Xem mẫu

 1. Phaàn 1: COÂNG NGHEÄ ÑUÙC CHÖÔNG 1 KHAÙI NIEÄM VEÀ QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT ÑUÙC CHÖÔNG 2 THIEÁT KEÁ ÑUÙC CHÖÔNG 3 COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÃU VAØ HOÄP LOÕI CHÖÔNG 4 COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO KHUOÂN VAØ LOÕI CHÖÔNG 5 ÑUÙC CAÙC HÔÏP KIM CHÖÔNG 6 KHUYEÁT TAÄT VAÄT ÑUÙC
 2. CHÖÔNG I KHAÙI NIEÄM VEÀ QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT ÑUÙC 1.1 Ñònh nghóa 1.2 Ñaëc ñieåm. 1.3 Phaân loaïi caùc phöông phaùp ñuùc 1.4 Sô ñoà saûn xuaát ñuùc baèng khuoân caùt 1.5 Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaät ñuùc 1.6 Nguyeân lyù thieát keá keát caáu vaät ñuùc
 3. 1.1 Ñònh nghóa Ñuùc laø quaù trình ñieàn ñaày kim loaïi ôû theå loûng vaøo loøng khuoân ñuùc coù hình daïng kích thöôùc ñònh saün. Sau khi kim loaïi ñoâng ñaëc ta thu ñöôïc saûn phaåm töông öùng vôùi loøng khuoân. Saûn phaåm ñoù goïi laø vaät ñuùc. Neáu ñem vaät ñuùc gia coâng nhö gia coâng caét goït goïi laø phoâi ñuùc.
 4. 1.2 Ñaëc ñieåm  Moïi vaät lieäu nhö : gang, theùp,hôïp kim maøu, vaät lieäu phi kim khi naáu chaûy, ñeàu ñuùc ñöôïc  Taïo ra vaät ñuùc coù keát caáu phöùc taïp  Coù khoái löôïng lôùn maø caùc phöông phaùp giacoâng phoâi khaùc khoâng thöïc hieän ñöôïc
 5. Nhöôïc ñieåm:  Do quaù trình keát tinh töø theå loûng neân trong vaät ñuùc deã toàn taïi caùc daïng roã co, roã khí, nöùt, laãn taïp chaát.  Khi ñuùc trong khuoân caùt, ñoä chính xaùc veà kích thöôùc vaø ñoä boùng thaáp.  Tieâu hao moät phaàn khoâng nhoû kim loaïi cho heä thoáng roùt, ñaäu ngoùt vaø cho caùc ñaïi löôïng khaùc (löôïng dö, ñoä xieân
 6. 1.3 Phaân loaïi caùc phöông phaùp ñuùc  Phöông phaùp saûn xuaát ñuùc ñöôïc phaân loaïi tuyø thuoäc vaøo loaïi khuoân maãu, phöông phaùp laøm khuoân .vv…  Tuyø thuoäc vaøo loaïi khuoân ñuùc ngöôøi ta phaân ra laøm hai loaïi: Ñuùc trong khuoân caùt Ñuùc ñaëc bieät
 7. a) Ñuùc trong khuoân caùt: Khuoân caùt laø loaïi khuoân ñuùc moät laàn (chæ roùt moät laàn roài phaù khuoân).vaät ñuùc taïo hình trong khuoân caùt coù ñoä chính xaùc thaáp ñoä boùng beà maët keùm löôïng dö gia coâng lôùn.Nhöng khuoân caùt taïo ra vaät ñuùc coù keát caáu phöùc taïp, khoái löôïng lôùn.
 8. b) Ñuùc ñaëc bieät: Ngoaøi khuoân caùt , caùc daïng ñuùc trong khuoân ñuùc (kim loaïi ,voû moûng …) ñöôïc goäp chung laø ñuùc ñaëc bieät . Ñuùc ñaëc bieät, do tính rieâng töøng loaïi cho ta saûn phaåm chaát löôïng cao hôn ,ñoä chính xaùc ,ñoä boùng cao hôn vaät ñuùc trong khuoân caùt. Ngoaøi
 9. 1.4. Sô ñoà saûn xuaát ñuùc baèng khuoân caùt Hoãn hôïp laøm Maãu Hoäp Hoãn hôïp Nhieân Loø Nguyeân lieäu khuoân ñuùc loõi laøm loõi lieäu ñuùc kim loaïi Laøm khuoân Laøm loõi Naáu kim loaïi Saáy khuoân Saáy loõi Bieán tính Khuoân töôi Khuoân khoâ Laép raùp khuoân, loõi Roùt khuoân Phaù khuoân,loõi Laøm saïch vaät ñuùc Kieåm tra Pheá phaåm Thaønh phaåm
 10. 1.5 Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaät ñuùc * Chaát löôïng vaät ñuùc + Ñoä chính xaùc hình daïng vaø kích thöôùc + Ñoä nhaün boùng beà maët + Tính chaát kim loaïi * Nhaân toá aûnh höôûng -Hôïp kim ñuùc: -Loaïi khuoân ñuùc vaø phöông phaùp ñuùc
 11. 1.6 Nguyeân lyù thieát keá keát caáu vaät ñuùc. a. Khaùi nieäm : Vaät ñuùc laø daïng saûn phaåm hình thaønh töø hôïp kim loûng trong loøng khuoân. Söï hình thaønh ñoù chòu aûnh höôûng lôùn keát caáu vaät ñuùc.
 12. b. Yeâu caàu cuûa moät keát caáu kim loaïi Baûo quaûn quy trình coâng ngheä laøm khuoân ñôn giaûn, thuaän tieän.  Ñeå xaùc ñònh vò trí loøng khuoân trong khuoân ñuùc ñeå taïo ra höôùng keát tinh ñuùng nhaèm naâng cao chaát löôïng hôïp kim ñuùc loaïi boû caùc khuyeát taät ñuùc.  Baûo ñaûm cho quy trình coâng ngheä gia coâng caét goït ñöôïc thuaän tieän.  Baûo ñaûm cô tính vaät ñuùc.
 13. Trong saûn xuaát ñuùc, vaät ñuùc ñöôïc phaân chia thaønh khoái löôïng goàm : Nhoû, trung bình, vaø lôùn. Vaät ñuùc nhoû  100 kg Vaät ñuùc trung bình 100  150 kg Vaät ñuùc lôùn > 500 kg
 14. Tính chaát saûn xuaát : Ñôn chieác : 1  50 vaät ñuùc / naêm Haøng loaït: : Nhoû : 50  100 vaät ñuùc / naêm Vöøa : 100  1000 vaät ñuùc / naêm Lôùn : 1000  10.000 vaät ñuùc / naêm Haøng khoái : > 10.000 vaät ñuùc / naêm Saûn xuaát : Loã   50 mm  ñôn chieác Loã   30 mm  haøng loaït Loã   20 mm  haøng khoái
 15. KEÁT THUÙC CHÖÔNG I Quay veà chöông