Xem mẫu

  1. UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 2917 /SGDĐT-VP Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng11 năm 2010 V/v báo cáo nhanh tinh hình bị thiêt hai ̀ ̣ ̣ do lũ lụt cua nganh Giao duc và Đao tao. ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; - Bộ Giao duc và Đao tao. ́ ̣ ̀ ̣ Vừa qua, tỉnh Ninh Thuân bị ảnh hưởng cua không khí lanh tăng cương manh ̣ ̉ ̣ ̣ xuông phia Nam, kêt hơp nhiêu đông trong đơi gió Đông trên cao nên đã xuất hiện ́ ́ ́ ̃ ̣ mưa lơn và gây lũ lụt lơn trên toan bộ đia ban trong tỉnh; ̀ ̣ ̀ Theo báo cáo tông hơp nhanh của các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, ̉ thành phố và cac đơn vị trương hoc trưc thuôc Sở về tinh hinh thiêt hai do lũ lut gây ra ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ tinh đên 17 giơ 00, ngay 04/11/2010. Sở Giao duc và Đao tao bao cao như sau: ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ I. TINH HINH THIÊT HAI: 1. Đôi với thanh phố Phan Rang-Tháp Chàm: Tông ươc tinh thiêt hai khoang ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ 6.050 triêu đông. Cụ thê: ̣ ̀ ̉ a) Trương Mâu giao Phươc My: Ươc tinh thiêt hai 150 triêu đông, cụ thê: ̃ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Nươc ngâp khoang 1 m và bị ngâm nhiêu ngay; ̣ ̉ ̀ ̀ - Hư hong vât dung: 01 bộ CPU may vi tinh, vở sach và dung cụ hoc tâp, 03 tủ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ đưng trang thiêt bị day hoc, 06 kệ chưa đồ chơi cua cac chau và 02 tủ đưng hồ sơ văn ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ phong. ̀ b) Cơ sở Mỹ Nghia thuôc Trương Mâu giao Mỹ Đông: Ươc tinh thiêt hai 1.000 ̃ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̣ triêu đông, cụ thê: ̣ ̀ ̉ - Nươc ngâp khoang 1 m; ̣ ̉ - Hang rao xung quanh bị đổ sâp; ̀ ̀ ̣ - Hư hong vât dung: 02 bộ ban ghế hoc sinh 02 chỗ ngôi, mai phong hoc bị hư ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ dôt toan bô, bó vĩ mong nên nhà bị hư năng, 02 tủ đưng thiêt bị day hoc, 03 kệ chưa đồ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ chơi cua cac chau và 42 bộ đồ dung day hoc cho trẻ hư toan bô. ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ c) Trương Tiêu hoc Đô Vinh I: Ươc tinh thiêt hai 2.400 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Toan bộ phân mong, tương bị hư muc nat dễ có nguy cơ bị đô; toan bộ hệ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ thông cửa lơp hoc hư khoang 85%; mai tôn muc nat bị dôt rât nhiêu, trang thiêt bị day ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ hoc hư hong khoang 2/3 và toan bộ xà gồ gỗ bị muc có thể bị đổ sâp. ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ d) Trương Tiêu hoc Bao An II: Ươc tinh thiêt hai 500 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Bị sat lơ đât ở goc sân trương tao hố sâu (2 m x 3m x 2 m) rât nguy hiêm; ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ - Sâp hâm chưa cua nhà vệ sinh giao viên và hoc sinh. ̣ ̀ ̉ ́ ̣ - 02 phong hoc cua day phong lâu bị dôt, toan bộ trang thiêt bị hư hong và lam hư ̀ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ cả hệ thông điên day lâu. ́ ̣ ̃ ̀
  2. 2 e) Trương Tiêu hoc Thanh Hai I: Ươc tinh thiêt hai 200 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Sâp đổ tương rao khoang 25 m; ̣ ̀ ̉ g) Trương THCS Lý Tư Trong: Ươc tinh thiêt hai 2.000 triêu đông, cụ thê: ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Sâp đổ tương rao khoang 20 m và 100 m tương rao có khả năng bị sâp; ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ - Có 03 phong hoc hệ thông xà gồ gỗ muc nat, mai ngoi cũ hư muc dễ bị sup ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ không thể cho hoc sinh hoc đươc. ̣ ̣ - Mai tôn cua 03 phong thí nghiêm, thư viên bị muc nươc chay vao nhiêu không ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ thể hoc tâp đươc, thiêt bị day hoc hư hong năng và xuât hiên vêt nưt từ nên mong đên ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ mai nha.