Xem mẫu

 1. CHÖÔNG V ÑUÙC CAÙC HÔÏP KIM • V-1. Tính ñuùc cuûa hôïp kim • V-2. Ñuùc gang • V-3. Ñuùc kim loaïi maøu • V-4. Caùc phöông phaùp ñuùc ñaëc bieät
 2. V-1. Tính Ñuùc Cuûa Hôïp Kim Tính ñuùc cuûa hôïp kim laø khaû naêng ñuùc deã hay khoù cuûa hôïp kim ñoù. Noù ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùc chæ tieâu cô baûn sau ñaây: 1 - Tính chaûy loaûng 2 - Tính co cuûa kim loaïi 3 - Tính hoaø tan khí 4 - Tính thieân tích
 3. 1-Tính chaûy loaõng Kim loaïi naøo coù ñoä chaûy loaõng caøng cao thì ñuùc caøng deã. Tính chaûy loaõng phuï thuoäc chuû yeáu vaøo coâng ngheä khuoân, nhieät ñoä quaù nhieät khi roùt vaø thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa kim loaïi. Ví duï ñuùc trong khuoân caùt tính chaûy loaõng cuûa kim loaïi cao hôn so vôùi ñuùc trong khuoân kim loaïi do khuoân caùt coù toác ñoä daãn nhieät thaáp hôn.
 4. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa kim loaïi vaø hôïp kim - Si, P laø nhöõng nguyeân toá laøm taêng tính chaûy loaõng cuûa gang. - Mn, S laø nhöõng nguyeân toá laøm giaûm tính chaûy loaõng cuûa gang.
 5. 2 -Tính co cuûa kim loaïi Tính co caøng taêng tính ñuùc caøng keùm. Vì ñuùc vaät ñuùc ra deã bò caùc khuyeát taät, loõm co, roã co.  Thaønh phaàn hoãn hôïp cuûa caùc nguyeân toá trong kim loaïi.  Nhieät ñoä roùt kim loaïi.
 6. 3 - Tính hoaø tan khí Kim loaïi khi ñuùc thöôøng hoaø tan khí O2, H2 , hôi H2O gaây roã vaät ñuùc, laøm giaûm cô tính 4 - Tính thieân tích :( khoâng ñoàng nhaát veà thaønh phaàn hoãn hôïp, thöôøng ôû kim loaïi maøu).Gang coù tính chaûy loaõng hôn theùp raát nhieàu do ñoù gang deã hôn theùp.
 7. V-2 . Ñuùc gang Thaønh phaàn hoãn hôïp cuûa gang : Fe, C … C = 2,14  4,0% Si = 0,4  3,5% Mn = 0,2  1,5% P = 0.04  1,5% S = 0,02  0,2%
 8. Phaân loaïi gang :  Gang xaùm : GX – VD : GX 15-32 Trong gang khoâng coù xeâmentit töï do ,maø chæ coù Graphit. Gang xaùm coù tính ñuùc toát deã gia coâng cô khí.  Gang traéng : Cacbon trong gang naøy coù daïng lieân keát hoaù hoïc xeâmentit töï do vì vaäy gang naøy raát cöùng vaø doøn.
 9.  Gang bieán traéng : Beà maët gang traéng beân trong loõi laø gang xaùm. Vuøng tieáp giaùp giöõa hai toå chöùc coù toå chöùc cuûa gang hoa raâm.  Gang caàu : Graphit trong gang ôû daïng hoàng caàu nhôø ñöa vaøo chaát bieán tính ñaëc bieät vaøo gang loûng khi ñuùc. - VD : GC 60  Gang deûo : Graphit ôû daïng boâng neân tính deûo cuûa gang taêng leân . Caùc nguyeân toá thuùc ñaåy söï Graphit hoùa : C, Si, P. Caùc nguyeân toá caûn trôû söï Graphit hoùa : Mn, S, Cr.
 10. Caùc nguyeân toá aûnh höôûng ñeán tính ñuùc cuûa gang - Thaønh phaàn hoaù hoïc. - Nhieät ñoä roùt gang. - Vaät ñuùc thaønh caøng moûng  roùt gang ôû nhieät ñoä caøng cao. - Coâng ngheä khuoân. - Toác ñoä nguoäi. - Thaønh phaàn vaät lieäu naáu gang.
