Xem mẫu

  1. Cèt liÖu sö dông chÕ t¹o bª t«ng chÞu nhiÖt Aggregates used to produce heat resistant concrete PGS.TS Vò Minh §øc KS. NguyÔn V¨n §ång, K.S §ç ThÞ Ph−îng KS. Bïi ThÞ Hoa, ThS. NguyÔn Nh©n Hoμ Khoa VËt liÖu X©y dùng Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: §Ó chÕ t¹o bª t«ng chÞu nhiÖt lμm viÖc ë nhiÖt ®é cao, cÇn ph¶i sö dông lo¹i cèt liÖu bÒn nhiÖt, kh«ng bÞ nãng ch¶y, ph©n huû vμ æn ®Þnh khi chÞu nhiÖt. VËt liÖu samèt vμ c¸c phÕ liÖu tõ chóng lμ lo¹i nguyªn liÖu cã hiÖu qu¶ ®−îc dïng lμm cèt liÖu cho bª t«ng chÞu nhiÖt. B»ng ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch thùc nghiÖm ®· x¸c ®Þnh ®−îc thμnh phÇn hçn hîp h¹t cèt liÖu tèi −u, víi thμnh phÇn h¹t liªn tôc cã: Dmax=10 vμ 20 mm, víi c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n α =0,15 ÷ 0,30 vμ q=0,52 ÷ 0,59. Summary: To produce heat-resistant concrete working at hight temperature, the aggregates which are heat-resistant, unmelted, undestroyed and heat-stable should be used. Chamotte and waste materials are effective materials as aggregates in heat- resistant concrete. With experimental planning method, the theme has determined the composition of the best mixed aggregates, with consecutive particles (Dmax = 10 and 20 mm) and caculated values α = 0,15÷0,30 and q = 0,52÷0,59. HIÖU QU¶ Sö DôNG B£ T¤NG C¦êNG §é CAO TRONG THIÕT KÕ KÕT CÊU NHμ NHIÒU TÇNG THE ADVANTAGES OF USING HIGH STRENGTH CONCRETE IN TALL BUILDINGS PGS.TS Phan Quang Minh Khoa X©y dùng D©n dông vμ C«ng nghiÖp Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: Bμi b¸o ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông cña bª t«ng c−êng ®é cao trong kÕt cÊu nhμ nhiÒu tÇng. Ngoμi viÖc lμm gi¶m ®¸ng kÓ diÖn tÝch cèt thÐp chÞu lùc trong cÊu kiÖn chÞu nÐn vμ khèi l−îng bª t«ng, gi¶m chi phÝ cèp pha mμ kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®é cøng c«ng tr×nh, tÝnh hiÖu qu¶ cßn t¨ng lªn khi lμm t¨ng diÖn tÝch sö dông cña c«ng tr×nh. Summary: This paper discusses the economy of using HSC in tall buildings. In addition to reducing column sizes and producing a more durable material, the use of HSC has been shown to be advantageous with regard to lateral stiffness. Another advantage cited in the use of HSC columns is reduction in cost of forms and increase of rentable floor area. 1
  2. LμM GIμU OXY QUA C¸C §ËP TRμN trªn Hå Y£N Së To intensify an oxygen content in Yen So lake water by air-rubber weirs PGS.TS TrÇn §øc H¹ ViÖn Khoa häc vμ Kü thuËt m«i tr−êng Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: C¸c hå chøa n−íc Yªn Së ®ãng vai trß ®iÒu tiÕt vμ gi¶m c«ng suÊt tr¹m b¬m n−íc m−a cho thμnh phè Hμ Néi. Hå tiÕp nhËn n−íc m−a vμ n−íc th¶i qua 3 ®Ëp trμn khÝ-cao su. MÆt kh¸c, hå Yªn Së cßn lμ n¬i vui ch¬i cña c− d©n vμ kh¸ch du lÞch. HiÖn nay, mét phÇn n−íc th¶i Hμ Néi x¶ vμo c¸c hå chøa Yªn Së tr−íc khi b¬m ra s«ng Hång. Nghiªn cøu nμy tËp trung thiÕt lËp m« h×nh to¸n thùc nghiÖm ®Ó tÝnh to¸n l−îng oxy khuÕch t¸n vμo n−íc khi qua ®Ëp trμn vμo hå. Mét hÖ thèng ®Ëp trμn nèi c¸c hå ®Ó t¨ng c−êng lμm giμu oxy trong n−íc hå ®· ®−îc ®Ò xuÊt. Summary: Yen So reservoirs plays storm water regulating role and reducing pumping station capacity for Hanoi drainage system. It receives a storm and waste water through three air-rubber weirs. On the hand, Yen So lakes are entertainment places for residents and tourists. At present, a part of Hanoi wastewater is dischared into Yen