Xem mẫu

  1. Chương 7: PHAÂN TÍCH LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ 2.1 Caùc thieát bò caàn thieát trong heä thoáng 2.2 Quy trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ( Sô ñoà khoái: caáp chai>chieát>ñoùng naép>thanh truøng) 2.3 Phaân tích löïa choïn caùc phöông aùn thieát keá 2.3.1 Phaân tích löïa choïn phöông aùn thieát keá cuïm maùy chieát vaø maùy ñoùng naép. 2.3.1.1 Phöông aùn chieát vaø ñoùng naép theo ñöôøng troøn 2.3.1.2 Phöông aùn chieát vaø ñoùng naép theo ñöôøng thaúng 2.3.2 Phaân tích löïa choïn phöông aùn thieát keá maùy thanh truøng 2.3.2.1 Maùy thanh truøng baêng taûi thaúng phun nöôùc. 2.3.2.2 Maùy thanh truøng baêng taûi thaúng ngaâm trong nöôùc. 2.3.2.3 Maùy thanh truøng baêng taûi troøn xoay.
  2. THIEÁT KEÁ ÑOÄNG HOÏC MAÙY THIEÁT BÒ. 3.1 Maùy chieát vaø ñoùng naép 3.1.1 Tính toaùn khoái löôïng caùc chi tieát. Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3, vaät lieäu theùp coù =7850 Kg/m3 3.1.1.1 Voøng ñôõ: Theå tích vaät lieäu: VD1   ( R12  R22 )h  3.14(13852  11752 )7  0.0113m3 VD 2   ( R12  R2 )h  3.14(13852  13782 )200  0.012m3 2 -> VD  VD1  VD 2  0.0233m3 3.1.1.2 Voøng chieát: Theå tích vaät lieäu: VC    ( R12  R22 )h  3.14(13352  13302 )200  2 x3.14(13302  11902 )5 3.14(11902  11852 )200  0.027 m3
  3. 3.1.1.3 Xylanh naâng haï chai: Theå tích cuûa 1 xy lanh naâng haï chai: VNH 1   R12 h  3.14 x62 x 2  226.08mm3 VNH 2   ( R12  R22 )h  3.14(42  2.52 )200  6123mm3 VNH 3   ( R12  R22 )h  3.14(2.52  12 )200  3297 mm3 -> VNH  VNH 1  VNH 2  VNH 3  9646mm3  0.0096 x103 m3 Theå tích cuûa xy lanh naâng haï chai treân 1 voøng chieát: V NH  VNH 1  72  72  9646mm3  0.6912 x10 3 m3
  4. 3.1.1.4 Voøng baùnh raêng trong: Theå tích vaät lieäu: VBR   ( R12  R2 )h  3.14(13752  13452 )40  0.01m3 2
  5. 3.1.1.5 Voøi chieát: Theå tích cuûa 1 voøi chieát: VVC   ( R12  R22 )h  3.14(402  352 )200  0.00024m3 Theå tích cuûa voøi chieát treân 1 voøng chieát: VVC  VVC  72  72  0.00024( mm3 )  0.01728(m3 )
  6. 3.1.1.6 Khoái löôïng chai bia trong 1voøng chieát: Bia coù  = 1.09 Kg/l Theå tích 1 chai bia: VB=330 ml Khoái löôïng 1 chai roãng: mchai= 320 g Khoái löôïng chai bia treân 1 voøng chieát laø: mChai  VB   B  mchai  72   330 1.09  320  72  48.96 Kg
  7. Khoái löôïng cuïm chieát laø: M   (VD  VC  V NH  VVC )  inox  VBR  thep  mchai   0.0233  0.027  0.6912 10 3  0.01728 7852  0.01 7850  48.96  663.53( Kg ) Ñeå buø tröø cho khoái löôïng caùc chi tieát nhoû khaùc ta nhaân theâm heä soá k=1.2 vaøo khoái löôïng cuûa cuïm chieát. Vaäy khoái löôïng cuûa cuïm chieát laø: M  1.2  663.53  796.24( Kg )