Xem mẫu

 1. COØN OÁNG ÑOÄNG MAÏCH NG NG CH (PCA-PDA) Taàn suaát: 5-10% caùc beänh TBS Phoâi thai – Giaûi phaãu hoïc: Baét nguoàn töø cung ÑMC VI Phaàn gaàn: ÑMP traùi Phaàn xa: OÁng ÑM - Tuaàn thöù 6: 55% löu löôïng tim phoâi thai - Ñoùng: 2 giai ñoaïn: 10-16 giôø co thaét cô (Vai troø PGE1 – E2 2-3 tuaàn haønh laäp moâ sôïi oxygen) 8 tuaàn # 90% ñoùng - Kích thöôùc L 2-15mm Φ 5-15mm Beân traùi ( Beân phaûi? Hai beân?)
 2. Sinh lyù beänh nh Beänh lyù Shunt T->P Yeáu toá : - Kích thöôùc loã thoâng - Tuaàn hoaøn phoåi – Löu löôïng – AÙp löïc (TP) - Taêng gaùnh TT thaát traùi - Tuoåi thieáu thaùng Sô sinh Treû lôùn
 3. Coøn oáng ñoäng maïch a. Daïng coå ñieån, khoâng keøm taêng aùp ÑMP, khoâng daøy thaát phaûi b. Coøn oáng ñoäng maïch (oáng lôùn0, laøm taêng aùp ÑMP vaø daày thaát phaûi c. Coøn oáng ñoäng maïch vôùi luoàng thoâng phaûi traùi. Vò trí luoàng thoâng laøm maùu ñen chaûy veà phía ñoäng maïch chuû xuoáng
 4. Laâm saøng – Caän laâm saøng ng ng 3 theå laâm saøng 1. Kích thöôùc oáng nhoû – Shunt ít- Aùp löïc ÑMP bình thöôøng Trieäu chöùng cô naêng Phaùt trieån töông ñoái bình thöôøng AT lieân tuïc (+) Xquang TP : bình thöôøng ECG : chöa taêng taûi Sieâu aâm : oáng thoâng nhoû. Phoå SA Doppler vaän toác lôùn Shunt lôùn
 5. 2. Kích thöôùc oáng lôùn – Shunt nhieàu – AÙp löïc ÑMP cao - Trieäu chöùng cô naêng ++ - giaûm caân Khoù thôû – maïch naåy AT lieân tuïc – T2 vang – A6TTTröông moûm – T1 ñanh XqTP: Tim to – TH phoåi taêng ECG: Taêng gaùnh 2 T SA : oáng thoâng lôùn. Phoå SA Doppler vaän toác keùm Bieán chöùng : Suy hoâ haáp. Hôû 2 laù. Hôû ÑMC. Suy thaát traùi. VNTM Xöû trí : GP khoâng chôø ñôïi
 6. 3.Taêng aùp ÑMP naëng – Khoâng coøn Shunt – Ñaûo shunt - Trieäu chöùng: Cao aùp ÑMP ± tím - SAÂ: Oáng thoâng lôùn – Shunt 2 chieàu SAÂ Doppler vaän toác raát thaáp Trieäu chöùng taêng aùp ÑMP
 7. Laâm saøng – Caän laâm saøng ng ng I. Kích thöôùc oáng nhoû – Shunt ít – AÙp ÑMP BT Ít trieäu chöùng cô naêng – Phaùt trieån töông ñoái BT
 8. II. Kích thöôùc oáng lôùn ≥ 8mm – Shunt nhieàu- ALÑMP cao Trieäu chöùng cô naêng +++ Giaûm caân – Bieán daïng loàng ngöïc – khoù thôû.
 9. III. Taêng ALÑMP naëng Khoâng coøn Shunt Shunt ñaûo- Khaùng löïc ÑMP cao
 10. COØN OÁNG ÑOÄNG MAÏCH NG NG CH
 11. Muïc tieâu sieâu aâm 1. Chaån ñoaùn xaùc ñònh: vò trí oáng ñoäng maïch, kích thöôùc. 2. Xaùc ñònh chieàu luoàng thoâng, löu löôïng, doøng chaûy thoâng. 3. Ñaùnh giaù aùp löïc ÑMP 4. Kích thöôùc, chöùc naêng buoàng tim 5. Caùc toån thöông phoái hôïp.
 12. Quy trình sieâu aâm Maët caét caïnh öùc truïc doïc. Khaûo saùt kích thöôùc buoàng tim, ñaùnh giaù chöùc naêng tim. Caùc toån thöông phoái hôïp.
 13. Maët caét caïnh öùc truïc ngang- ngang van ÑMC hay cao hôn. Hình aûnh oáng ñoäng maïch treân ñoäng maïch phoåi (ÑMP) traùi, noái lieàn vôùi ñoäng maïch chuû (ÑMC) xuoáng 2D. Sieâu aâm Doppler ghi nhaän doøng lieân tuïc cuûa luoàng thoâng, döông tính töø traùi sang phaûi, vôùi vaän toác toái ña giöõa vaø cuoái taâm thu. Xaùc ñònh chieàu luoàng thoâng, ñoä cheânh, aùp giöõa ÑMC/ÑMP.
 14. Maët caét döôùi söôøn theo truïc ngang: hình aûnh oáng ñoäng maïch. Maët caét treân hoõm öùc truïc doïc: Hình aûnh oáng ñoäng maïch 2D, vaø hình aûnh Doppler maøu doøng maùu qua oáng ñoäng maïch. Daáu giaùn tieáp cuûa coøn oáng ñoäng maïch vôùi phoå döông thì taâm tröông ngöôïc chieàu phoå ñoäng maïch chuû xuoáng phía döôùi so vôùi oáng ñoäng maïch.
 15. Maët caét treân hoõm öùc truïc doïc hôi nghieâng ñaàu doø giuùp thaáy roõ oáng ñoäng maïch (muõi teân) (A-B) (Ao Arch : Cung ÑMC ; PDA : oáng ÑM : DA : oáng ñoäng maïch chuû xuoáng)
 16. Maët caét döôùi söôøn theo truïc ngang cho thaáy doøng maùu xoaùy cuûa oáng ñoäng maïch, döôùi Doppler maøu coù hình aûnh nhieàu maøu
nguon tai.lieu . vn