So resevoirs before pumped to Red river. The research focus to establish an experimental mathematical model for calculating oxygen diffusion into water overflowed the Yen So lake air-rubber weirs. The air-rubber weir system connecting reservoirs is proposed to intensifying oxygen content in the lake water. §¹i sè kho¶ng vμ øng dông vμo ph©n tÝch kÕt cÊu thanh theo PH¦¥NG PH¸P PHÇN Tö H÷U H¹N KHO¶NG Interval algebra and its application in analysis of frame structures using interval finite element PGS.TS TrÇn V¨n Liªn Khoa X©y dùng D©n dông vμ C«ng nghiÖp Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: Bμi b¸o giíi thiÖu vÒ ®¹i sè kho¶ng, mét lÜnh vùc to¸n häc ®ang ph¸t triÕn m¹nh gÇn ®©y, ®Ó tÝnh to¸n c¸c yÕu tè kh«ng ch¾c ch¾n lμ nh÷ng ®¹i l−îng kho¶ng bÞ chÆn trªn vμ chÆn duíi nh−ng kh«ng g¾n víi mét cÊu tróc x¸c suÊt nμo. Tõ ®ã, t¸c gi¶ ®· øng dông ®¹i sè kho¶ng vμo viÖc ph©n tÝch kÕt cÊu thanh theo ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n kho¶ng víi c¸c tham sè vËt liÖu, h×nh häc vμ t¶i träng lμ c¸c ®¹i l−îng kho¶ng. KÕt qu¶ nhËn ®−îc xÊp xØ tèt víi nghiÖm chÝnh x¸c vμ cã thÓ øng dông vμo thùc tÕ. Summary: The paper presents the interval algebra, a developing mathematical field, to calculate uncertainties in the material, geometry, and load parameters in linear static structural analysis using Interval finite element. Uncertainties are introduced as bounded possible values (intervals), and it has lower and upper bounds without assigning a probality structure. The obtained results should be accurate and efficienty computed. 2
  3. Nghiªn cøu nguyªn lý cÊu t¹o vμ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè chÝnh cña m¸y lu Ðp h−íng trôc ®óc èng bª t«ng Study of the constructing principle and calculating fundamental parameters of the roll- press machine along axis For Production of High quality culverts PGS.TS TrÇn V¨n TuÊn Khoa Cơ khí Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Tãm t¾t: Bμi b¸o giíi thiÖu c¬ së lý thuyÕt tÝnh to¸n vμ thiÕt kÕ c¸c th«ng sè chÝnh cña m¸y lu Ðp h−íng trôc ®óc èng bª t«ng. KÕt qu¶ nghiªn cøu lμm c¬ së khoa häc ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ ®óc hçn hîp bª t«ng th¸o khu«n vμo thùc tiÔn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Summary: The paper presents scientific basis of calculating and designing fundamental parameters of the roll-press machine along axis for production of high quality culverts. The research result is the basis for effective application of the precast concrete technology with quick - strike forms method in production construction materials. PH¢N GAM TUèC BIN THñY §IÖN NHá Vμ CùC NHá PHôC Vô VïNG NGOμI L¦íI §IÖN QUèC GIA PGS.TS NguyÔn Th−îng B»ng Khoa X©y dùng C«ng tr×nh thñy Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: Bμi b¸o ®· tr×nh bμy kÕt qu¶ nghiªn cøu b−íc ®Çu vÒ ph©n gam tuèc bin xung kÝch 2 lÇn vμ tuèc bin tia nghiªng phôc vô thñy ®iÖn nhá vμ cùc nhá vïng ngoμi l−íi ®iÖn Quèc gia. Ph©n gam tuèc bin T§ nhá vμ cùc nhá ®· më ra kh¶ n¨ng chÕ t¹o vμ cung cÊp tuèc bin trong n−íc phôc vô nhu cÇu thùc tÕ. §©y ®ang lμ mét thÞ tr−êng s¶n xuÊt thiÕt bÞ t−¬ng ®èi bá ngá ®èi víi c¸c h·ng s¶n xuÊt vμ cung cÊp thiÕt bÞ c¬ khÝ thñy lùc. Summary: The paper has shown the first results of the application range of the Crossflow turbine and Turgo turbine in mini and micro hydro power plants. The application range of the mini and micro turbine has grown an opportunity for the manufacturing and supplying turbine by our national companies. Nghiªn cøu thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ thi c«ng ®óc hÉng dÇm cÇu d©y v¨ng Bª t«ng cèt thÐp PGS.TS NguyÔn Phi L©n Khoa X©y dùng CÇu ®−êng Tr−êng §¹i häc X©y dùng KS. NguyÔn V¨n B¶o Tæng c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh Giao th«ng 1 3
