Xem mẫu

  1. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ LÓNH VÖÏC SAÛN XUAÁT 1.1 Toång quan veà bia. 1.1.1 Lòch söû phaùt trieån ngaønh bia Bia laø loaïi thöùc uoáng coù nguoàn goác töø xa xöa, theo tö lieäu cuûa caùc nhaø khaûo coå hoïc, duïng cuï naáu bia ñaàu tieân coù nguoàn goác töø ngöôøi Babilon, ñöôïc cheá taïo thöø theá kyû 37 tröôùc coâng nguyeân. Ngöôøi Trung Quoác coå cuõng coù loaïi thöùc uoáng goïi laø “ Kju” laøm töø luùa miø, luùa maïch. Bia ñöôïc phaùt trieån vaø truyeàn qua Chaâu Aâu. Taïi Chaâu AÂu, theá kyû IX, ngöôøi ta ñaõ baét ñaàu duøng hoa Houblon saûn xuaát bia, ñeán theá kyû XV, hoa Houblon chính thöùc ñöôïc duøng ñeå taïo höông vò cho bia trong saûn xuaát bia. Naêm 1516, ôû Ñöùc coù luaät qui ñònh raèng : bia chæ ñöôïc saûn xuaát töø luùa maïch, hoa houblon vaø nöôùc. Naêm 1870, ngöôøi ta ñaõ baét ñaàu duøng maùy laïnh trong coâng ngheä saûn xuaát bia. Naêm 1897, nhaø baùc hoïc ngöôøi Phaùp Louis Pasteur ñaõ phaùt hieän ra naám men. Töø ñoù chaát löôïng bia ñöôïc naâng leân ñaùng keå, ngaønh coâng nghieäp bia phaùt trieån maïnh vaø ñaõ taïo ra ñöôïc saûn phaåm phoå bieán nhö ngaøy nay. Ngaøy nay, nguyeân lieäu chuû yeáu ñeå saûn xuaát bia vaãn laø malt, hoa Houblon vaø nöôùc. Ngoaøi caùc nguyeân lieäu chính treân, coøn coù moät soá nguyeân lieäu thay theá nhö : myø, gaïo, ngoâ, ñöôøng, moät soá chaát phuï gia vaø vaät lieäu phuï khaùc. (Malt laø nguyeân lieäu ñöôïc cheá bieán töø luùa maïch naåy maàm vaø ñöôïc saáy khoâ. Hoa Houblon, coøn goïi laø hoa bia, laø loaïi nguyeân lieäu ñöôïc cheá bieán töø moät loaïi caây thaân daây leo, moïc thích hôïp ôû caùc vuøng oân ñôùi) Ngaønh bia Vieät Nam ñaõ coù lòch söû ra ñôøi vaø phaùt trieån treân
  2. 100 naêm, vôùi söï xuaát hieän cuûa nhaø maùy bia Saøi Goøn vaø nhaø maùy bia Haø Noäi vaøo cuoái theá kyû XIX, ñaàu theá kyû XX. Ngaønh bia Vieät Nam, phaùt trieån ñeán ngaøy nay coù 469 cô sôû saûn xuaát treân khaép caû nöôùc, trong ñoù coù 6 cô sôû bia coù voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi, 2 cô sôû bia quoác doanh Trung öông, coøn laïi laø caùc cô sôû bia ñòa phöông. 1.1.2 Vò trí cuûa ngaønh bia ñoái vôùi neàn kinh teá Vieät Nam: Ngaønh bia Vieät Nam coù vò trí raát quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá, theå hieän qua caùc khiaù caïnh sau : Ngaønh bia coù toác ñoä taêng tröôûng nhanh, thaät vaäy, soá lieäu trong phaàn thöïc traïng ngaønh bia cuûa döï aùn qui hoaïch toång theå ngaønh röôïu bia nöôùc giaûi khaùt vaø bao bì ñeán naêm 2020 theå hieän nhö sau : Naêm 1987, saûn löôïng bia caû nöôùc ta môùi ñaït coù 84,5 trieäu lít, naêm 1992 leân 169 trieäu lít, naêm 1997 leân ñeán 669 trieäu lít vaø naêm 2000 laø 723 trieäu lít. Ñeán naêm 2002, saûn löôïng toaøn ngaønh chöa coù soá lieäu thoáng keâ, caùc coâng ty bia lieân doanh vaø bia 100% voán nöôùc ngoaøi saûn xuaát ñaït toång saûn löôïng 217 trieäu lít/naêm, rieâng Coâng ty Bia Saøi Goøn ñaõ saûn xuaát ñaït saûn löôïng 256 trieäu lít. Toác ñoä taêng tröôûng saûn löôïng cuûa ngaønh qua caùc naêm nhö sau : Töø naêm 1991-1992 taêng bình quaân laø 26.62% Töø naêm 1993-1994 taêng bình quaân laø 44.30% Töø naêm 1995-1996 taêng bình quaân laø 17.00% Töø naêm 1997-1998 taêng bình quaân laø 10.00% Töø naêm 1999-2002 chöa coù soá lieäu thoáng keâ.
