Xem mẫu

 1. CHÖÔNG II THIEÁT KEÁ ÑUÙC II-1. Thaønh laäp baûn veõ ñuùc II-2. Baûn veõ maãu II-3. Baûn veõ hoäp loõi vaø loõi II-4. Thieát keá heä thoáng roùt - ñaäu hôi - ñaäu ngoùt
 2. II-1. Thaønh laäp baûn veõ ñuùc II-1.1. Phaân tích keát caáu II-1.2. Xaùc ñònh maët phaân khuoân II-1.3. Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa baûn veõ vaät ñuùc II-1.4. Xaùc ñònh Loõi vaø goái loõi (ruoät vaø ñaàu gaùc )
 3. II-1.1. Phaân tích keát caáu  Ñoïc kyõ baûn veõ, hình dung chi tieát, ñoïc ñieàu kieän kyõ thuaät ghi trong baûn veõ chi tieát, vaät lieäu cheá taïo chi tieát, hình dung caû vò trí laøm vieäc cuûa chi tieát ñoù trong thieát bò, yeâu caàu chòu löïc …  Döï kieán tröôùc sô boä quy trình gia coâng caét goït chi tieát ñoùù treân caùc loaïi maùy xaùc ñònh nhöõng phaàn beà maët phaûi gia coâng, nhöõng maët chuaån coâng ngheä. Töø ñoù xem ñaõ hôïp lyù vôùi keát caáu vaät ñuùc chöa, neáu chöa coù theå thay ñoåi moät phaàn keát caáu nhaèm:
 4. + Ñôn giaûn hoaù keát caáu taïo, taïo ñieàu kieän deã ñuùc hôn : nhö löôïc boû caùc raõnh then, raõnh luøi dao, caùc loã nhoû quaù khoâng ñaët loõi ñöôïc . Ví duï: ☺ Saûn xuaát ñôn chieác loã   50 mm  khoâng ñuùc ☺ Saûn xuaát haøng loaït   30 mm  khoâng ñuùc ☺ Saûn xuaát haøng khoái   20 mm  khoâng ñuùc Caùc raõnh coù ñoä saâu < 6mm, caùc baäc daøy < 25 mm khoâng neân ñuùc
 5. + Taêng hoaëc giaûm ñoä daøy thaønh vaät ñuùc, caùc gaân gôø, choã chuyeån tieáp giöõa caùc thaønh vaät ñuùc ñeå deã ñuùc hôn nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán khaû naêng chòu löïc, ñieàu kieän laøm vieäc cuûa chi tieát.
 6. II-1.2. Xaùc ñònh maët phaân khuoân  Maët phaân khuoân laø beà maët tieáp xuùc giöõa caùc nöõa khuoân vôùi nhau xaùc ñònh vò trí ñuùc ôû trong khuoân.Maët phaân khuoân coù theå laø maët phaúng, maët baäc hoaëc cong baát kì.  Nhôø coù maët phaân khuoân maø ruùt maãu khi laøm khuoân deã daøng laép raùp loõi, taïo heä thoáng daãn kim loaïi vaøo khuoân chính xaùc.
 7.  Nguyeân taéc choïn maët phaân khuoân : +Döïa vaøo coâng ngheä laøm khuoân : Ruùt maãu deã daøng, ñònh vò loõi vaø laép raùp khuoân. - Choïn maët coù dieän tích lôùn nhaát, deã laøm khuoân vaø laáy maãu. - Maët phaân khuoân neân choïn maët phaúng traùnh maët cong, maët baäc.
 8. Hình veõ
 9. + Soá löôïng maët phaân khuoân phaûi ít nhaát.Ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc khi laép raùp, coâng ngheä laøm khuoân ñôn giaûn. + Neân choïn maët phaân khuoân ñaûm baûo chaát löôïng vaät ñuùc cao nhaát, nhöõng beà maët yeâu caàu chaát löôïng ñoä boùng, ñoä chính xaùc cao nhaát. Neân ñeåû khuoân ôû döôùi hoaëc thaønh beân. Khoâng neân ñeå phía treân vì deã noåi boït khí, roã khí,loõm co.
 10. - Nhöõng vaät ñuùc coù loõi, neân boá trí sao cho vò trí cuûa loõi laø thaúng ñöùng.Ñeå ñònh vò loõi chính xaùc, traùnh ñöôïc taùc duïng löïc cuûa kim loaïi loûng laøm bieán daïng thaân loõi, deã kieåm tra khi laép raùp.
