Xem mẫu

  1. CHÖÔNG 11: TÍNH TOAÙN ÑOÄNG HOÏC 3.1 Tính toaùn soá ñaàu chieát, thôøi gian chieát: Ta coù: Naêng suaát 30000 chai/giôø Loaïi chai 0.33 lít Ñöôøng kính trong cuûa mieäng chai 17 . Choïn ñöôøng kính ngoaøi ñaàu chieát 15. Choïn ñöôøng kính trong ñaàu chieát 7. Choïn ñöôøng kính loã thoaùt khí 4.  tieát dieän doøng chaûy qua mieäng chai:  2 f  (d1  d 22 ) 4   (152  7 2 ) 4  138.16mm2 3.1.1 Thôøi gian caàn thieát ñeå chieát ñöôïc theå tích V: Naêng suaát 30000 chai/giôø. 30000 Nhòp saûn xuaát: t  8.3( s ) 3600 Thôøi gian caàn thieát ñeå chieát bia vaøo chai laø: V t3    F  2 gH V =330 (ml) F: tieát dieâïn doøng chaûy qua mieäng chai. H: chieàu cao coät chaát loûng.Laáy H=100 (mm). : heä soá phuï thuoäc kieåu van vaø ñoä nhôùt chaát loûng . =0.7 330  106 t3   2.44( s) 0.7 138.16 106  2  9.81 0.1 Ñeå ñaûm baûo laáy :t=3s.
  2. Ta phaân boá trong moät chu kyø : +Thôøi gian vaøo chai :t1=1 (s) +Thôøi gian huùt xaû khí:t2= 2(s) +Thôøi gian chieát : t3=3(s) +Thôøi gian ra chai: t4=1(s) +Thôøi gian chaïy khoâng : t5=1(s) t  t 1  t2  t3  t4  t5  8(s) ta coù  t  8(s)  t  8.3(s) ñieàu kieän veà naêng suaát ñöôïc thoaû.  moät voøng quay cuûa truïc chính maát 8(s) nt/c=7.5voøng/ phuùt 3.1.2 Tính soá ñaàu chieát : Thôøi gian 1 chu trình vaøo chai vaø ra chai laø 8(s)  Soá chai ñöôïc chieát ñaày trong 1 giôø laø : 3600  450 chai/ giôø 8 Vôùi naêng suaát laø 30000 chai/giôø , thì soá ñaàu chieát laø: 30000 ndr   66.66 ñaàu chieát 450 Choïn ndr = 72 ñaàu chieát 3.2 Tính tæ soá truyeàn cho caùc cô caáu truyeàn ñoäng: 3.2.1 Tæ soá truyeàn voøng chieát Naêng suaát yeâu caàu: Q = 30000 (chai/giôø) = 500 (chai/phuùt) Treân 1 voøng chieát coù 72 ñaàu chieát Vaäy toác ñoä voøng chieát laø: nvc  500  6.944 (voøng/phuùt) 72 Choïn ñoäng cô ndc = 1420 (voøng/phuùt) Tæ soá truyeàn voøng chieát ivc = ndc  1420  204.48 nvc 6.944 ivc = iñai x ikn x itv-bv × ibr1= 204.48
  3. ivc: tæ soá truyeàn töø ñoäng cô ñeán voøng chieát iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai raêng töø ñoäng cô ikn: tæ soá truyeàn khôùp noái Cardan itv-bv: tæ soá truyeàn hoäp giaûm toác truïc vít baùnh vít ibr 1: tæ soá truyeàn caëp baùnh raêng aên khôùp ngoaøi Choïn iñai =3.25; ikn = 1; itv-bv = 10.5; ibr = 6 3.2.2 Tæ soá truyeàn baùnh sao ñöa chai vaøo, baùnh sao ñöa chai ra vaø baùnh sao chuyeån chai: Choïn caùc baùnh sao treân coù cuøng kích thöôùc vaø treân moãi baùnh hình sao coù 12 raõnh chöùa 12 chai. Ñeå ñaûm baûo khaû naêng caáp chai lieân tuïc, voøng chieát quay 1 voøng thì baùnh hình sao quay 72  6 voøng. 12 Baùnh hình sao ñöa chai vaøo vaø chuyeån chai ñöôïc daãn ñoäng bôûi baùnh hình sao ñöa chai ra baèng boä tryeàn ñai raêng coù tæ soá truyeàn laø 1. Tæ soá truyeàn baùnh hình sao ñöa chai ra: ivc n i 204.48  vc  6  ibhs  vc   34.08 ibhs nbhs 6 6 ibhs = iñai × itv-bv × ibr2= 34.08 ibhs: tæ soá truyeàn töø ñoäng cô ñeán baùnh hình sao ñöa chair a. iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai raêng töø ñoäng cô itv-bv: tæ soá truyeàn hoäp giaûm toác truïc vít baùnh vít ibr2: tæ soá truyeàn boä truyeàn baùnh raêng Choïn iñai =3.25; itv-bv = 10.5; ibr2 = 1 3.2.3 Tæ soá truyeàn cho truïc vít ñöa chai vaøo
  4. Coâng suaát yeâu caàu: 30000 (chai/giôø) Truïc vít quay 1 voøng thì ñöa ñöôïc 1 chai vaøo. Vaäy vaän toác truïc vít laø: 30000 (voøng/giôø)= 500 (voøng/phuùt) itv= 1420  2.84 500 itv = iñai x iñai 3 x iñai 4 = 2.84 itv: tæ soá truyeàn truïc vít ñöa chai vaøo iñai 3: tæ soá boä truyeàn ñai raêng 3 iñai 4: tæ soá boä truyeàn ñai raêng 4 Choïn iñai = 3.25; iñai 3 =1/3.25; iñai 4= 2.84