Xem mẫu

  1. CHÖÔNG III COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÃU VAØ HOÄP LOÕI Boä maãu goàm: - Maãu ñeå taïo loøng khuoân. - Maãu cuûa heä thoáng roùt, ñaäu hôi, ñaäu ngoùt. - Taám maãu ñeå laøm khuoân.
  2. I. Yeâu caàu vaät lieäu laøm maãu vaø hoäp loõi. a.Yeâu caàu : + BEÀN, KHOÂNG THAÁM NÖÔÙC KHOÂNG CO GIAÕN + COÙ ÑOÄ BOÙNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC CAO. + LAØM KHUOÂN ÑÖÔÏC NHIEÀU LAÀN. +DEÃ GIA COÂNG b. Vaät lieäu laøm maãu vaø hoäp loõi . ª GOÃ. ª KIM LOAÏI : HÔÏP KIM NHOÂM ÑUÙC (HÔÏP KIM SILUMIN, GANG , THEÙP, ÑOÀNG. ª NHÖÏA. ª MAÃU LAØM BAÈNG THAÏCH CAO (CASO4. 2H2O). ª XI MAÊNG.
  3. • Phöông phaùp ñuùc maãu , hoäp loõi : • Duøng maãu goã hoaëc kim loaïi(maãu goác) ñeå laøm khuoân ñuùc ra ñöôïc maãu baèng kim loaïi. • Kích thöôùc maãu goác : • Löôïng dö gia coâng cô = löôïng dö gia coâng cô maãu kim loaïi + löôïng dö gia coâng vaät ñuùc. • Ñoä co maãu goác = ñoä co kim loaïi maãu + ñoä co vaät ñuùc. • Phöông phaùp gia coâng cô khí. • Aùp duïng cho saûn xuaát haøng khoái , haøng loaït lôùn. • Gia coâng caét goït, nguoäi…töøng phaàn roài laép raùp hoaëc phay CNC.
  4. KEÁT THUÙC CHÖÔNG III Quay veà chöông III
nguon tai.lieu . vn