Xem mẫu

  1. Chương 5: Nhieäm vuï thieát keá toát nghieäp Trong phaïm vi luaän vaên toát nghieäp cuûa mình, em thöïc hieän thieát keá maùy chieát, maùy ñoùng naép vaø maùy thanh truøng chai bia. Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa heä thoáng: - Naêng suaát : 30000 chai/ giôø. - Dung tích bình chöùa 0.33 lít. - Ñaûm baûo khi chieát khoâng baén tung toeù bia ra phaïm vi xung quanh. - Söû duïng 72 voøi chieát. - Caùc chi tieát maùy baûo ñaûm ñoä beàn khi tieáp xuùc vôùi bia. - Trong quaù trình chieát chai ñöôïc caáp töï ñoäng ñeán caùc voøi chieát baèng baêng taûi. 1.5.1 Maùy Chieát:
  2. Hình: Maùy chieát troøn Hình: Maùy chieát thaúng
  3. Töø ñoäng cô chính: 1. Chuyeån ñoäng quay cuûa maâm chieát: xoay troøn baèng truyeàn ñoäng töø ñoäng cô ñeán hoäp giaûm toác truïc vít-baùnh vít. 2. Chuyeån ñoäng naâng haï chai: khí neùn keát hôïp cô caáu con laên tì leân cam. 3. Chuyeån ñoäng baùnh sao chuyeàn chai: qua ñai truyeàn. 4. Chuyeån ñoäng ñöa chai vaøo sao: töø ñoäng cô ñeán hoäp giaûm toác, ñeán truïc vít luøa chai. 5. Chuyeån ñoäng ñoùng môû caùc van thoaùt, huùt khí, naïp CO2, bia: baèng caùch xoay cam ñoùng môû ñeå thoaùt hoaëc neùn caùc nuùt taïi ñaàu chieát, caùc cam gaït ñöôïc nhôø chuyeån ñoäng quay cuûa maâm chieát.
  4. Truïc vít Maùy ñoùng nuùt Voøng chieát Baùnh hình sao Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Boä truyeàn Hoäp giaûm toác Khôùp noái Cardan baùnh raêng (Truïc vít-Baùnh vít) Hình: Sô ñoà truyeàn ñoäng maùy chieát
  5. Hình: Maùy chieát chai 1. truïc vít ñöa chai vaøo, 2. baùnh hình sao ñöa chai vaøo, 3. boä phaän naâng, 4. ñaàu nhöïa chuïp mieäng chai, 5. baùnh hình sao ôû giöõa, 6. baùnh hình sao trong maùy ñoùng naép, 7. baùnh hình sao ñöa chai ra, 8. tank daïng vaønh khaên, 9. keânh daãn khí, 10. van chieát, 11. boä phaän phaân phoái.