  4. Tãm t¾t: CÇu d©y v¨ng hiÖn nay ®ang ®−îc sö dông réng r·i trªn thÕ giíi. Tõ tr−íc ®Õn nay, thiÕt bÞ vμ c«ng nghÖ thi c«ng ®óc hÉng dÇm cÇu d©y v¨ng bª t«ng cèt thÐp ë n−íc ta ®Òu do c¸c Nhμ thÇu n−íc ngoμi ®¶m nhËn vμ cã gi¸ thμnh cao. Bμi b¸o ®· ®Ò cËp ®Õn viÖc nghiªn cøu kü thuËt, thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ thi c«ng ®óc hÉng dÇm cÇu d©y v¨ng bª t«ng cèt thÐp vμ ¸p dông t¹i c«ng tr×nh cÇu d©y v¨ng R¹ch MiÔu (TiÒn Giang, BÕn Tre). Summary: Cable-stay bridges are used popularly in the world. Equipment and technological executing casting of cable-say bridge beam in Vietnam are supplied by foreign contractors with high price. The paper presents the technical research, design and manufacture of technical equipment for executing casting of concrete cable-stay bridge beam in Rachmieu construction. Nghiªn cøu lËp ph−¬ng ¸n c¶i t¹o têi kÐo goßng EKOC-30 Research and make a method to improve wagon winch EKOC-30 ThS. L−u §øc Th¹ch PGS.TS TrÇn V¨n TuÊn Khoa C¬ khÝ X©y dùng Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: Côm têi kÐo goßng EKOC-30, lμ côm têi chuyªn dông ®Ó kÐo c¸c xe goßng khai th¸c than trong c¸c hÇm má. Trong qu¸ tr×nh sö dông ®· béc lé mét sè nh−îc ®iÓm, g©y mÊt an toμn cho ng−êi sö dông. Bμi b¸o nμy ®Ò xuÊt mét ph−¬ng ¸n c¶i t¹o ®Ó côm têi nμy ®¶m b¶o ®é tin cËy trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. Summary: wagon winch EKOC-30 is a thing which is usually used to pull coal-car from mine. During period of using, wagon winch showed some weak points which are unsafe for user. This report proposes an improving method for ensuring fail-safety in progress of doing. øNG DôNG GI¶I PH¸P KÕT CÊU §£ V¢Y B»NG VËT LIÖU RêI TRONG X¢Y DùNG C¸C C¤NG TR×NH C¶NG - §¦êNG THUû APPLICATION FOR STRUCTURE SOLUTIONS OF COFFERDAM BY BULK MATERIAL IN CONSTRUCTION PROJECT OF PORT AND WATER WAY. PGS.TS §ç V¨n §Ö KS. NguyÔn Quèc Tíi Khoa X©y dùng C«ng tr×nh thñy Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: Néi dung cña vÊn ®Ò nghiªn cøu lμ thu thËp, tæng hîp, ph©n tÝch c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, phÇn mÒm, tμi liÖu, sè liÖu, ®å ¸n thùc tÕ ë trong vμ ngoμi n−íc. Tõ ®ã ®· ®Ò xuÊt ®−îc c¸c vÊn ®Ò sau: §−êng lèi tæng qu¸t, ph−¬ng ph¸p luËn khoa häc, c¸c bμi to¸n c¬ b¶n, ®· ®Çu t− nhiÒu c«ng søc ®Ó khai th¸c vμ sö dông thμnh th¹o c¸c phÇn mÒm m¹nh tÝnh to¸n cho c¸c lo¹i ®ª v©y b»ng VËt liÖu rêi: ®ª v©y trong c¸c Nhμ m¸y ®ãng tμu, ®ª v©y b¶o vÖ C¶ng 4
  5. (®ª ch¾n sãng, ®ª ng¨n c¸t, ®ª ng¨n c¸t - gi¶m sãng,…). Chi tiÕt ®−îc tr×nh bμy trong ®Ò tμi NCKH m· sè: B2007-03-30-T§. §· ®−a ra ®−îc c¸c chØ dÉn, x©y dùng ®−îc thuËt to¸n vμ lμ tiÒn ®Ò tiÕn tíi x©y dùng bé ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh chuyªn dông tù ®éng ho¸ thiÕt kÕ ®ª v©y b»ng VËt liÖu rêi trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh C¶ng - §−êng thuû. Summary: The content of research problem is collection, synthesis, and analysis of the process, norm, software, documents, document, data, and the actual