1. CrossOver Linux 9: Ch y các ng d ng Windows mà không c n Windows M t s ng i dùng Linux nh n m nh r ng b t c i u gì b n có th làm trên Windows thì u có th làm t t h n trên Linux. Tuy có s th t là nh v y, nh ng nhi u ng i trong chúng ta v n có các ng d ng Windows mà g n nh không th tách r i hoàn toàn kh i Windows. ó là lý do vì sao c n dùng n phiên b n m i nh t CrossOver Linux c a CodeWeavers. CrossOver Linux 9 (tên mã là Snow Mallard) và ng i anh em Mac c a nó, CrossOver Mac 9, cho phép b n ch y nhi u ng d ng Windows ph bi n Linux hay Mac OS X. Các ng d ng Windows c h tr bao g m Microsoft Office (t Office 97 n Office 2007), Internet Explorer 6 và 7, Outlook 2002 n 2007, t t c các phiên b n hi n hành c a Quicken n n m 2010 và QuickBooks n 2004, m t s phiên b n Photoshop và Photoshop CS. D a trên kinh nghi m s d ng CrossOver, chúng tôi mu n nói r ng phiên b n m i này h tr các ng d ng h n kho ng 20% ( m t m c mà h u h t ng i dùng có th s d ng) so v i phiên b n tr c ây. CrossOver c xây d ng d a trên d án mã ngu n m Wine, m t s b sung các hàm API c a Windows trên h i u hành h! Unix/Linux. Wine là m t d án tr ng k" ã tr i qua 17 n m làm vi c th c hi n ch y các ng d ng Windows trên các h thông Unix ho#c Linux. Trên th c t , không c n n CrossOver Linux ch y các ng d ng Windows trên Linux mà có th th c hi n i u này ch$ v i m t mình Wine - n u b n bi t chính xác nh%ng gì ang làm. Tuy nhiên n h%ng gì mà CrossOver mang l i là vi c t ng cài #t các ng d ng Windows và s h tr k& thu t. Trong phiên b n m i nh t này, giao di n CrossOver ã c c i thi n do ó d' dàng h n bao gi h t cho vi c cài #t và qu n lý các ng d ng Windows. Cài t CrossOver xem CrossOver Linux 9 th c hi n các công vi c c a nó nh th nào, chúng tôi ã th nghi m nó trên hai h th ng. H th ng th nh t là m t Dell Inspiron 530S c h tr b i m t b vi x lý dual-core 2,2-GHz E2200 Intel Pentium v i FSB 800 MHz. Máy tính này có 4GB RAM, (a SATA 500GB và chipset Intel GMA 3.100 tích h p. Nó c ch y trên n n Debian MEPIS 8 phiên b n dành cho máy tính b n c a Linux.
  2. Vi c cài #t các ng d ng Windows trong phiên b n CrossOver m i là h t s c d' dàng Chúng t ôi c)ng ã th nghi m CrossOver 9 trên m t Gateway 503GR c) v i m t CPU 3-GHz Pentium 4, 2GB RAM, m t card h!a ATI Radeon 250 và SATA 300GB. Nó ch y h i u hành Ubuntu 9.10. C hai h th ng u có th a s c m nh ch y ng th i nhi u ng d ng Linux và Windows. Trong th c t , CodeWeavers tuyên b r ng b t k" h th ng 32-bit nào ch y t n s 200 MHz u có th ch y c CrossOver. (Ch ng trình này s* ch y trên m t h th ng 64-bit ch$ khi nó có các th vi n 32-bit t ng thích ã c cài #t Vì v y, ngay c phiên b n 64-bit c)ng th c s là m t n n t ng ng d ng 32-bit). CrossOver c)ng yêu c u máy tính Linux c a b n ph i có Glibc 2.3.x ho#c cao h n và X11R6 3.3 ho#c cao h n. XFree86 4 v i XRender và h tr FreeType c khuy n ngh+ s d ng. Nói tóm t i, CrossOver s* ch y trên b t k" phân ph i Linux hi n i nào trên h u h t các máy tính PC. Có m t s cách cài #t CrossOver. CodeWeavers khuy n ngh+ r ng nên s d ng k+ch b n cài #t c a nó, nh ng n u mu n b n có th s d ng ch ng trình cài #t c a Linux dành cho máy tính bàn, CrossOver c)ng i kèm trong các phiên b n RPM cho Red Hat, Fedora và openSUSE, và các phiên b n DEB cho Debian và h! Ubuntu. C hai u làm vi c t t. V n ây là không có ng d n nâng c p n u b n ã cài #t m t phiên b n tr c c a CrossOver Linux . Khi ó b n ph i t g, b phiên b n c) c a CrossOver tr c khi có th cài #t ch ng trình m i. CrossOver c)ng bao g m m t tùy ch!n g, b cài #t, do ó
