Xem mẫu

 1. COÂNG NGHEÄ IN FLEXO MUÏC LUÏC CHÖÔNG 1: DAÃN NHAÄP ......................................................................... 1 1.1 So saùnh phöông phaùp in Flexo vôùi caùc phöông phaùp in khaùc ...................... 1 1.1.1 Phöông phaùp in Typoâ........................................................................ 1 1.1.2 Phöông phaùp in Offset ...................................................................... 2 1.1.3 Phöông phaùp in OÁng ñoàng ................................................................ 3 1.1.4 Phöông phaùp in Flexo ...................................................................... 3 1.1.5 Khuynh höôùng phaùt trieån cuûa caùc phöông phaùp in ........................... 4 1.2 Caùc cô sôû cuûa phöông phaùp in Flexo............................................................ 5 1.2.1 Caáu hình cuûa ñôn vò in vôùi heä thoáng caáp möïc daïng hôû ..................... 5 1.2.2 Caáu hình cuûa ñôn vò in vôùi heä thoáng caáp möïc daïng kín .................... 6 CHÖÔNG 2: TAÏO MAÃU VAØ CHEÁ BAÛN ................................................ 8 2.1 Caùc vaán ñeà caàn löu yù khi taïo maãu ................................................................ 8 2.1.1 Taâm lyù .................................................................................................. 8 2.1.2 Tính thaåm myõ ........................................................................................ 8 2.1.3 Caùc yeâu caàu cô baûn ............................................................................... 8 2.1.4 Font chöõ ................................................................................................. 9 2.1.5 Overprint ............................................................................................... 9 2.1.6 Trapping ................................................................................................ 9 2.1.7 Khuoân beá (Die line) ............................................................................ 10 2.1.8 Hình aûnh Vector .................................................................................. 10 2.1.9 Hình aûnh Bitmap ................................................................................. 11 2.1.10 Maõ vaïch (Bar codes)......................................................................... 12 2.2 Caùc vaán ñeà caàn löu yù khi cheá baûn .............................................................. 12 2.2.1 Yeâu caàu chung ñoái vôùi phim aâm baûn duøng cheá taïo khuoân in baèng phöông phaùp quang hoùa ........................................................... 12 2.2.2 Ñöôøng cong giaûm taàng thöù (Cutback curve) ...................................... 13 2.3 In thöû .......................................................................................................... 15 2.3.1 Caùc phöông phaùp in thöû .................................................................. 15 2.3.2 So saùnh tính kinh teá vaø khaû naêng cuûa caùc phöông phaùp in thöû ....... 17 MUÏC LUÏC
 2. COÂNG NGHEÄ IN FLEXO 2.4 Quy trình cheá taïo khuoân in ....................................................................... 19 2.4.1 Cheá taïo khuoân in Flexo baèng phöông phaùp quang hoaù .................. 19 2.4.2 CTP trong phöông phaùp in Flexo . .................................................. 22 2.4.3 Khuoân in daïng truïc (lieân tuïc) .......................................................... 23 2.5 Baêng keo daùn baûn in .................................................................................. 26 2.6 Daùn baûn (Mounting)................................................................................... 27 CHÖÔNG 3: VAÄT LIEÄU IN ................................................................... 29 3.1 Giaáy in........................................................................................................ 29 3.1.1 Tính chaát vaät lyù ................................................................................. 29 3.1.2 Ñaëc ñieåm khi in treân giaáy ................................................................. 31 3.2 Carton gôïn soùng ......................................................................................... 31 3.2.1 Khaùi nieäm veà carton gôïn soùng ......................................................... 31 3.2.2 Ñaëc ñieåm khi in treân carton gôïn soùng ............................................... 32 3.3 Caùc loaïi maøng ñôn thoâng duïng .................................................................. 32 3.3.1 Tính chaát vaø caùc yeâu caàu chung ñoái vôùi maøng.................................. 