Xem mẫu

  1. Chương 9: Tính choïn ñai 3.1.5.1 Tính toaùn ñai daãn ñoäng töø ñoäng cô ñeán hoäp giaûm toác truïc vít baùnh vít Döïa vaøo coâng duïng vaø chaát löôïng cuûa ñai thang neân ta choïn noù ñeå duøng cho truyeàn ñoäng töø ñoäng cô. Tæ soá truyeàn cuûa ñai thang laø iñ=3.25 Choïn ñöôøng kính baùnh nhoû laø d1=150 (mm) , d2=487.5(mm) Vaän toác daøi cuûa ñai laø  d1ndc 3.14 x150 x1420 V   11.15(m / s ) 60000 60000 Khoaûng caùch truïc a=1.2d2=1.2x487.5=585(mm) Chieàu daøi ñai l=2a+(d1+d2)/2+(d2-d1)2/4a = 2.585+(150+487.5)/2+(487.5-150)2/4x585 = 2220 (mm) Choïn l =2240 (mm) Soá daây ñai z=P1Kñ/{P0}CC1CuCz P1 : Coâng suaát treân truïc baùnh ñai chuû Kw {P0}=3.54 (tra baûng 4.20 TL XII) Kñ: Heä soá taûi troïng ñoäng Kñ=1.25 C=0.94 Goùc oâm 1=1800-(d2-d1)570/a =1800-(487.5-150)570/585 =147.10 C1=0.95 Cu=1.15 Cz=0.95 Z=2.2x1.25/3.54x0.94x0.95x1.12x0.95=0.84 Choïn Z=1
  2. 3.1.5.2 Tính toaùn ñai daãn ñoäng töø ñoäng cô ñeán hoäp giaûm toác 2 caáp ñoàng truïc Döïa vaøo coâng duïng vaø chaát löôïng cuûa ñai thang neân ta choïn noù ñeå duøng cho truyeàn ñoäng töø ñoäng cô. Tæ soá truyeàn cuûa ñai thang laø iñ=2.25 Choïn ñöôøng kính baùnh nhoû laø d1=150 (mm) , d2=337.5(mm) Vaän toác daøi cuûa ñai laø  d1ndc 3.14 x150 x1420 V   11.15(m / s ) 60000 60000 Khoaûng caùch truïc a=1.2d2=1.2x337.5=405(mm) Chieàu daøi ñai l=2a+(d1+d2)/2+(d2-d1)2/4a = 2.405+(150+337.5)/2+(337.5-150)2/4x405 = 1597.5 (mm) Choïn l=1600 (mm) Soá daây ñai z=P1Kñ/{P0}CC1CuCz P1 : Coâng suaát treân truïc baùnh ñai chuû Kw {P0}=3.54 (tra baûng 4.20 TL XII) Kñ: Heä soá taûi troïng ñoäng Kñ=1.25 C=0.94 Goùc oâm 1=1800-(d2-d1)570/a =1800-(337.5-150)570/405 =153.60 C1=0.95 Cu=1.15 Cz=0.95 Z=2.2x1.25/3.54x0.94x0.95x1.12x0.95=0.84 Choïn Z=1
  3. 3.3 Tính toaùn cuïm baêng taûi 3.3.1 Tính toaùn cuïm baêng taûi vaøo
  4. 3.3.1.1 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa cuïm baêng taûi vaøo. Vaän toác baêng taûi vaøo: Naêng suaát : Q = 30000 (chai/h.) Ñöôøng kính chai : D = 60 (mm). Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V=n2R=6.944x2x3.14x400=17443.3 (mm/p)=217.443(m/p)=0.29(m/s) Ñöôøng kính con laên baêng taûi : Töø vieäc tham khaûo keát caáu maùy thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn, ta choïn ñöôøng kính con laên baêng taûi coù ñöôøng kính: D = 120 (mm) Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.29  46.18 (voøng/phuùt).  .D  .120
  5. 3.3.1.2 coâng suaát cuïm baêng taûi vaøo Caùc soá lieäu ban ñaàu: -Naêng suaát laøm vieäc: Q=30000 (chai/h) -Vaän toác baêng taûi: v=0.29(m/s) Töø vieäc tham khaûo keát caáu maùy thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn, ta choïn - Chieàu daøi taám baêng: L=5(m) - Chieàu roäng baêng: B=150 (mm) Tính toaùn löïc keùo baêng taûi: -Löïc keùo sô boä coù theå tính baèng toång löïc caûn 2 nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi Toång löïc keùo (hay löïc caûn cuûa baêng taûi) ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Wc = Wct + Wkt ,(N) -Vôùi : Wc laø löïc keùo chung (N); Wct laø löïc keùo ôû nhaùnh coù taûi (N); Wkt laø löïc keùo ôû nhaùnh khoâng taûi (N) ; Ta coù: Wct = k.(q + qb + qcl).L..cos  (q +qb)L.sin + L.q.sin , (N) Wkt = k.(qb + qcl)L..cos  qb.L.sin , (N)