 11. - Choïn maët phaân khuoân sao cho loøng khuoân laø noâng nhaát, ñeå deã ruùt maãu vaø deã söõa khuoân, doøng chaûy kim loaïi vaøo khuoân eâm hôn, ít laøm hö khuoân .
 12. * Nhöõng keát caáu loøng khuoân phaân boá ôû caû khuoân treân vaø khuoân döôùi neân choïn loøng khuoân treân noâng hôn, nhö vaäy seõ deã laøm khuoân , deã laép raùp khuoân.Neân hình beân ta neân choïn phöông aùn 1
 13. + Döïa vaøo ñoä chính xaùc cuûa loøng khuoân Ñoä chính xaùc cuûa vaät ñuùc phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa loøng khuoân.Do ñoù phaûi: - Loøng khuoân toát nhaát laø chæ phaân boá vaøo trong 1 hoøm khuoân . Ñeå traùnh sai soá khi laép raùp khuoân.
 14. Ví duï: - Nhöõng vaät ñuùc coù nhieàu tieát dieän khaùc nhau, neáu yeâu caàu ñoä ñoàng taâm cao, ngöôøi ta duøng theâm mieáng ñaát phuï ñeå ñaët toaøn boä vaät ñuùc trong moät hoøm khuoân . - Mieáng ñaát phuï seõ laøm thay ñoåi phaàn naøo hình daïng maãu ñeå taïo ra tieát dieän lôùn nhaát taïi maët phaân khuoân.
 15. II.1.3. Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa baûn veõ vaät ñuùc *Löôïng dö gia coâng caét goït : Laø löôïng kim loaïi bò caét goït trong quaù trình gia coâng cô ñeå taïo thaønh chi tieát . Löông dö gia coâng cô phuï thuoäc: - Ñoä boùng, ñoä chính xaùc. - Kích thöôùc beà maët. - Beà maët phía treân cuûa vaät ñuùc ñeå löôïng dö lôùn hôn vì chaát löôïng xaáu hôn neân phaûi caét boû nhieàu. - Loaïi hình saûn xuaát.
 16. Tra baûng trong soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy; thieát keá ñuùc. Nhöõng beà maët khoâng ghi ñoä boùng seõ khoâng coù löôïng dö gia coâng cô. Löôïng dö coâng ngheä : Laø caùc loã coù  quaù nhoû, raõnh then, raõnh luøi dao, raõnh coù ñoä saâu quaù nhoû thì ñuùc ñaëc,sau naøy gia coâng cô sau.
 17. * Loã  20 mm saûn xuaát haøng khoái khoâng ñuùc. * Loã  30 mm saûn xuaát haøng loaït khoâng ñuùc. * Loã  50 mm saûn xuaát ñôn chieác khoâng ñuùc. Ñuùc loã : döïa vaøo tính chaát saûn xuaát Duøng loõi hoaëc khoâng duøng loõi .
 18. * ÔÛ nhöõng thaønh thaúng ñöùng trong khuoân (vuoâng goùc vôùi maët phaân khuoân) Phaûi ñeå ñoä doác , ñeå ñaûm baûo vieäc deå daøng ruùt maãu khi laøm khuoân caùt hoaëc laáy vaät ñuùc ra khoûi khuoân kim loaïi. Sau khi ñuùc xong ñoä doác coù 3 daïng (tra baûng thieát keá ñuùc soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy)
 19. + Thieát keá döôùi 3 daïng.
 20. + Chieàu cao thaønh vaät ñuùc caøng lôùn caøng nhoû, maãu goã coù ñoä doác lôùn hôn maãu kim loaïi, maãu laøm khuoân baèng tay coù ñoä doác lôùn hôn maãu laøm khuoân baèng maùy. + Trò soá  tra baûng * Goùc ñuùc : Choå maët giao nhau giöõa hai beà maët lieân tieáp cuûa vaät ñuùc bò nöùt.Caàn phaûi laøm goùc löôïn ñeå khuoân khoâng bò beå khi ruùt maãu, vaät ñuùc khoâng bò nöùt kim loaïi ñoâng ñaëc, nguoäi trong khuoân.