 11. Vaät lieäu kim loaïi  Thoûi gang (naáu loø cao), hoài lieäu + chi tieát maùy = gang hö, feroâ hôïp kim ( Fe-Si, Fe-Mn).  Tính toaùn hôïp lyù, kích thöôùc  ñöôøng kính trong cuûa loø.  Laøm saïch Oxy hoùa.  Loø ñuùc : loø ñöùng duøng nhieân lieäu laø than coác.  Loø choõ : duøng nhieân lieäu than ñaù.  Loø daàu : duøng nhieân lieäu daàu FO .  Loø ñieän : loø hoà quang (maáu theùp), loø caûm öùng Loø khí gaz.
 12. Chaát trôï dung  Ñöa vaøo ñeå taùch caùc taïp chaát vaø xæ ra khoûi kim loaïi loûng. CaCO3 ( 4  5%)  Ñoái vôùi loø daàu khoâng caàn duøng ñaù voâi CaCO3 ñeå khöû taïp chaát.  Loø ñieän hoà quang tröïc tieáp duøng ñeå naáu theùp. Loø ñieän hoà quang giaùn tieáp duøng ñeå naáu kim loaïi maøu.  Loø naáu : xem
 13. Vaät lieäu chòu löûa Vaät lieäu chòu ñöôïc nhieät cao maø khoâng bò meàm chaûy thay ñoåi theå tích thaønh phaàn hoãn hôïp. Thöôøng ñeå xaây caùc töôøng loø hôïp kim loø ñuùc laøm caùc duïng cuï ñeå chöùa ñöïng kim loaïi loûng hay loø nung laøm vaät lieäu chòu löûa.
 14.  Vaät lieäu chòu löûa : axit Gaïch Ñinat : SiO2 ; nhieät ñoä chaûy :17300C  Vaät lieäu chòu löûa : bazô Gaïch Manheâhit (MgO) Croâm-Manheâhit (Cr2O3, MgO …) Nhieät ñoä chaûy : 1600  17000C Gaïch Croâmit
 15. Tính phoái lieäu naáu gang a.Meû lieäu naáu Nhieân lieäu : Daàu FO 15  18% khoái löôïng vaät lieäu kim loaï Than coác :12  15% (loø ñöùng ) Than ñaù : 20  25% (loø choû) Chaát trôï dung : Coù taùc duïng ñöa vaøo laøm chaûy loaõng xæ vaø noåi leân treân beà maët nöôùc gang ñeå vôùt ra deã daøng . Ñaù voâi CaCO3 , ñoâloâmít, xæ loø Mactanh  loø ñöùng vaø loø choõ. Loø daàu khoâng caàn duøng chaát trôï dung ñeå taïo xæ
 16. b. Vaät lieäu kim loaïi  Gang thoûi ñuùc.  Gang vuïn (gang maùy).  Hoài lieäu ( pheá phaåm + heä thoáng roùt, ñaäu hôi, ñaäu ngoùt ).  Theùp vuïn .  Feroâ hôïp kim : FeSi : 30,45,75, Fe-Mn boå sung caùc nguyeân toá Si, Mn bò chaùy hao trong quaù trình naáu. vaät lieäu naáu phaûi laøm saïch, coù kích thöôùc phuø hôïp vôùi ñöôøng kính cuûa loø (  1/3 Dt).
 17. Caùch tính Goïi x,y,z laø khoái löôïng cuûa caùc vaät lieäu naáu.
 18. Coù phöông trình X + Y + Z = 100%  Goïi Si vaät lieäu kim loaïi , Mn vaät lieäu loaïi laø thaønh phaàn Si, Mn, coù vaät lieäu kim loaïi.  Goïi Sivñ , Mnvñ laø thaønh phaàn Si, Mn coù trong vaät ñuùc.  Goïi Sich, Mnch … coù trong quaù trình naáu.  Si chaùy hao 15%,.  Mn chaùy hao 20%.  C chaùy hao 15%.
 19. + loø ñöùng, loø choõ(than) C khoâng tính. + loø daàu phaûi tính chaùy hao 15%. Sivlkl – Sich . Sivlkl = Sivñ. Sivlkl .(1– Sich ) = Sivñ. Sivñ Sivlkl = 1- Sich Mnvñ Mnvlkl = 1- Mnch
 20. Heä phöông trình : x + y +z = 100% +z Si vd + y. Si vd Si vd x. . = 100% Mnvlkl 1  Si ch 1  Si ch 1  Si ch VD : GX : 15-32. Tra baûng bieát thaønh phaàn hoån hôïp C, Si, Mn.