  3. ây không ph i là m t v n l n, tuy nhiên các h ng d n l i không nói cho b n bi t r ng c n ph i xóa phiên b n c) tr c khi cài #t phiên b n m i. S d ng CrossOver ki m tra Sau khi cài #t, CrossOver 9 có m t giao di n GUI m i u làm vi c t t v i c KDE và GNOME. (Tuy nhiên có m t l i ã làm cho các menu CrossOver xu t hi n trên KDE 4.4 trong phiên b n g n ây nh t. Hy v!ng r ng, l i này s* s m c gi i quy t). Vi c cài #t các ng d ng Windows r t d' dàng. T giao di n CrossOver, b n có th d' dàng ch!n các ng d ng Windows mu n cài #t t m t danh sách cung c p các ng d ng c h tr . B n c)ng có th cài #t các ng d ng mà không ph i là "chính th c" c h tr - ví d nh trình so n th o HTML NoteTab c)ng ch y t t trên CrossOver 9, m#c dù nó không có trong danh sách các ng d ng c h tr . Trong phiên b n m i nh t c a CrossOver c)ng có tùy ch!n cho vi c cài #t m t ph n các thành ph n Windows h%u ích t các ng d ng th c t . Ví d b n có th cài #t phông ch% Windows thông d ng ch-ng h n Arial và Times Roman, c)ng nh Net Framework. 3.0 và các th vi n Visual C + + 6.0. i v i h u h t các nhi m v , các ng d ng Windows c cài #t ch y mà không g#p r.c r i. B n có th làm vi c tho i mái v i các tài li u Word 2003, các b ng d% li u Excel 2003, trình duy t IE 7 và các báo cáo tài chính ph c t p Quicken 2009. Nh ng nó không th t s c hoàn h o do xu t hi n m t s bi u t ng x u. M#c dù ây không ph i là lý do làm cho ch ng trình không th s d ng nh ng nó c)ng làm cho ch ng trình tr nên kém h p d n. Ngoài ra, chúng c)ng th$nh tho ng c n refresh màn hình khi m t c a s ng d ng c a Windows bao ph lên c a s ng d ng khác. Khi mu n l ra ng d ng "th p h n", thì ph n b+ che ph b i ng d ng Windows khác ã không render úng . Sau khi ch y m t l nh v i ng d ng m i thì màn hình c a ch ng trình ã xu t hi n tr l i nh v n có c a nó. Hai phiên b n B n có th download m t phiên b n dùng th 30 ngày mi'n phí c a CrossOver Linux, n u b n thích nó, nó có giá $ 39,95. B n c)ng có th nh n c phiên b n CrossOver Linux Professional ($ 69,95) có th s d ng c cho nhi u ng i dùng và i kèm v i CrossOver Games. CrossOver Games bao g m h tr cho DirectX, các API h!a c a Microsoft cho game. V i h tr này, nhi u trò ch i Windows s* ch y t t trên Linux - không có v n gì v i vi c phá n quái v t trong World of Warcraft và Guild Wars. CrossOver Games c)ng có phiên b n riêng v i giá $ 39,95.
  4. CrossOver không ph i là gi l p hay m t máy o – mà b n ang ch y ng d ng Windows trên Linux, có ngh(a là b n có th r i vào các v n th i gian. L i khuyên dành cho b n: N u ch y nhi u ng d ng Windows, có l* t t h n nên mua Windows và ch y chúng trên m t ch ng trình máy o nh Oracle / VirtualBox c a Sun. Nh ng n u ch$ c n ch y m t s ít các ng d ng, hãy th dùng m t CrossOver Linux