projects at home and aboard. Since then suggested the following issues: - General way, scientific methodology, the basic problems, has invested much effort to exploit and use professionally powerful calculation software for kind of cofferdam by bulk material: cofferdam in the shipyard, border dike protects port (breakwater, preventing sand, preventing sand - reducing sand...). Details are presented in the topic science research code: B2007-03-30-TD. Has been giving instructions, building algorithms and is the premise to come to build the specialized computer program automated to design cofferdam by bulk materials in building project of Port and waterway. hiÖu qu¶ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh xÐt trªn gãc ®é ¸p dông c¸c h×nh thøc tæng thÇu Construction investment effectiveniss from viewpoint of applying different types of general contractor TS. TrÇn V¨n Mïi Khoa Kinh tÕ X©y dùng Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: HiÖn nay trong x©y dùng cã nhiÒu h×nh thøc tæng thÇu kh¸c nhau. C¸c h×nh thøc tæng thÇu nμy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt nhÊt ®Þnh. V× vËy cÇn nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vμ ph¹m vi ¸p dông phï hîp cho c¸c h×nh thøc tæng thÇu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− x©y dùng. Summary: At present, there are many types of general contractor in construction industry and each type of that has particular characteristics. Therefore, we need to study characteristics of each to determine conditions and ranges of application for each type. Thus, we can improve contraction investment effectiveness. ¶nh h−ëng cña phô gia ®Õn mét sè ®Æc tÝnh cña chÊt kÕt dÝnh th¹ch cao x©y dùng THE EFFECT OF LIME STONE POWER and sikamen NN ON SOME CHARACTERISTICS OF building gypsum binder TS. Vò §×nh §Êu Khoa VËt liÖu X©y dùng Tr−êng §¹i häc x©y dùng Tãm t¾t: Trong bμi b¸o nμy, ¶nh h−ëng cña phô gia bét ®¸ v«i (B§) vμ phô gia siªu dÎo (PGSD) ®Õn mét sè ®Æc tÝnh cña chÊt kÕt dÝnh th¹ch cao x©y dùng (CKDTCXD) ®−îc s¶n xuÊt tõ ®¸ th¹ch cao thiªn nhiªn ®· ®−îc khaá s¸t. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho 5
  6. thÊy: bét ®¸ v«i pha vμo cã víi hμm l−îng ®Õn20% khèi l−îng CKDTCXD cã t¸c dông lμm t¨ng c−êng ®é, ®ång thêi lμm gi¶m thêi gian ®«ng kÕt vμ l−îng n−íc nhμo trén. ViÖc sö dông phô gia siªu dÎo lμm rót ng¾n thêi gian ®«ng kÕt cña CKDTCXD. Khi sö dông kÕt hîp c¶ phô gia siªu dÎo vμ bét ®¸ v«i trong CKDTCXD sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao t¨ng c−êng ®é cao h¬n. Summary: In this paper, the effect of a lime-stone powder and a super plasticizer on the some characteristics of building gypsum binder, which was produced from natural gypsum, is obtained. Study results show that: a lime-stone powder on advantage contents mixed with this binder increased the compressive strength and reduced the setting time and as the mixed water content. Super plasticizer reduced the setting time of this binder. The combined use of these admixtures on building gypsum binder has a high effect on compressive strength. Nghiªn cøu thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ thi c«ng th¸p cÇu d©y v¨ng Bª t«ng cèt thÐp PGS.TS Ph¹m Duy Hßa Khoa X©y dùng CÇu ®−êng Tr−êng §¹i häc X©y dùng KS. NguyÔn V¨n B¶o Tæng c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh Giao th«ng 1 Tãm t¾t: Trong thi c«ng cÇu d©y v¨ng, mét trong nh÷ng h¹ng môc quan