Xem mẫu

  1. 16TW. Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo kỹ sư định giá xây dựng 11/08/2009 16.1. Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ theo yêu cầu tới Bộ Xây dựng tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành - Hà Nội. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng kiểm tra xem xét, nếu đủ điều kiện thì có văn bản cho phép và đưa lên website của Bộ Xây dựng. 16.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện 16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tài liệu pháp lý: Bản sao có công chứng (chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Danh sách đội ngũ giảng viên lập theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ- BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hợp đồng giảng dạy của từng giảng viên (đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hợp đồng phải có chấp thuận của Lãnh đạo cơ quan) ; Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) văn bằng của các giảng viên - Chương trình, tài liệu giảng dạy chi tiết phù hợp với Chương trình khung và những nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành; - Phiếu cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như: Người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, e-mail, website.’’ b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 16.4. Thời hạn giải quyết: - Không quy định về thời hạn giải quyết 16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kinh tế Xây dựng 16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  2. - Văn bản chấp thuận 16.8. Lệ phí: Không thu lệ phí 16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Danh sách và thông tin về đội ngũ giảng viên (đính kèm theo thủ tục) 16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 1/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; - Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình đào khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 1/2/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
nguon tai.lieu . vn