Xem mẫu

  1. Chương 10: Xaùc ñònh coâng suaát cuûa cuïm baêng taûi 3.3.2.1 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa cuïm baêng taûi ra Vaän toác baêng taûi vaøo: Naêng suaát : Q = 30000 (chai/h.) Ñöôøng kính chai : D = 60 (mm). Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V=n2R=6.944x2x3.14x400=17443.3 (mm/p)=217.443(m/p)=0.29(m/s) Ñöôøng kính con laên baêng taûi : Töø vieäc tham khaûo keát caáu maùy thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn, ta choïn ñöôøng kính con laên baêng taûi coù ñöôøng kính: D = 120 (mm) Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.29  46.18 (voøng/phuùt).  .D  .120
  2. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang 3.3.2.2 coâng suaát cuïm baêng taûi ra Caùc soá lieäu ban ñaàu: -Naêng suaát laøm vieäc: Q=30000 (chai/h) -Vaän toác baêng taûi: v=0.29(m/s) Töø vieäc tham khaûo keát caáu maùy thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn, ta choïn - Chieàu daøi taám baêng: L=5(m) - Chieàu roäng baêng: B=150 (mm) Tính toaùn löïc keùo baêng taûi: -Löïc keùo sô boä coù theå tính baèng toång löïc caûn 2 nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi. Toång löïc keùo (hay löïc caûn cuûa baêng taûi) ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Wc = Wct + Wkt ,(N) -Vôùi : Wc laø löïc keùo chung (N); Wct laø löïc keùo ôû nhaùnh coù taûi (N); Wkt laø löïc keùo ôû nhaùnh khoâng taûi (N) ; Ta coù: Wct = k.(q + qb + qcl).L..cos  (q +qb)L.sin + L.q.sin , (N) Wkt = k.(qb + qcl)L..cos  qb.L.sin , (N) Vôùi k heä soá tính ñeán löïc caûn phuï khi baêng taûi ñi qua caùc tang ñuoâi vaø tang dôõ taûi tang phuï vaø phuï thuoäc chieáu daøi ñaët baêng : 2
  3. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang L (m) 6 10 20 30 50 80 100 200 300 480 600 850 1000 1500 k 6 4,5 3,2 2,6 2,2 1,9 1,75 1,45 1,3 1,2 1,15 1,1 1,08 1,05 vôùi L = 5m choïn k = 6. q ,qb : troïng löôïng phaân boá treân moät meùt daøi cuûa vaät lieäu vaø cuûa taám nhöïa(vaät lieäu baêng taûi ). (N/m); qcl , qcl: troïng löôïng phaàn quay cuûa caùc con laên phaân boá treân moät meùt chieàu daøi nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi (N/m);  , : heä soá caûn chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi vôùi caùc con laên treân nhaùnh coù taûi vaø khoâng taûi .  : goùc nghieâng ñaët baêng (ñoä) ;  = 00. Daáu (+) töông öùng vôùi ñoaïn chuyeån ñoäng ñi leân vaø daáu (-) khi ñi xuoáng Troïng löôïng vaät lieäu phaân boá treân 1m chieàu daøi ñöôïc xaùc ñònh : Chieàu daøi moãi chai L = 60 mm. Naêng suaát 500 chai/p Toác ñoä taûi 17 m/p Soá chai treân moät meùt baêng taûi : n = 34 (chai) Moãi chai coù khoái löôïng : m =0.68 kg. Ta coù troïng löôïng phaân boá treân chieàu daøi 1m baêng taûi laø : q= 0.68x34x10=231.2 (N/m) Troïng löôïng phaân boá treân 1m chieàu daøi cuûa taám nhöïa : 3
  4. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang qb = 2 kg/m = 20 (N/m) Troïng löôïng phaàn quay caùc con laên nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi phaân boá cho 1m ñöôïc xaùc ñònh: G ' cl G ' ' cl q’cl = ; q”cl = . l ' cl l ' ' cl q’cl =0 (N/m) ; q”cl = 0 (N/m).  Ta coù: Sv = Sr . e . k dt Vôùi : Sv löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm vaøo cuûa tang daãn. - Sr löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm ra cuûa tang daãn . -  laø heä soá ma saùt giöõa baêng vaø tang daãn ; beà maët tang daãn phuû cao su ma saùt :  = 0.4 . - laø goùc oâm cuûa baêng taûi treân tang daãn ñoäng:  =180   - kdt laø heä soá ma saùt döï tröõ giöõa baêng vaø tang : k =1.15 – 1,2 , choïn k = 1,15.  Sv= 3.05. Sr  Treân nhaùnh khoâng taûi ta coù:S3=S2+Wkt. Wct = 6.(20+231.2).5.0.4=3014.4 (N). Choïn  ’=  ”= : do baêng taûi tröôït treân thaønh coá ñònh (vaät lieäu theùp ) -Treân nhaùnh coù taûi: S1=S4+Wct vaø S3=k.S4 Wkt = 6.20.5.0.4 =240 (N). Vôùi k laø heä soá caûn khi baêng ñi qua tang ñuoâi hay tang daãn höôùng,vôùi goùc oâm cuûa baêng treân tang ñuoâi =1800 ta choïn k=1,05.  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+3014.4 (N). 4
  5. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang S3=S2+240 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình : Ta coù :S1= 4715N. S2 =1546N. S3 = 1786N S4 =1701N. Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=3169 (N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 =3169 x0.29/1000 = 0.92 (KW). 5