Xem mẫu

 1. CHÖÔNG VI KHUYEÁT TAÄT VAÄT ÑUÙC • Khuyeát taät vaät ñuùc ñöôïc chia laøm 7 nhoùm • NhoùmI : Sai hình daùng kích thöôùc vaø troïng löôïng • Nhoùm II: Khuyeát taät maët ngoaøi • Nhoùm III: Nöùt • Nhoùm IV: Loå hoång trong vaät ñuùc • Nhoùm V: Laãn taïp chaát • Nhoùm VI: Sai toå chöùc • Nhoùm VII: Sai thaønh phaàn hoaù hoïc vaø cô tính
 2. NhoùmI: Sai hình daùng kích thöôùc vaø troïng löôïng 1 - Thieáu huït : Hình daïng vaät ñuùc khoâng ñaày ñuû coù nhieàu nguyeân nhaân: Kim loaïi loûng thoaùt ra do laép, löôïng kim loaïi roùt khoâng ñuû.  Ñoä chaûy loaûng thaáp nhieät ñoä roùt thaáp, raùp khoâng kín, keïp chaët hay ñeø khuoân thieáu löïc.  Heä thoáng thoaùt khí khoâng ñaït yeâu caàu taïo aùp löïc trong khuoân taâng leân ñeán möùc kim loaïi loûng khoâng ñieàn ñaày ñöïôc. Kích thöôùc heä thoáng roùt nhoû. Thaønh vaät ñuùc loûng.
 3. • 2 - Leäch: • Laø söï xeâ dòch töông ñoái giöõa caùc phaàn cuûa vaät ñuùc. Coù theå ñaët maãu sai, ñònh vò maãu khoâng toát, raùp khuoân thieáu chính xaùc vaø keïp khuoân loûng. • 3 - Ba via : • Laø phaàn kim loïai thöøa ra. Noù thöôøng hình thaønh ôû maët phaân khuoân, goái loõi.
 4. • 4 - Loài: • Laø phaàn nhoâ leân treân vaät ñuùc do ñaàm chaët khuoân keùm, khoâng ñieàu. AÙp suaát tinh cuûa kim loaïi loûng eùp neùn leân phaàn daàm chaët yeáu. • 5 - Veânh: • Laø söï thay ñoåi hình daïng, kích thöôùc vaät ñuùc do keát caáu vaät ñuùc khoâng hôïp lyù, khoâng ñaûm baûo cöùng vöõng, do maãu bò cong veânh, do coâng ngheä roùt, laøm nguoäi khoâng hôïp lyù hoaëc do öùng suaát beân trong vaät ñuùc khi keát tinh.
 5. • 6 - Söùt : • Thao taùc cô hoïc khi phaù khuoân, caùc heä thoáng roùt, ñaäu ngoùt, laøm saïch hoaëc nhöng va chaïm trong vaän chuyeån laøm söùt meû vaät ñuùc daãn ñeán sau khaùc hình daïng, thieáu huït kích thöôùc vaät ñuùc . • Sai kích thöôùc troïng löôïng : Söï sai leäch kích thöôùc vaø troïng löôïng laø do kích thöôùc maãu, hoäp loõi kích thöôùc maãu, hoäp loõi thieát keá sai, laép raùp vaø kieåm tra khuoân khoâng caån thaän.
 6. Nhoùm II : Khuyeát taät maët ngoaøi 1 – Chaùy caùt • Do vaät vaät lieäu khuoân loõi bò chaùy döôùi taùc duïng cuûa nhieät ñoä roùt baùm dính leân beà maët vaät ñuùc laøm giaûm traïng thaùi beà maët. * Nguyeân nhaân chaùy caùt bao goàm : - Ñoä beàn nhieät cuûa hoãn hôïp keùm, nhieàu taïp chaát. - Nhieät ñoä roùt quaù cao. - Heä thoáng roùt thieáu hôïp lyù ñeå kim loaïi taäp trung cuïc boä quaù lôùn laøm chaùy hoãn hôïp ôû ñoù. - Lôùp sôn khuoân khoâng ñaûm baûo.
 7. • 2 –Khôùp: • Laø hieän töôïng khoâng lieân tuïc treân beà maët vaät ñaëc do söï tieáp giaùp caùc doøng chaûy cuûa kim loaïi. • * Nguyeân nhaân coù theå laø:  Roùt thieáu lieân tuïc.  Ñoä chaûy loaõng keùm, nhieät ñoä roùt thaáp.  Heä thoáng roùt khoâng hôïp lyù.
 8. 3-Loõm: • Laø nhöõng loã coù hình daïng, kích thöôùc khaùc nhau laøm giaûm chieàu daøy thaønh vaät ñuùc. • * Nguyeân nhaân chính laø: • Do khuoân bò vôõ ñeå laïi löôïng hoãn hôïp chieám choå trong loøng khuoân.
 9. Nhoùm III. Nöùt • Nöùt laø khuyeát taät töông ñoái phoå bieán vaø nguy hieåm ñoái vôùi vaät ñuùc. • Nguyeân nhaân: • Chuû yeáu do öùng suaát beân trong, do coù gioït khoâng ñoàâng ñeàu giöõa caùc vuøng khaùc nhau trong vaät ñuùc caû trong khi keát tinh vaø laøm nguoäi. Theo nhieät ñoä taïo nöùt, ta coù hai loaïi chính: Nöùt noùng vaø nöùt nguoäi.
