Xem mẫu

 1. PHAÀN 3: COÂNG NGHEÄ HAØN Chöông1 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ COÂNG NGHEÄ HAØN Chöông2 HAØN HOÀ QUANG TAY Chöông3 HAØN HOÀ QUANG TÖÏ ÑOÄNG VAØ BAÙN TÖÏ ÑOÄNG Chöông4 HAØN ÑIEÄN TIEÁP XUÙC Chöông5 HAØN VAØ CAÉT BAÈNG KHÍÙ Chöông6 HAØN VAÛY(HAØN BAÈNG HÔÏP KIM TRUNG GIAN) Chöông7 BIEÁN DAÏNG,ÖÙNG SUAÁT, KHUYEÁT TAÄT KHI HAØN
 2. CHÖÔNG 1: CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ COÂNG NGHEÄ HAØN 1-1. KHAÙI NIEÄM,ÑAËC ÑIEÅMVAØ PHAÂN LOAÏI M, MVA CAÙC PHÖÔNG PHAÙP HAØN. N. 1-2. QUAÙ TRÌNH LUYEÄN KIM VAØ TOÅ CHÖÙC KIM LOAÏI CUÛA MOÁI HAØN. N. 1-3.TÍNH HAØN CUÛA KIM LOAÏI VAØ HÔÏP KIM.
 3. 1.1 KHAÙI NIEÄM,ÑAËC ÑIEÅM VAØ PHAÂN M, LOAÏI CAÙC PHÖÔNG PHAÙP HAØN. N. 1.1.1.Ñònh nghóa: 1.1.2Ñaëc ñieåm: 1.1.3 Phaân loaïi:
 4. 1.1.1.Ñònh nghóa: Haøn laø quaù trình noái cöùng caùc phaàn töû kim loaïi vôùi nhau baèng caùch nung noùng choã haøn ñeán traïng thaùi haøn laø chaûy hay deûo.Sau ñoù kim loaïi ñoâng ñaëc(haøn noùng chaûy) hoaëc duøng aùp löïc ñeå eùp chuùng dính laïin vôùi nhau (haøn aùp löïc) Que haø Moái haøn (Hình 1-1:Moái noái haøng.)nh höôûng Kim loaïi cô baûn Vuø n aû nhieät
 5. 1.1.2.Ñaëc ñieåm: Tieát kieäm kim loaïi. Giaûm ñöôïc thôøi gian vaø giaù thaønh cheá taïo keát caáu. Haøn coù theå noái ñöôïc nhöõng kim loaïi coù tính chaát khaùc nhau. Thieát bò haøn töông ñoái ñôn giaûn vaø deã cheá taïo. Chi tieát haøn duøng trong taûi troïng tónh.
 6. Do nung nhanh vaø nguoäi nhanh neân hay taäp trung öùng suaát trong quaù trình haøn neáu coù boït khí thì moái haøn khoâng chaát löôïng. Keát caáu taïi moái haøn coù ñoä beàn raát cao. Giaûm ñöôïc tieáng ñoäng khi saûn xuaát.
 7. 1.1.3.Phaân loaïi: Döïa vaøo traïng thaùi haøn coù hai nhoùm: A.Haøn noùng chaûy: ng Kim loaïi noùng chaûy,hoøa tan giöõa kim loaïi vaät haøn taïi moái haøn vaø kim loaïi que haøn ôû traïng thaùi noùng chaûy sau ñoù nguoäi keát tinh thaønh moái haøn.
 8. Phöông phaùp haøn hoà quang:  Haøn hoà quang tay.  Haøn hoà quang töï ñoäng vaø baùn töï ñoäng. Duøng thuoác baûo veä moái haøn.  Duøng khí baûo veä CO2,Ar,He… Phöông phaùp haøn khí:Haøn CO2+O2. Phöông phaùp haøn Plasma:Nguoàn nhieät cao,chaát löôïng moái haøn cao. Phöông phaùp haøn xæ ñieän.
 9. B.Haøn aùp löïc: Trạng thaùi haøn laø kim loaïi deûo hoaëc gaàn vôùi kim loaïi chaûy vaø phaûi duøng löïc laøm caùc phaàn töû kim loaïi khueách taùn vaøo nhau taïo thaønh moái haøn. Haøn ñieän tieáp xuùc: Beà maët moái noái tieáp xuùc vôùi nhau cöôøng ñoä doøng ñieän lôùn chaïy vaøo vaät haøn,sau ñoù duøng löïc eùp laïi.