träng lμ th¸p cÇu. Tõ tr−íc ®Õn nay, thiÕt bÞ vμ c«ng nghÖ thi c«ng th¸p cÇu d©y v¨ng ë n−íc ta ®Òu do c¸c nhμ thÇu n−íc ngoμi ®¶m nhËn vμ cã gi¸ thμnh rÊt cao. Bμi b¸o ®· ®Ò cËp ®Õn viÖc nghiªn cøu kü thuËt, thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ thi c«ng th¸p cÇu d©y v¨ng bª t«ng cèt thÐp vμ ¸p dông t¹i c«ng tr×nh cÇu d©y v¨ng R¹ch MiÔu (TiÒn Giang- BÕn Tre). Summary: One of the important works in executing cable-stayed bridges is to build the tower (pilon). Until recently, equipment and technology of executing cable-stayed bridges in Vietnam are supplied by foreign contractors with high price. The article presents the technical research, the design and manufacture of technical equipment for executing concrete tower cable-stayed bridge and the applied results in Rachmieu construction. Sö dông n¨ng l−îng mÆt trêi trong kiÕn tróc Using solar energy in architecture TS. NguyÔn ThÞ Thu Hßa Khoa KiÕn tróc vμ Quy ho¹ch Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t : §iÖn khai th¸c tõ hÖ thèng pin mÆt trêi (MT) ®−îc nh×n nhËn lμ nguån n¨ng l−îng s¹ch, nguån n¨ng l−îng cña thÕ kû 21 vμ ®−îc c¸c n−íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi coi träng vμ chó ý ph¸t triÓn. C¸c pin MT s¶n xuÊt ra ®iÖn ®em l¹i sù tiÖn nghi vμ gióp gi¶i bμi to¸n n¨ng l−îng, thay thÕ c¸c nguån n¨ng l−îng g©y « nhiÔm, gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng vμ gi¶m bít hËu qu¶ cña biÕn ®æi khÝ hËu. Sö dông s¶n phÈm cña c«ng 6
  7. nghÖ NLMT (pin MT vμ c¸c thiÕt bÞ thu nhiÖt MT) sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn h×nh th¸i cÊu tróc ng«i nhμ, ®Æc biÖt lμ bé phËn vá bao che, lμm cho nhμ cã thªm mét phong c¸ch míi. Trong thiÕt kÕ ®« thÞ, sö dông pin MT kÕt hîp víi ®Ìn LED trong c¸c kiÕn tróc nhá sÏ t¹o nªn vÎ phong phó cña kh«ng gian ®« thÞ vμ c«ng céng. ViÖt Nam cã l−îng BXMT phong phó, cÇn ph¶i ®−îc khai th¸c ®Ó chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ sö dông cho c¸c hÖ thèng NLMT, trong ®ã cã thiÕt bÞ ®un n−íc nãng, pin MT t¹o ®iÖn n¨ng, hÖ thèng bøc x¹ lμm m¸t vμ s−ëi Êm. Gi¸ thμnh cao lμ trë ng¹i duy nhÊt ®èi víi viÖc ¸p dông pin MT ë ViÖt Nam. Tuy vËy c«ng nghÖ NLMT cÇn ®−îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt, gi¶m gi¸ thμnh, nhê ®ã ®−îc ¸p dông réng r·i trong x©y dùng. Summary: Using solar energy is supported and developed in many countries, especially for photovoltaic systems in producing electricity from the sun, natures most abundant and the 21st century’s resource. It will also have peace of mind, knowing that it’s helping to reduce pollution and protect the environment and against climate change. PV modules are not add- ones, but are intergral part of the building’s skin. They are used just like the standard building materials that they are replace. Using solar tecnology’s productions (PV, BIPV and solar hot water or solar cooling, heating …) can bring visually stunning houses, building designs and urban design. There is an abundant resource of solar energy in VietNam which should be used for lighting and running equipment systems as hot water, cooling, heating and harnessing by PV. The high cost of PV system is barrier for using. However, it should be supported and developed for saving energy. NGHI£N CøU TR¹NG TH¸I øNG SUÊT CñA PHÇN KÕT CÊU NHÞP CÇU V¦îT D¹NG B¶N B£ T¤NG CèT THÐP TR£N TRô KÐP - TRßN T¹I NóT GIAO C¾T KH¸C MøC TRONG C¸C §¤ THÞ Study on stress state of