 10. • Nöùt noùng : • Sinh ra ôû nhieät ñoä cao do ñoù beân maët veát nöùt bò oxy hoùa laøm cho beà maët khoâng saïch. • Loaïi nöùt naøy sinh ra khi keát tinh. Nguyeân nhaân do kim loaïi bò kìm haõm bôûi ñoä luùn cuûa khuoân vaø loõi keùm. Nhöõng hôïp kim coù ñoä coù chieàu daøi nhoû ít bò möùt noùng. • Nöùt nguoäi: • Nöùt nguoäi xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp neân beà maët veát nöùt saïch do khoâng bò oxy hoaù.
 11. Moät soá bieän phaùp khaéc phuïc • + Keát caáu vaät ñuùc : • Thieát keá vaät ñuùc phaûi ñaûm baûo chieàu daøy thaønh ñoàâng ñeàu hoaëc chæ sai leäch trong phaïm vi cho pheùp. Nhöõng choå giao nhau phaûi coù goùc löôïn thích hôïp. • + Veà maët coâng ngheä: • Baûo ñaûm ñoä luùn cuûa khuoân loõi; boá trí heä thoáng roùt thích hôïp. Xöông loõi khuoân ñaët saùt beà maët loõi laøm giaûm tính luùn.
 12. Nhoùm IV: Loå hoång trong vaät ñuùc. • - Roã khí : Trong vaät ñuùc toàn taïi nhöõng khoâng gian daïng caàu nhaün boùng chöùa khí coù aùp suaát vôùi kích thöôùc khaùc nhau ñoù laø roã khí. Roã khí laøm maát khaû naêng lieân tuïc cuûa kim loaïi, laøm giaûm ñoä beàn, ñoä deûo cuûa vaät ñuùc. Neáu khí khoâng thoaùt ra ngoaøi ñöôïc seõ bò doàn neùn vaø phaân boá phaân taùn trong kim loaïi cho ñeán khi aùp suaát khí caân baèng vôùi aùp suaát kim loaïi loûng. • Bieän phaùp khaéc phuïc roã khí: • Nguyeân taéc chung laø giaûm löôïng khí sinh ra khi naáu chaûy vaø roùt kim loaïi loûng vaøo khuoân, ngaên ngöøa khoâng cho nguoàn taïo khí tieáp xuùc vôùi kim loaïi loûng khi roùt.Vì vaäy caàn phaûi ñaûm baûo:
 13. •  Vaät lieäu naáu saïch, khoâ. •  Ruùt ngaén thôøi gian naáu chaûy, nhaát laø thôøi gian quaù nhieät. •  Hoãn hôïp khuoân vaø loõi phaûi thoâng khí toát. •  Ñaët ñaäu hôi ñuùng vaø hôïp lyù. •  Khöû khí tröôùc khi roùt baèng caùch thoåi vaøo kim loaïi loûng nhöõng chaát khí hoøa tan coù aùp suaát rieâng nhoû hôn. • Toát naáu chaûy kim loaïi trong chaân khoâng.
 14. • - Roã co : • Laø nhöõng phaàn khoâng gian nhoû trong vaät ñuùc khoâng ñieàn ñaày kim loaïi, khoâng chöùa khí, hình daïng kích thöôùc khaùc nhau vaø khoâng nhaün boùng nhö roã khí.Tuyø theo tính chaát cuûa hôïp kim ñuùc vaø keát caáu vaät ñuùc maø roã co taäp trung hoaëc phaân taùn. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do keát caáu vaät ñuùc khoâng hôïp lyù, boá trí heä thoáng roùt, ñaäu ngoùt khoâng ñuùng neân khoâng ñoùn ñöôïc höôùng ñoâng ñaëc.
 15. Nhoùm V: Laãn taïp chaát. • Ñoù laø nhöõng phaàn khoâng chöùa kim loaïi maø chöùa taïp chaát nhö xæ, caùt hoaëc caùc phi kim khaùc. Nguyeân nhaân do loïc xæ khoâng toát, khoâng khöû heát oxy khi naáu, nhieät ñoä roùt thaáp, ñoä beàn cuûa khuoân keùm, heä thoáng roùt thieáu hôïp lyù.
 16. Nhoùm VI: Sai toå c öùc • Nhoùm naøy coù toå chöùc kim loaïi, hình daïng, kích thöôùc vaø soá löôïng haït kim loaïi khoâng ñuùng theo yeâu caàu. Nhöõng phaàn vaät ñuùc nguoäi nhanh thì haït nhoû, ñoä cöùng lôùn khoù gia coâng caét goït. • Toác ñoä nguoäi khoâng ñeàu, khoáng cheá nguoäi khoâng hôïp lyù seõ gaây ra thieân tích veà thaønh phaàn hoaù hoïc vaø thieân tích toå chöùc trong kim loaïi vaät ñuùc.
 17. Nhoùm VII : Sai thaønh phaàn hoaù hoïc vaø cô tính. • Thaønh phaàn hoaù hoïc sai vôùi yeâu caàu laø do meû lieäu ñöa vaøo tính toaùn sai. Ñieàu naøy daãn ñeán sai leäch caû lyù hoaù tính, cô tính vaät ñuùc.
 18. KEÁT THUÙC CHÖÔNG VI Quay veà chöông VI