́ ̀ 2. Đôi vơi huyên Ninh Sơn: Tông ươc tinh thiêt hai khoang 950 triêu đông. Cụ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ a) Trương THCS Trần Quốc Toản: Ươc tinh thiêt hai 200 triêu đông, cụ thê: ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Nươc ngâp trong sân trương khoang 1,5m; ̣ ̉ - Kho thiết bị day hoc bị ngập khoảng 0,6m nên các thiết bị ở vị trí thấp đã bị ̣ ̣ ngập nươc. b) Trương Mẫu giáo Nhơn Sơn: Ươc tinh thiêt hai 300 triêu đông, cụ thê: ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ Nươc ngập trong các phòng học của điểm trương mẫu giáo tại Lương Tri và Lương Can làm hư hại tất cả tranh ảnh và thiêt bị day hoc, lam hư hong năng 02 ti vi, ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ 03 cassette, 02 đầu máy, 01 đàn organ. c) Trương Tiêu hoc Hòa Sơn: Ươc tinh thiêt hai 450 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Có 06 phòng học mơi xây dưng trong năm 2009 bị dột và thấm nươc quá nhiều lam hư hong thiêt bị day hoc. ̀ ̉ ́ ̣ ̣ 3. Đôi vơi huyên Thuân Nam: Ươc tinh thiêt hai khoang 1.000 triêu đông, cụ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ a) Trương Tiêu hoc Quan The: Ươc tinh thiêt hai 450 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Mai ngoi bị vơ, ban ghế hoc sinh bị hư 04 bô, công trương bị hư. ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ - Thiêt bị day hoc bị hư hong năng. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ b) Trương Mâm non Quan Thẻ (cơ sở Lac Tiên): Ươc tinh thiêt hai 200 triêu ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ đông, cụ thê: ̀ ̉ - Nươc ngâp đên ngay hôm nay vân chưa rut hêt do trương năm ở phân trung ̣ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̃ nươc, tương rao bị sâp, sân bê tông bị hư hong toan bộ . ̀ ̣ ̉ ̀ c) Trương THCS Trương Văn Ly: Ươc tinh thiêt hai 350 triêu đông, cụ thê: ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ - Hệ thông mai tôn bay mât hêt và lam hư cả hệ thông điên cua day phong hoc ở ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ̀ lâu 1. - Thiêt bị day hoc bị hư hong năng. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ 4. Đôi vơi huyên Ninh Phươc: Tông ươc tinh thiêt hai khoang 6.400 triêu đông. ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ Cụ thê: ̉ a) Trương Mâu giao Măng Non: Ươc tinh thiêt hai khoang 1.000 triêu đông, cụ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ - Sâp tương rao dai khoang 100 m; ̣ ̀ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 11 may vi tinh và 02 may in; hư 01 bộ amly, loa cac phong ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ hoc âm nhac, 02 tivi 21 inche, 01 tủ lanh, 11 bộ ban vi tinh, 200 bộ ban ghế hoc sinh, ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣
  3. 3 340 bộ sach vở đồ dung hoc tâp, 80 tâm đêm, 340 gôi ngủ hoc sinh, thiêt bị day hoc hư ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ hong và 75 kg gao. ̉ ̣ b) Trương Mâu giao An Hai: Ươc tinh thiêt hai khoang 400 triêu đông, cụ thê: ̃ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 02 may casset, 02 tủ đồ chơi, 60 kệ dưng đồ dung, thiêt bị ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ day hoc bị hư hong và 60 bộ ban ghế hoc sinh; ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ c) Trương Tiêu hoc Phú Quý I: Ươc tinh thiêt hai khoang 1.000 triêu đông, cụ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ - Sâp tương rao dai khoang 80 m; ̣ ̀ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 100 bộ ban ghế hoc sinh 02 chỗ ngôi, 01 buc thuyêt trinh, 10 ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ tủ hồ sơ. d) Trương Tiêu hoc Phú Quý II: Ươc tinh thiêt hai khoang 400 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ - Sâp tương rao dai khoang 100 m; ̣ ̀ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 140 bộ ban ghế hoc sinh 02 chỗ ngôi, 04 bộ ban lam viêc văn ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ phong, 06 tủ hồ sơ và bị xoi lở đât trong sân trương. ̀ ́ ́ e) Trương Tiêu hoc Binh Quý II: Ươc tinh thiêt hai khoang 250 triêu đông, cụ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ - Ngã đổ 200 m tương rao trụ bêtông lươi thep B 40; ̀ ́ - Hư hong vât dung: 06 tủ hồ sơ văn phong, thiêt bị day hoc bị hư hong. ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ g) Trương Tiêu hoc Thuân Hoa: Ươc tinh thiêt hai khoang 800 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 01 tivi 21 inche, 01 bộ amply, 20 bộ ban ghế hoc sinh 04 chỗ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ngôi, 04 bộ ban lam viêc văn phong, 10 tủ hồ sơ lơp hoc, 03 tủ thư viên, 03 tủ hồ sơ văn ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ phong, 07 ban lam viêc văn phong, 01 buc thuyêt trinh, 01 buc tương Bac Hô, thiêt bị ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ day hoc và môt số sach giao khoa và sach trong thư viên. ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ h) Trương Tiêu hoc Phươc Khanh: Ươc tinh thiêt hai khoang 250 triêu đông, cụ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ - Hư hong vât dung: 30 bộ ban ghế hoc sinh 04 chỗ ngôi, thiêt bị day hoc bị hư ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ hong. ̉ i) Trương Tiêu hoc Long Binh: Ươc tinh thiêt hai khoang 400 triêu đông, cụ thê: ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 20 bộ ban ghế hoc sinh 04 chỗ ngôi, 04 bộ ban Hôi đông, 02 ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ tủ hồ sơ văn phong, thiêt bị day hoc bị hư hong và 04 tủ hồ sơ lơp hoc. ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ k) Trương THCS Nguyên Thị Minh Khai: Ươc tinh thiêt hai khoang 1.400 triêu ̃ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ đông, cụ thê: ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 100 bộ ban ghế hoc sinh 04 chỗ ngôi, 120 bộ ban ghế hoc ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ sinh 02 chỗ ngôi, 04 ban Hôi đông, thiêt bị day hoc hư hong và 05 bang cua lơp hoc. ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ l) Trương THCS Phan Đinh Phung: Ươc tinh thiêt hai khoang 600 triêu đông, cụ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thê: ̉ - Sâp tương rao dai khoang 24 m; ̣ ̀ ̀ ̉ - Hư hong vât dung: 20 bộ ban ghế hoc sinh 04 chỗ ngôi, 05 tủ hồ thiêt bị day hoc ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ và thiêt bị day hoc bị hư hong. ́ ̣ ̣ ̉ 5. Đôi vơi huyên Ninh Hai: Ươc tinh thiêt hai khoang 3.500 triêu đông , cụ thê: ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ a) Có 05 trương Mâu giao bị thiệt hại. Phần lơn là tất cả hồ sơ của giao viên và ̃ ́ ́ cac cháu bị ươt, toàn bộ thiết bị day hoc trong trương bị hư hỏng nặng, bị xói mòn ́ ̣ ̣
  4. 4 cổng trương (trương mâu giao Khanh Hai bị hư hong 02 may vi tinh do nươc ngâp). ̃ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ Ươc tinh thiêt khoang 900 triêu đông. ́ ̣ ̉ ̣ ̀ b) Có 04 trương Tiêu hoc bị thiệt hại về cơ sở vật chất như tương rào bị sập, ̉ ̣ trần nhà và phòng học bị hư hỏng, bàn ghế bị trôi theo dòng lũ, cây cối trong sân trương bị đổ, thiêt bị day hoc hư hong nhiêu (trương Tiêu hoc Khanh Nhơn bị trôi mât ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ́ 10 bộ ban ghê, trương Tiêu hoc Cà Đú bị sâp 20 m tương rao). Ươc tinh thiêt khoang ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ 1.600 triêu đông. ̣ ̀ c) Có 02 trương bị sập tương rào khá nặng (trương THCS AN Dương Vương bị sâp 30 m tương rao và trương THCS Ngô Quyên bị sâp 50 m tương rao), 01 trương ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ bị ngập nươc đến thơi điểm bây giơ nươc vẫn chưa rút (trương THCS Đoan Thị ̀ Điêm) và môt số thiêt bị day hoc bị hư hong. Ươc tinh thiêt khoang 1.000 triêu đông. ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ 6. Đôi vơi huyên Thuân Băc: Ươc tinh thiêt hai khoang 500 triêu đông, cụ thê: ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ - Gió to đã lam bay mai tôn và sâp trân cua 05 phong hoc (Tiêu hoc Mỹ Nhơn: 02 ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ phong, Tiêu hoc Bà Râu: 02 phong và Mâu giao Lơi Hai: 01 phong) và lam hư hong ̀ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ thiêt bị day hoc. Ươc tinh thiêt khoang 350 triêu đông. ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ - Cơ sở Mâu giao thôn Kiên Kiên thuôc trương Mâu giao Lơi Hai bị hư hong ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̉ ̉ môt số thiêt bị đồ chơi ngoai trơi. Ươc tinh thiêt khoang 150 triêu đông. ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ 7. Đôi vơi huyên Bac Ai: Không có bị thiêt hai, nhưng có 01 xã Phươc Bình bị ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ chia căt không liên lac đươc (do bị sạt lơ núi nên đọan đương đi không lưu thông ́ ̣ đươc). 8. Cac đơn vị trực thuôc Sơ: Không bị thiêt hai về cơ sở vât chât trương lơp ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ hoc.̣ II. TÔNG THIÊT HAI: Tông ước tinh thiêt hai khoang 18.400 triêu đông, cụ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ thê: 1. Tông số trương bị thiêt hai sau lũ lut: 50 trương. ̉ ̣ ̣ ̣ 2. Số trương bị sâp và hư hong năng: 20 trương. ̣ ̉ ̣ 3. Số trương bị tôc mai: 13 trương. ́ ́ 4. Số trương có trang thiêt bị day hoc, đồ dung đồ chơi, đồ dung day hoc, hư ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ hong năng và hoan toan: 40 trương. ̉ ̣ ̀ ̀ 5. Số trương có ban ghế mât và hư hong năng: 37 trương. ̀ ́ ̉ ̣ III. KẾ HOACH KHĂC PHUC SAU LŨ LUT: ̣ ́ ̣ ̣ Sở Giao duc và Đao tao hương dân cac phong Giáo dục và Đào tạo các huyện, ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ thành phố và cac đơn vị trương hoc trưc thuôc Sở khân trương thưc hiên môt số công ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ viêc sau đây: - Tổ chưc thưc hiên viêc tông vệ sinh cac phong hoc, phong chưc năng và toan ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ trương sau khi nươc rut hêt; ́ ́ - Phôi hơp chăt chẽ vơi cac Tram Y tê, cac Trung tâm Y tế để đươc hương dân ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̃ chăm soc sưc khoe vệ sinh cá nhân và công tac phong chông dich bênh. ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ - Bố trí kế hoach day bù hơp lý đam bao đung kế hoach day hoc, ôn tâp và kiêm ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ tra Hoc kỳ I năm hoc 2010 - 2011. ̣ ̣
  5. 5 - Tăng cương công tac trưc bao vệ đơn vị trương hoc đề phong chông mât căp và ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ bao quan an toan tai san cơ quan đơn vi. ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ - Phôi hơp chăt chẽ vơi ban đai diên cha mẹ hoc sinh, cac tổ chưc đoan thể trong ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ và ngoai nhà trương kip thơi giup đơ cac em hoc sinh găp khó khăn sau lũ lut, để cac ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ em đi hoc binh thương. ̣ ̀ IV. ĐỀ NGHI: ̣ - Kinh đề nghị Bộ Giao duc và Đao tao và Uy ban nhân dân tinh hỗ trơ kinh phí ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ để cho cac đơn vị trương hoc bị thiêt hai tiên hanh tu sửa phong hoc và mua săm bổ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ sung cac thiêt bị giao duc bị hư hong do ngâp nươc để sơm ôn đinh công tac day và hoc ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ đi vao nên nêp. ́ - Kinh mong Uy ban Măt trân Tổ quôc tinh và cac đoan thể xã hôi khac phat đông ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ quyên gop ung hộ sach vở, but viêt cho hoc sinh vung lu. ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̃ Trên đây là tông hơp nhanh tinh hinh thiêt hai cua Nganh Giao duc và Đao tao ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ tinh Ninh Thuân do lũ lut gây ra trên đia ban toan tinh từ ngay 30/10/2010 đên 17 giơ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ 00 ngay 04/11/2010./. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên; ̉ ̉ - T.T Tinh uy; - T.T HĐND tinh; ̉ - UBMTTQ tinh; ̉ - BCH PCLB tỉnh; (Đã ky) ́ ́ ̉ ̉ - Ban Tuyên giao tinh uy; - Giam đôc và cac Phó Giam đôc Sở; ́ ́ ́ ́ ́ - Phong chưc năng thuôc Sở; ̀ ̣ - Lưu: VT, VP. Nguyên Hồng Liêu ̃
  6. 6
nguon tai.lieu . vn