Xem mẫu

  1. Công ngh chân máy Chân máy ngày càng cao c p hơn v i s ti n b c a v t li u và s phong phú c a ph ki n. V t li u làm chân máy óng vai trò quy t nh liên quan t i tr ng lư ng và v ng ch c c a nó. T xưa n nay, chân máy ch y u v n ư c làm b ng g ho c nhôm, nhưng ngày càng có nhi u v t li u công nghi p cao xu t hi n. Chân b ng g v n hay ư c nh ng tay máy chuyên ch p large- format ưa thích vì nó khá v ng ch c và là ch ng rung t t hơn nhôm, nh t là c m tay cũng d ch u hơn trong nh ng i u ki n th i ti t ho c r t nóng ho c
  2. r t l nh (do không truy n nhi t như nhôm). Chân máy b ng g trông cũng p m t hơn. Như c i m l n nh t là n ng n , c ng k nh và l i t hơn các v t li u khác. Chân nhôm thư ng nh nh t và có giá r nh t. Tuy nhiên, các th h công ngh nhôm cao c p ã gi m thi u hơn n a tr ng lư ng v n ã nh c a v t li u này, ng th i cũng gia tăng thêm ư c c ng c n thi t. Ngày nay chân máy còn có th ư c ch t o b ng các v t li u cao c p khác nhau. Ví d s n ph m c a hãng Gitzo s d ng s i ư c t o thành t á ba-zan nung ch y pha v i ch t k t dính t o thành các ng 3 l p, có tr ng lư ng nh hơn nhôm t i 20%. Giá thành ch t hơn nhôm chút ít nhưng v n r hơn chân máy ch t o b ng s i carbon. Ho c có nh ng nhà s n xu t khác s d ng s i carbon v i 8 l p s i liên k t, v a gi m thi u rung ch n cho chân máy, v a cho v ng ch c cao. ây là nh ng v t li u lý tư ng ch t o chân máy cao c p cho nh ng nhi p nh gia chuyên dã ngo i. Như c i m l n nh t c a v t li u này hi n nay v n là giá c t .
  3. V cơ b n, hi n có hai cơ ch khóa chân máy thông d ng. u tiên là cơ ch v n xoay cho phép ngư i ch p ch vi c v n vòng gioăng rút chân máy ra. Cơ ch này có ưu th là không b m c vào các v t khác khi mang vác b i l vòng xoay trùm khít vòng chân máy. Th n là cơ ch b t l y, ngư i dùng ch vi c b t l y ra là chân máy t ng rơi xu ng, cho phép i u ch nh cao th p và tháo m khá nhanh. Các nhi p nh gia chuyên ch p studio thư ng ưa thích nh ng chân máy có thêm c t trung tâm n m gi a 3 chân máy, b i h có th tinh ch nh cao n t ng mm sau khi ã chính cao tương i c a chân máy qua các khóa. Trong khi ó, nh ng ngư i chuyên ch p ngoài tr i l i thích ki u ch có 3 chân b i ki u này giúp m chân máy nhanh hơn và d s d ng hơn.
  4. Chân máy càng có nhi u kh c thì càng có th rút l i cho g n nh , ti n cho vi c mang vác. Tuy nhiên, n u nhi u kh c quá thì nó s l i càng y u khi m h t c . Thông thư ng, chân máy nên kho ng 2 n 4 kh c là h p lý. Có nh ng chân máy ư c ch t o v i c bi t phù h p v i nh ng a hình ph c t p. Chân này có th là cao su ho c m t nhám ho c th m chí là inh nh n bám ch c lên nh ng a hình d trơn trư t. M t lưu ý khi mua chân máy là ph i chú ý n thông s cao t i a, n u không b n s mua ph i nh ng chân quá th p khi c n ch p cao hay nh ng chân lêu nghêu quá m c không c n thi t. Tùy theo t ng m c ích mà
  5. có th m ư ct i a h xu ng sát t khi c n ch p macro (không có c t trung tâm ho c có th b r i) ho c co l i và m h t các kh c t cao quá u ngư i (cho nhi p nh th i s ch ng h n). Tùy theo m c ích mà nên ch n nh ng lo i có kh năng ư c tr ng lư ng phù h p. Có nh ng chân ư c vài kg, nhưng có lo i ư c n vài ch c kg. N u ngh c a b n càng n ng (như các thân chuyên nghi p) và nh ng ng zoom kh ng trên 300mm thì chân máy ph i v ng ư c các ngh này. Nên nh chân máy không ch có chân mà có th còn g m nhi u ph ki n khác như các tr trung tâm, thanh trư t ch p macro, các khóa hay các u bi (tripod head). V t li u ch t o các ph ki n này cũng óng vai trò áng k trong vi c gi m tr ng lư ng c a s n ph m. Thông thư ng, chân máy cao c p thư ng s d ng v t li u magnesium (v n cũng ư c dùng ch t o khung thân máy nh) v a nh (nh hơn nhôm t i 30%) l i c ng hơn nhôm. Tuy nhiên, ngày nay nhôm v n ư c s d ng nhi u cho vi c ch t o nh ng chân máy trung c p b i ã c i ti n ư c c ng trong khi giá thành v n khá r . M t s chân máy có th tích h p thêm ng cân b ng (ch a ch t l ng v i m t bong bóng bên trong) ch p ngư i ch p xác nh cân b ng
  6. c a chân máy. Tuy nhiên, ng này ch xác nh cân b ng c a 3 chân máy có t trên m t ph ng hay không ch không ph i máy nh. kh c ph c, m t s nhà s n xu t còn có thêm ng cân b ng trong u bi máy nh m b o chính xác hơn.
nguon tai.lieu . vn