33 3.3.2 Xöû lyù beà maët (xöû lyù Corona) ............................................................. 36 3.4 Möïc in ...................................................................................................... 38 3.4.1. Caùch löïa choïn möïc in phuø hôïp vôùi vaät lieäu ...................................... 38 3.4.2. Möïc in treân cô sôû dung moâi höõu cô ................................................... 39 3.4.3. Möïc in treân cô sôû nöôùc ...................................................................... 40 3.4.4. Möïc in UV......................................................................................... 41 3.4.5. Ñoä nhôùt cuûa möïc in ........................................................................... 42 3.4.6. Caùch pha möïc .................................................................................... 43 CHÖÔNG 4: MAÙY IN VAØ QUY TRÌNH IN........................................... 48 4.1 Caùc daïng maùy in ........................................................................................ 48 5.1.1 Maùy in daïng naèm (In-line Press) ...................................................... 48 5.1.2 Maùy in daïng choàng ñöùng (Stack Press)............................................. 49 5.1.3 Daïng haønh tinh (CI: Common Impression Press) ............................ 50 4.2 Truïc Anilox: Caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø caùch löïa choïn truïc Anilox phuø hôïp vôùi saûn phaåm in. ............................................................... 52 MUÏC LUÏC
 3. COÂNG NGHEÄ IN FLEXO 4.2.1 Caáu truùc vaät lieäu vaø caùc phöông phaùp cheá taïo truïc Anilox ............... 52 4.2.2 Caáu truùc cell...................................................................................... 53 4.2.3 Theå tích chöùa möïc (Anilox volume) ................................................ 54 4.2.4 Taàn soá cell......................................................................................... 56 4.2.5 Moät soá baûng höôùng daãn caùch choïn Anilox ...................................... 59 4.3 Caùch baûo quaûn vaø veä sinh truïc Anilox ...................................................... 63 4.3.1 Phöông phaùp söû duïng caùc loaïi hoaù chaát ............................................ 63 4.3.2 Phöông phaùp phun Medium (Media Blast)....................................... 64 4.3.3 Phöông phaùp laøm saïch baèng soùng sieâu aâm (Ultrasonic Cleaning) ....................................................................... 66 4.3.4 Phöông phaùp laøm saïch baèng Laser (Laser Cleaning) ...................... 67 4.4 Quy trình in ................................................................................................ 68 4.4.1 Chuaån bò tröôùc khi baét ñaàu moät ñôn haøng môùi .................................. 68 4.4.2 In saûn löôïng....................................................................................... 69 4.4.3 Kieåm tra chaát löôïng in .................................................................... 71 4.4.4 Caùc loãi in thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc ................... 72 4.5 Moät soá caùc thieát bò ño duøng cho Flexo ...................................................... 76 CHÖÔNG 5: XU THEÁ PHAÙT TRIEÅN ..................................................... 77 5.1 Caùc daïng saûn phaåm ................................................................................... 77 5.2 Cheá baûn .......................................................................................................79 5.2.1 Coâng ngheä taïo tram tieân tieán .......................................................... 79 5.2.2 Coâng ngheä CTP............................................................................... 79 5.3 Maùy in ....................................................................................................... 80 5.3.1 Maùy in khoå nhoû ............................................................................... 80 5.3.2 Maùy in khoå trung bình .................................................................... 81 5.3.3 Maùy in khoå lôùn ................................................................................ 82 5.3.4 Coâng ngheä Geerless........................................................................ 82 5.4 Caùc phaàn meàm moâ phoûng ........................................................................ 83 MUÏC LUÏC
 4.  
 5.    
 6. 
 7.      !"#$%&&$%'()$*+ , 
 8. - - .  -#. 
 9. #$ ) 
 10.  /$ "$
 11. ,0$  $ #, 
 12.   
 13.   
 14.      ! " " #$ %&   & $'   
 15.   
 16.  &( 
 17.       )*
 18. + , -++  $.& $/ ' ) #. * 
 19. $ 
 20.  '  ! 0