Xem mẫu

  1. CHÖÔNG 12: TÍNH TOAÙN ÑOÄNG LÖÏC HOÏC 4.1 Maùy chieát vaø ñoùng naép 4.1.1 Tính toaùn khoái löôïng caùc chi tieát. Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3, vaät lieäu theùp coù =7850 Kg/m3 4.1.1.1 Voøng ñôõ: Theå tích vaät lieäu: VD1   ( R12  R22 )h  3.14(13852  11752 )7  0.0113m3 VD 2   ( R12  R2 )h  3.14(13852  13782 )200  0.012m3 2 -> VD  VD1  VD 2  0.0233m3 3.1.1.2 Voøng chieát:
  2. Theå tích vaät lieäu: VC    ( R12  R22 )h  3.14(13352  13302 )200  2 x3.14(13302  11902 )5 3.14(11902  11852 )200  0.027 m3 3.1.1.3 Xylanh naâng haï chai: Theå tích cuûa 1 xy lanh naâng haï chai: VNH 1   R12 h  3.14 x62 x 2  226.08mm3 VNH 2   ( R12  R22 )h  3.14(42  2.52 )200  6123mm3 VNH 3   ( R12  R22 )h  3.14(2.52  12 )200  3297 mm3 -> VNH  VNH 1  VNH 2  VNH 3  9646mm3  0.0096 x103 m3 Theå tích cuûa xy lanh naâng haï chai treân 1 voøng chieát: V NH  VNH 1  72  72  9646mm3  0.6912 x10 3 m3
  3. 3.1.1.4 Voøng baùnh raêng ngoaøi: Theå tích vaät lieäu: VBR   ( R12  R2 )h  3.14(13752  13452 )40  0.01m3 2
  4. 3.1.1.5 Voøi chieát: Theå tích cuûa 1 voøi chieát: VVC   ( R12  R22 )h  3.14(402  352 )200  0.00024m3 Theå tích cuûa voøi chieát treân 1 voøng chieát: VVC  VVC  72  72  0.00024( mm3 )  0.01728(m3 )
  5. 3.1.1.6 Khoái löôïng chai bia trong 1voøng chieát: Bia coù  = 1.09 Kg/l Theå tích 1 chai bia: VB=330 ml Khoái löôïng 1 chai roãng: mchai= 320 g Khoái löôïng chai bia treân 1 voøng chieát laø: mChai  VB   B  mchai  72   330 1.09  320  72  48.96 Kg
  6. Khoái löôïng cuïm chieát laø: M   (VD  VC  V NH  VVC )  inox  VBR  thep  mchai   0.0233  0.027  0.6912 10 3  0.01728 7852  0.01 7850  48.96  663.53( Kg ) Ñeå buø tröø cho khoái löôïng caùc chi tieát nhoû khaùc ta nhaân theâm heä soá k=1.2 vaøo khoái löôïng cuûa cuïm chieát. Vaäy khoái löôïng cuûa cuïm chieát laø: M  1.2  663.53  796.24( Kg ) 3.1.2 Tính choïn ñoäng cô. Troïng löïc taùc duïng leân oå ñôõ boä phaän quay: P = m × g = 796.24 × 9.81 =7811.1 (N) k laø heä soá ma saùt giöõa oå vaø chi tieát quay k = 0.03 (trang 41, saùch Chi tieát maùy) Löïc ma saùt (phöông phaùp tuyeán) Fms = P × k = 7811.1 × 0.03 =234.43 (N) Moâmen ma saùt: Mms = Fms × R R = 80: baùn kính oå bi Mms = Fms × R =234.43 × 80 =18746.58 Nmm Naêng suaát yeâu caàu 500 chai/phuùt Soá chai treân moät voøng cuûa maùy laø 72 500  toác ñoä baøn quay caàn thieát: n   6.944 voøng/phuùt 72 Coâng suaát caàn thieát ñeå cung caáp cho cuïm röûa chai: M   M  2 n 18746.58  2    6.944 P    0.82(kW ) 106 106 106 Ñeå buø tröø cho caùc ma saùt khaùc nhö ma saùt taïi maët chia nöôùc vaø voøng daãn höôùng, baùnh môû tay keïp, ta theâm heä soá k = 1.2
  7. Coâng suaát caàn thieát: Pct = P × k = 0.82× 1.2= 0.98 kW Hieäu suaát caùc boä truyeàn:   dai xtrucvit xbanhrang  0.95 x07 x0.93  0.618(tr 89.chitietmay ) Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: P 0.98 Pct    1.99(kw)  0.618 Ta choïn ñoäng cô coù: P=2.2(kw) H=0.83 n=1420(voøng/phuùt) THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU 1.Tính ñöôøng kính maâm chieát: Ta coù: Ñöôøng kính chai laø 60 (mm). Khoaûng caùch cung giöõa hai ñaàu chieát : d1  d 2 L e 2 e: khe hôû giöõa hai chai: e= 50 (mm) 2d L  e  d  e  60  50  110( mm) 2 Maùy coù 72 ñaàu chieát , do ñoù ñöôøng kính maâm chieát laø: D= 72 110  2520(mm)  2. Tính ñöôøng kính baùnh sao ñöa chai vaøo, ra vaø chuyeån chai: Choïn baùnh sao coù 12 raõnh chöùa chai. Khoaûng caùch cung giöõa 2 raõnh chöùa chai: d1  d 2 l e 2 e: khe hôû giöõa hai chai: e= 50 (mm) 2d l  e  d  e  60  50  110( mm) 2
  8. Baùnh hình sao coù 12 raõnh chöùa chai, do ñoù döôøng kính baùnh hình sao laø: d= 12 110  420(mm) 