upper structure in slave concrete bridges with round steel piers interchange in cities ThS. Ph¹m V¨n Thoan §¹i häc Giao th«ng ®−êng bé Matxc¬va (МАДИ- ГТУ) Tãm t¾t: Bμi b¸o tr×nh bμy m« h×nh ph©n tÝch côc bé ®Ó nghiªn cøu tr¹ng th¸i øng suÊt cña phÇn kÕt cÊu nhÞp cÇu v−ît d¹ng b¶n bª t«ng cèt thÐp trªn trô kÐp - trßn t¹i nót giao c¾t kh¸c møc trong c¸c ®« thÞ. Tõ ®ã, t¸c gi¶ ®−a ra kÕt qu¶ ph©n tÝch, ®ång thêi x©y dùng mèi quan hÖ ¶nh h−ëng gi÷a kho¶ng c¸ch bè trÝ trô vμ tr¹ng th¸i øng suÊt cña bé phËn nμy. Summary:The paper presents the partial analysis model to study on stress state of upper structure in slave concrete bridges with round steel piers interchange in cities. Therefore, the author brings the analys results and creates the relation between the distance of arranged support and stress state of this part. 7
  8. PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH THμNH PHÇN T¸C DôNG §éNG CñA T¶I TRäNG GIã L£N NHμ NHIÒU TÇNG Method for determining dynamic amplification effects of wind loading on multi-storey buildings TS. §inh V¨n ThuËt PGS.TS NguyÔn Quang Viªn Khoa X©y dùng D©n dông vμ C«ng nghiÖp Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: Bμi viÕt tr×nh bμy vÒ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh t¶i träng giã, ®Æc biÖt lμ thμnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã t¸c dông lªn nhμ nhiÒu tÇng theo TCVN 2737:1995. §ång thêi bμi viÕt còng tr×nh bμy mét sè kÕt qu¶ kh¶o s¸t vμ chó ý cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông trong thùc tÕ thiÕt kÕ ®èi víi nhμ nhiÒu tÇng ë ViÖt Nam. §iÒu nμy sÏ gióp cho c¸c kü s− thiÕt kÕ vμ sinh viªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p mét c¸ch phï hîp vμ chÝnh x¸c trong nh÷ng tr−êng hîp kh¸c nhau. Summary: This paper is to present the method for determination of wind loads including its dynamic amplification effects on high-rise buildings and also provide relevant comments and suggestions on the practical application for design of high-rise buildings, particularly those with complicated floor plans. It is expected that the paper will give relevant understanding of wind effects and help provide engineers with proper application of the procedure for design of buildings against wind loads under different conditions. C«ng nghÖ phun b¾n bª t«ng bäc c¸c èng thÐp TS. TrÇn Ngäc TÝnh Khoa VËt liÖu X©y dùng Tr−êng §¹i häc X©y dùng Tãm t¾t: C¸c ®−êng èng dÉn dÇu vμ khÝ n»m s©u d−íi ®¸y biÓn th−êng ®−îc bäc gia t¶i b»ng bª t«ng cèt thÐp. C«ng nghÖ bäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc thùc hiÖn theo nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau. Cã thÓ bäc bª t«ng liÒn khèi b»ng ph−¬ng ph¸p ®Çm c¹nh, c¸n rung, va rung, phun b¾n b»ng sóng phun khÝ nÐn vμ phun b¾n. C«ng nghÖ phun b¾n lμ ph−¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt, cho chÊt l−îng vμ n¨ng suÊt cao vμ dÔ dμng c¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nhμ m¸y. Summary: Submersed steel pipelines are usually coated with a protective reinforced concrete; various methods of coating can be applied including casting concrete by means of side hanging vibrator, roller-vibrator, or shock vibrator, dry-mix shotcreating, and damp-mix shot creating. The last method is the most effective one, because of its high productivity, allows to obtain good quality products, and the production process can easily be mechanized. 8
nguon tai.lieu . vn