  3. Ngaønh bia laø ngaønh ñaõ ñöôïc ñaàu tö cô sôû vaät chaát lôùn, laø caùc doanh nghieäp coù nguoàn voán lôùn trong neàn kinh teá. Löôïng voán ñaõ ñaàu tö vaøo ngaønh bia theå hieän ôû baûng sau : Baûng 1 : Tình hình ñaàu tö vaøo coâng nghieäp Bia Ñôn vò : trieäu ñoàng TT Loaïi doanh nghieäp Soá löôïng Voán ñaàu tö 1 Bia QD Trung Öông 2 447.643 2 Bia lieân doanh vaø 100% voán 6 3.765.753 nöôùc ngoaøi 3 Bia ñòa phöông (QD, CP vaø tö 461 1.235.891 nhaân) Coäng 469 5.449.287 Nguoàn : baùo caùo cuûa caùc ñòa phöông vaø cô sôû saûn xuaát bia Toång voán 5.449.287 trieäu ñoàng ñaõ ñöôïc ñaàu tö vaøo ngaønh coâng nghieäp bia laø moät taøi saûn lôùn cuûa neàn kinh teá, vì thieát bò ngaønh bia thöôøng coù giaù trò lôùn. Ñeán naêm 2002 rieâng Coâng ty Bia Saøi Goøn ñaõ coù löôïng voán lôùn treân hai ngaøn tyû ñoàng. Ngaønh bia laø ngaønh hoaït ñoäng coù hieäu quaû, ñoùng goùp lôùn cho ngaân saùch nhaø nöôùc.
  4. Soá lieäu tình hình noäp ngaân saùch naêm 1997 -1998 theå hieän theo baûng sau: Baûng 2 : Tình hình noäp ngaân saùch naêm 1997 - 1998 cuûa ngaønh Bia Vieät Nam Ñôn vò tính : trieäu ñoàng T T Loaïi doanh Naêm 1997 Naêm 1998 nghieäp Doan Lôïi Noäp Doanh Lôïi Noäp h thu nhuaä ngaân thu nhuaä ngaân n saùch n saùch 1 Bia QD trung 2.264. 445.6 1.209. 2.521.0 464.3 1.326.7 öông 162 91 000 42 69 21 -Cty Bia Haø Noäi 394.0 87.00 223.0 419.62 62.26 244.59 00 0 00 5 9 2 -Cty Bia Saøi 1.870. 358.6 986.0 2101.4 402.0 1.082. Goøn 162 91 00 17 73 129 2 Bia lieân 2.257. - 1.034. 2.618.1 1.199.4 ñoanh& 100% 310 64.11 402 20 40 VNN (6 cô sôû) 5 Trong ñoù LD 1.471. 50.00 669.9 1.743. 59.00 793.42 Bia VN 730 6 80 157 0 1 3 Bia ñòa phöông 1.077. - 295.0 1.163. 349.34 150 72.01 00 160 2 5 Toång coäng 5.598. 309.4 2.538. 6.302.3 2.875.5 662 83 000 22 03
  5. Nguoàn: baùo caùo cuûa caùc ñòa phöông vaø cô sôû saûn xuaát bia Nhö vaäy, ngaønh bia laø ngaønh coù ñoùng goùp lôùn cho ngaân saùch nhaø nöôùc, moãi naêm treân 2.500 tyû ñoàng. Naêm 2000, ngaønh bia noäp ngaân saùch nhaø nöôùc laø 2.717 tyû ñoàng. Trong ñoù, bia QD Trung öông chieám tyû leä 51%, bia lieân doanh & 100% voán nöôùc ngoaøi chieám 38% vaø coøn laïi bia ñòa phöông chieám 11%. Bieåu ñoà : Möùc ñoùng goùp ngaân saùch naêm 2000 Bia §Þa ph-¬ng 11% Bia QD Trung -¬ng Bia Liªn doanh 51% & 100 % VNN 38% Tæng nép ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp 2,717 tû ®ång Nguoàn: baùo caùo cuûa caùc ñòa phöông vaø Toång cuïc Thueá Ngaønh bia ñaõ goùp phaàn giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho neàn kinh teá, thuùc ñaåy caùc ngaønh saûn xuaát khaùc cuøng phaùt trieån. Toaøn ngaønh bia hieän coù hôn 17.500 ngöôøi laøm vieäc taïi caùc cô sôû saûn xuaát bia treân caû nöôùc. Ngoaøi ra, ngaønh bia coøn taïo coâng aên vieäc laøm cho haøng vaïn ngöôøi cuøng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng cung öùng, dòch vuï cung caáp cho ngaønh bia vaø tieâu thuï caùc saûn phaåm cuûa ngaønh bia. Ñoàng thôøi, ngaønh bia cuõng taïo ñieàu kieän cho caùc ngaønh khaùc cuøng phaùt trieån nhö noâng nghieäp, cô khí vaø bao bì …