Xem mẫu

  1. Chương 4: Maùy moùc thieát bò trong xöôûng chieát bia chai 1.4.1 Maùy raõ Pallet( maùy boác keát roãng): Xe naâng xuùc Pallet keùt chai roãng ñöa vaøo maùy, cô caáu chuyeån ñoäng song phaúng boác keát bia leân raõ thaønh töøng keát vaø chuyeån ñeán maùy huùt chai roãng. Maùy boác moãi laàn 9 keùt. Hình: Maùy raõ Pallet
  2. Hình: Cô caáu cuïm keïp 1.4.2 Maùy huùt roãng( maùy huùt chai roãng): Maùy coù cô caáu huùt baèng khí neân ñeå laáy töøng chai ra khoûi keát. Moãi laàn laáy 4x20=80 chai. Maùy keát chai roãng coù nhieäm vuï boác chai roãng töø keáùt chai mang ñeán treân baêng taûi ñeå ñöa chai roãng vaøo maùy röûa chai coøn keát roãng ñöa vaøo maùy röûa keát.
  3. Hình: Maùy huùt roãng Hình: Cô caáu huùt chai 1.4.3 Maùy xuùc röûa chai:
  4. Chai ñöôïc ñöa ñeán maùy xuùc röûa chai, chuyeån vaøo töøng roï ñeå giöõ chai. Chai ñöôïc ngaâm trong dung dòch xuùt röûa baèng nöôùc laïnh, nöôùc noùng, suùt noùng, nöôùc noùng, nöôùc laïnh ñeå boùc caùc lôùp nhaõn dính treân chai vaø röûa chai. Chai ñöôïc röûa beân trong vaø ngoaøi baèng caùc voøi phun. Hình: Maùy röûa chai
  5. Hình: Sô ñoà hoaït ñoäng 1.4.4 Maùy röûa keát: Keát ñöôïc uùp ngöôïc ñeå xuùc röûa baèng voøi phun cho caùc taïp chaát rôi ra ngoaøi. 1.4.5 Maùy soi chai: Chai ñöôïc kieåm tra baèng chuïp aûnh. Nhöõng chai naøo meû mieäng, nöùt hay coù vaät laï beân trong seõ ñöôïc baén ra khoûi baêng taûi. 1.4.6 Maùy chieát vaø ñoùng naép: Naêng suaát 30000chai/giôø. Bia ñöôïc chieát vaøo chai thoâng qua maùy naøy. Moät voøng coù 72 chai. Treân maùy coù caùc cam vaø cöõ haønh trình ñeå ñieàu khieån
  6. ñoùng môû vaø chieát vaø huùt khí xaû boït bia. Nhieät ñoä bia ñöôïc chieát khoaûng 1-20C. Sau khi ra khoûi maùy chieát seõ ñöôïc ñoùng naép chai ngay laäp töùc. Hình: Maùy chieát 1.4.7 Maùy kieåm tra chai löng xì: Maùy loaïi baèng caùch gaït chai löng xì ra khoûi ñöôøng chuyeàn. 1.4.8 Maùy thanh truøng( maùy haáp ): Naêng suaát 30000chai/giôø Nhieät ñoä haáp khoaûng 620C. Trong maùy naøy coù baêng taûi baèng inox vaø duøng maùng töôùi nöôùc noùng ñeå gia nhieät cho chai.
  7. Hình: Maùy thanh truøng 1.4.9 Maùy daùn nhaõn: Coâng vieäc daùn nhaõn goàm hai phaàn: daùn nhaõn ôû phaàn thaân chai vaø ôû phaàn ñaàu chai. Trong maùy coù heä thoáng naïp nhaõn, bôm keo vaø caùc choåi queùt eùp nhaõn vaøo thaân vaø coå chai.
  8. Hình: Maùy daùn nhaõn 3 2 5 6 1 4 Hình: Sô ñoà hoaït ñoäng Kho chöùa nhaõn (1), truïc queùt keo (2), taám laáy keo (3), baøn quay (4) 1.4.10 Maùy huùt ñaày( maùy huùt chai ñaày):
  9. Duøng khí neùn huùt caùc chai ñaõ coù bia cho vaøo keát. Veà maët keát caáu maùy, maùy naøy gioáng maùy huùt roãng nhöng phaûi ñieàu khieån laïi löïc vì troïng löôïng chai bia naëng hôn. 1.4.11 Maùy chuyeån Pallet: Maùy coù cô caáu naâng haï pallet ñeå chuyeån pallet töø maùy raõ pallet sang maùy chaát pallet. Hình: Maùy chuyeån Pallet 1.4.12 Maùy chaát Pallet (maùy boác keát ñaày): Chaát caùc keát ñaõ coù chai bia ñaày vaøo pallet. Veà maët keát caáu maùy, maùy naøy gioáng maùy raõ pallet. Xe naâng xuùc pallet keùt chai ñaày ñöa töø maùy ra saân chöùa chai thaønh phaåm (kho thaønh phaåm).