Xem mẫu

  1. Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, 2. tục có văn bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định bằng xe ôtô sau thời gian khai 1. thác thử Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đề nghị công bố tuyến vận tải khách cố định Quyết định số 1. bằng xe ôtô sau thời gian khai thác thử 16/2007/QĐ-BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phụ lục 6 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ........ /........... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .................., ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ SAU THỜI GIAN KHAI THÁC THỬ Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại
  4. Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km Kính gửi:.....................................................................................(1) 1. Tên doanh nghiệp vận tải.............................................................................. 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................. 3. Trụ sở doanh nghiệp:................................................................................ 4. Số điện thoại (Fax):............................................................................ 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do..................cấp ngày .... tháng.... năm .... 6. Giấy chấp thuận chạy thử số: : ....../........ngày ......tháng .....năm ..... của............................(1) 7. Sau thời gian khai thác thử, Doanh nghiệp đề nghị……....................(1) công bố: Tuyến:.............................đi.............................và ngược lại Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................) Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................) Cự ly vận chuyển: .....................km 8. Số xe đăng ký chính thức khai thác tuyến: TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú
  5. 1 2 ... Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế sau thời gian chạy thử. Nơi nhận: Chủ doanh nghiệp - Như trên; (Ký tên đóng dấu) - Lưu. XÁC NHẬN KẾT QUẢ CHẠY THỬ Bến xe nơi đi Bến xe nơi đến Ghi chú: (1) Văn bản này được gửi đến cơ quan chấp thuận mở tuyến và Sở GTVT (GTCC) nơi đi.