Xem mẫu

  1. Chương 3: Quy trình coâng ngheä saûn xuaát bia Gaïo Malt chai Toàn tröõ, Toàn tröõ, Baûo quaûn Baûo quaûn Xay, nghieàn Xay, nghieàn Naáu Naáu Loïc Ñun soâi vôùi hoa Huoblon Laéng Laøm laïnh Nhanh Leân men Loïc Toàn tröõ Saûn xuaát Chieát chai Chieát lon nuùt Kho thaønh phaåm
  2. 1.3 Sô ñoà daây chuyeàn thieát bò saûn xuaát bia chai. 1.3.1 Xöôûng chieát
  3. 1.3.2 Xöôûng leân men: Nöôùc nha töø Xöôûng naáu Boàn laéng xoaùy Maùy giaûi nhieät nhanh Thanh truøng Khu leân UV men Men töø heä thoáng Boä suïc khí xöû lyù men Boä suïc men Tank leân men Maùy loïc neán Maùy loïc PVPP Maùy loïc Filtrap Khu loïc Tank chöùa Bôm bia Ñeán Xöôûng chieát
  4. 1.3.3 Xöôûng chieát:
  5. DAÂY CHUYEÀN CHIEÁT CHAI Keùt chai roãng Keùt chai ñaày ñöôïc Keùt chai ñaày sang ñöôïc xe naâng ñöa xe naâng ñöa ra kho thaønh phaåm vaøo Maùy Maùy raõ Pallet vaän Maùy chaát Pallet chuyeån Maùy huùt roãng Maùy Maùy huùt ñaày röûa keùt Maùy röûa chai Maùy in code, date Maùy soi chai Maùy daùn nhaõn Maùy thanh truøng Nuùt khoeùn Maùy chieát vaø Bia töø Xöôûng ñoùng naép leân men CO2 töø DAÂY CHUYEÀN CHIEÁT Bia töø phaân Xöôûng ñoäng LON xöôûng leân löïc men Lon ñoùng Maùy Maùy chieát vaø Maùy thanh Maùy kieåm tra kieän ñöôïc xe gaït ñoùng naép lon truøng lon lon löng naâng ñöa vaøo lon Thuøng lon Maùy daùn Boác lon vaøo Maùy in code, sang kho thuøng thuøng date thaønh phaåm
  6. 1.3.4 Xöôûng Ñoäng löïc: goàm 5 boä phaän. - CO2 : Boä Boä Tank leân Tank Maùy taùch khöû men röûa CO2 neùn aåm muøi CO2 CO2 sang xöôûng Boä boác Tank chöùa Boä hoùa chieát vaø xöôûng leân hôi CO2 loûng loûng men CO2 Maùy naïp CO2 vaøo chai CO2 :naïp sang maùy chieát ñeå naïp theâm CO2, ñoàng thôøi sang xöôûng leân men ñeå ñaåy bia ñi vaø naïp bia khi loïc. - Glycol laïnh - 40C Heä thoáng maùy Tank laøm laïnh Glycol laïnh sang neùn laïnh NH3 Glycol Xöôûng leân men Glycol laïnh: laøm laïnh caùc tank leân men trong quaù trình leân men, giaûi nhieät nhanh (sau laéng). - Hôi nöôùc: Sang xöôûng chieát Loø hôi duøng Ba loâng chöùa Sang xöôûng naáu FO Sang xöôûng leân men
  7. Hôi nöôùc: ñöôïc duøng ôû: + Xöôûng chieát: duøng ñeå CIP (Veä sinh maùy chieát), sang maùy thanh truøng, maùy röûa chai, maùy röûa keùt. + Xöôûng naáu: duøng ñeå CIP, naáu Malt, gaïo, nöôùc noùng. + Xöôûng leân men: duøng ñeå CIP. - Hôi (khí neùn) Xöôûng chieát Xöôûng leân men Maùy neùn khí Ba loâng khí Xöôûng ñoäng löïc Xöôûng naáu XN DV KT Khí neùn (hôi): ñöôïc duøng ôû: Xöôûng chieát: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn. Xöôûng leân men: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn, caáp cho boä suïc khí (nöôùc nha), neùn ñaåy bia trong caùc tank. Xöôûng ñoäng löïc: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn.
  8. Xöôûng naáu: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn (boä loïc buïi,…). XN DV KT: caùc thieát bò khí neùn , veä sinh caùc chi tieát. - Nöôùc: Nöôùc maùy Beå chöùa Caáp cho sinh hoaït, naáu, leân men, chieát Nöôùc gieáng Heä thoáng Beå Caáp cho sinh hoaït, khoan ngaàm xöû lyù nöôùc chöùa naáu, leân men, chieát