  6. Vôùi k heä soá tính ñeán löïc caûn phuï khi baêng taûi ñi qua caùc tang ñuoâi vaø tang dôõ taûi tang phuï vaø phuï thuoäc chieáu daøi ñaët baêng : L (m) 6 10 20 30 50 80 100 200 300 480 600 850 1000 1500 k 6 4,5 3,2 2,6 2,2 1,9 1,75 1,45 1,3 1,2 1,15 1,1 1,08 1,05 vôùi L = 5m choïn k = 6. q ,qb : troïng löôïng phaân boá treân moät meùt daøi cuûa vaät lieäu vaø cuûa taám nhöïa(vaät lieäu baêng taûi ). (N/m); qcl , qcl: troïng löôïng phaàn quay cuûa caùc con laên phaân boá treân moät meùt chieàu daøi nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi (N/m);  , : heä soá caûn chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi vôùi caùc con laên treân nhaùnh coù taûi vaø khoâng taûi .  : goùc nghieâng ñaët baêng taûi (ñoä) ;  = 00. Daáu (+) töông öùng vôùi ñoaïn chuyeån ñoäng ñi leân vaø daáu (-) khi ñi xuoáng Troïng löôïng vaät lieäu phaân boá treân 1m chieàu daøi ñöôïc xaùc ñònh : Ñöôøng kính chai D = 60 (mm) Naêng suaát 500 (chai/p) Toác ñoä taûi 17 (m/p)
  7. Soá chai treân moät meùt baêng taûi : ta thieát keá baêng taûi coù 2 haøng chai di chuyeån vaø ñöôïc doàn saùt vaøo nhau. Vaäy soá chai treân 1m baêng taûi laø: n = 34 (chai) Moãi chai coù khoái löôïng : m =0.32 kg. Ta coù troïng löôïng phaân boá treân chieàu daøi 1m baêng taûi laø : q= 0.32x34x10=108.8 (N/m) Troïng löôïng phaân boá treân 1m chieàu daøi cuûa taám nhöïa : qb = 2 kg/m = 20 (N/m) Troïng löôïng phaàn quay caùc con laên nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi phaân boá cho 1m ñöôïc xaùc ñònh: G ' cl G ' ' cl q’cl = ; q”cl = . l 'cl l ' ' cl Do taûi troïng vaän chuyeån cuûa baêng taûi nhoû neân khoâng caàn ñeán caùc con laên ñôõ ôû caû hai nhaùnh, coù taûi vaø khoâng taûi. q’cl = 0 (N/m) ; q”cl = 0 (N/m). Tang daãn ñoäng Sô ñoà löïc taùc duïng treân baêng taûi  Ta coù: Sv = Sr . e . k dt Vôùi : Sv löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm vaøo cuûa tang daãn.
  8. - Sr löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm ra cuûa tang daãn . -  laø heä soá ma saùt giöõa baêng vaø tang daãn ; beà maët tang daãn phuû cao su ma saùt :  = 0.4 . - laø goùc oâm cuûa baêng taûi treân tang daãn ñoäng:  =180   - kdt laø heä soá ma saùt döï tröõ giöõa baêng vaø tang : k =1.15 – 1,2 , choïn k = 1,15.  Sv= 3.05. Sr  Treân nhaùnh khoâng taûi ta coù:S3=S2+Wkt. Wct = 6.(20+108.8).5.0.4=1545.6 (N). Choïn  ’=  ”= : do baêng taûi tröôït treân thaønh coá ñònh (vaät lieäu theùp ) -Treân nhaùnh coù taûi: S1=S4+Wct vaø S3=k.S4 Wkt = 6.20.5.0.4 =240 (N). Vôùi k laø heä soá caûn khi baêng ñi qua tang ñuoâi hay tang daãn höôùng,vôùi goùc oâm cuûa baêng treân tang ñuoâi =1800 ta choïn k=1,05.  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+1545.6 (N). S3=S2+240 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình : Ta coù :S1 =2579.7 N. S2 = 845.8 N. S3 = 1085.8 N S4 = 1034.1 N.
  9. Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=1733.9 (N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 = 1733.9x0.29/1000 = 0.5 (KW). Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa cuïm baêng taûi ra: Naêng suaát : Q = 30000 chai/h. Kích thöôùc chai( theo chieàu di chuyeån ) : L = 60 mm. Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V=n2R=6.944x2x3.14x400=17443.3 mm/p=217.443m/p=0.29m/s Ñöôøng kính con laên baêng taûi : D = 120 mm . Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.29  46.18 (voøng/phuùt).  .D  .120