 10. Haøn ñieän tieáp xuùc giaùp moái. Haøn ñieän tieáp xuùc ñieåm. Haøn ñieän tieáp xuùc ñöôøng. Haøn ñieän tieáp xuùc ñöôøng giaùp moái. Haøn nguoäi,haøn reøn … i,ha Ngoaøi ra coøn coù haøn vaåy:Khi haøn chæ caàn ñoát noùng moái haøn ñeán moät nhieät ñoä nhaát ñònh sau ñoù cho nhoû nguyeân lieäu haøn noùng chaûy xuoáng ñeå noái vaät haøn laïi vôùi nhau.
 11. 1.2QUAÙ TRÌNH LUYEÄN KIM VAØ TOÅ CHÖÙC KIM LOAÏI CUÛA MOÁI HAØN. N. 1.2.1.Quaù trình luyeän kim: 1.2.2.Toå chöùc kim loaïi cuûa moái haøn:
 12. 1.2.1.QUAÙ TRÌNH LUYEÄN KIM. Trong quaù trình haøn noùng chaûy,meùp kim loaïi haøn vaø kim loaïi phuï bò noùng chaûy vaø taïo ra beå kim loaïi loûng,vuõng haøn chung cho caû hai chi tieát. PhaànII PhaànI Beå haøn vaø chuyeån ñoäng cuûa kim loaïi loûng
 13. Phaàn I cuûa vuõng haøn dieãn ra quaù trình naáu chaûy kim loaïi cô baûn vaø kim loaïi phuï. Phaàn II dieãn ra quaù trình keát tinh-hình thaønh moái haøn. Cô tính moái haøn cao hôn cô tính cuûa kim loaïi cô baûn. Vuøng aûnh höôûng nhieät coù cô tính keùm hôn kim loaïi cô baûn vaø moái haøn,laø vuøng hay taäp trung öùng suaát deã bò phaù hoûng.
 14. 1.2.2.Toå chöùc kim loaïi cuûa moái haøn. Vuøng moái haøn: ng phaàn phi kim loaïi Vieàn chaûy vuøng kim loaïi chaûy khoâng hoaøn toaøn vuøng kim loaïi vuøng kim loaïi keát tinh coù ñoä keát tinh coù ñoä haït nhoû haït lôùn Söï keát tinh cuûa kim loaïi moái haøn
 15. Trong vuøng naøy kim loaïi noùng chaûy hoaøn toaøn khi nguoäi laïnh coù toå chöùc töông töï toå chöùc thoûi ñuùc,thaønh phaàn vaø toå chöùc khaùc vôùi kim loaïi que haøn vaø vaät haøn.
 16. Vuøng aûnh höôûng nhieät: ng nh ng Vuøng 1:Vuøng kim loaïi ng 1 kim loaïi noùng chaûy vuøng chaûy khoâng hoaøn toaøn 1 2 1500 chaûy khoâng hoaøn toaøn. 1400 vuøng quaù nhieät 1300 2 Nhieät ñoä 1200 3 Vuøng 2:Vuøng quaù nhieät. 3 ng 2: 1100 1000 4 vuøng thöôøng hoaù 900 4 vuøng keát tinh Vuøng 3:Vuøng thöôøng hoaù. ng 3: laïikhoâng hoaøn 800 5 toaøn 700 5 vuøng keát tinh laïi 6 600 Vuøng 4:Vuøng keát tinh ng 4: 500 vuøng 400 6 doøn 300 xanh 200 laïi khoâng hoaøn toaøn. 100 0 1 2 %Cacbon Vuøng 5:Vuøng keát tinh laïi ng 5: hoaøn toaøn. Vuøng 6:Vuøng doøn xanh. ng 6:
 17. 1.3. TÍNH HAØN CUÛA KIM LOAÏI VAØ HÔÏP KIM. 1.3.1.Khaùi nieäm: 1.3.2. Phaân loaïi:
 18. 1.3.1.Khaùi nieäm: Tính haøn cuûa kim loaïi vaø hôïp kim: laø khaû naêng cuûa kim loaïi vaø hôïp kim cho pheùp hình thaønh moái haøn baèng caùc coâng ngheä haøn thoâng thöôøng thích hôïp ñeå moái haøn ñaït ñöôïc caùc tính chaát caàn thieát,ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa lieân keát haøn.
 19. 1.3.2.Phaân loaïi: Caên cöù vaøo tính haøn,caùc loaïi vaät lieäu cuûa keát caáu haøn hieän nay coù theå phaân thaønh 4 nhoùm: Nhoùm 1:Vaät lieäu coù tính haøn toát. Nhoùm 2:Vaät lieäu coù tính haøn trung bình. Nhoùm 3:Vaät lieäu coù tính haøn keùm. Nhoùm 4:Vaät lieäu khoâng coù tính haøn.
nguon tai.lieu . vn